Etiket arşivi: osmanlı yavuz

Yavuz’un Yeni Çeri Ocağına Verdiği Ayar

Dulkadiroğlu Beyliği’nin ilhakından sonra İstanbul’a dönen Sultan 1.Selim, gerek Çaldıran öncesi, gerekse Amasya’da asker tarafından yapılan yağma, serkeşlik ve isyan hareketleri üzerine bazı tedbirler alıp derhal uygulamaya koyma zaruretini duymuştur. Askeri tam bir disiplin altına alıp Yeniçeri Ocağı’nı ıslâh etmek amacıyla, Ocak üzerinde an’ane gereğince büyük bir nüfuzu bulunan Ocak ihtiyarlarını huzuruna çağırarak Amasya’daki itaatsizliğin müsebbiblerinin kimler olduğunu sormuştur. Bunlar, yine Ocak anlayış ve yardımlaşması gereği olarak “Cümlemüz mücrimüz, devletlû Hüdâvendigâr’dan afvumuzu reca eylerüz” diye cevap vermişlerdir. Padişahın devlet ricalini bu yolla sorguya çekmesi sonucu ortaya bir takım isimler çıkarmış; bunlardan Kadıasker Tacizade Cafer Çelebi, 2. vezir İskender Paşa ve Sekbanbaşı Balyemez Osman Ağa’nın da dahil olduğu devlet adamları isyan teşvikçileri olduklarından idam edilmiştir. Bunu müteakip Sultan 1.Selim, Yeniçeri Ocağı’nın ıslahı için, ihtiyarlarla anlaşıp bazı tedbirler almıştır. Buna göre, bundan böyle Yeniçeri Ağası saray tarafından, Ocak Erkân-ı Harbiyesi de saltanat makamınca tayin edilecekti. Bu suretle, yüksek kumanda heyetini, daha sıkı bağlarla saltanat makamına bağlamıştır.

Yavuz Selim Türklere “Eşek Türk” Dedi Mi?

Aslı astarı olmayan bu iddiaya göre Çaldıran Savaşı öncesinde Yavuz’la Şah İsmail arasındaki yazışmalarda “Ben Sultan Beyazıt oğlu Sultan Selim, sen ki ey eşek Türk” şeklinde ifadeler geçmiş.Yavuz’un Şah İsmail’e gönderdiği ikisi Farsça ikisi Türkçe dört name mevcuttur. .Yavuzi Şah İsmail’e bu mektuplarda “İsmail Bahadır” veya “Emir İsmail” diye hitap etmiştir. Hiçbirinde “Türk veya Eşek Türk” diye hitap etmemiştir.

Aksine Yavuz Sultan Selim Mısır’ı ele geçirdiğinde kendisini Türk hükümdarı olarak tanıtmıştır.

Yavuz Sultan Selim’in Türklere hakaret ettiği hiç bir kayıtta yoktur. Zaten böyle bir şey mümkün olamaz çünkü Osmanlı Hanedanının kendisi Türk kökenlidir.

Osmanlı’da Türk adı bazı devşirmeler veya şairler tarafından olumsuz karşılandığı da olmuştur fakat bunun yanında bolca olumlu da karşılanmıştır. Örnek vermek gerekirse;

Tarihçi Aşıkpaşazâde, Süleyman Paşa’yı anlatırken “Devri zaman Türk’ün oldu” demektedir. Hoca Sadeddin, eserinde Osmanlı fetihlerini anlatırken “Türk yiğitleri”, “Zaferleri gölge edinmiş Türk askerleri” gibi ifadelerle Osmanlı ordusunu över. Tarihçi Mehmed Neşrî, eserinde I. Murad’ın Sırp Kralı’nın kendisini savaşa davet ettiğinde hiddetlenerek, “İnşallah ona Türk erliğin gösterem” sözüyle padişahın Türklük’ten gurur duyduğunu ifade eder. Gazavât-ı Sultan Murad isimli eserde ise “Türk askerinin savaşçılığı karşısında, daha önce Türklere karşı ileri geri konuşan kâfirlerin dayanamayıp nasıl kaçtıkları” vurgulanır. Tâcizâde Cafer Çelebi, Fatih dönemindeki Osmanlı askerlerini “Muzaffer Türk ordusu” olarak anar. 17. yüzyıl tarihçilerinden Solakzâde de tarihinin birçok yerinde Türk ismini olumlu olarak kullanır ve Cem Sultan’ı “Kostantiniyye’yi fetheden Türk’ün oğlu, Türk padişahının oğlu” diye anar. 16. yüzyılın en büyük tarihçilerinden Gelibolulu Mustafa Âli ise “Künhü’l-Ahbâr” isimli dünya tarihinde Türk boylarını anlatırken bunları “seçkin millet, güzel ümmet” olarak zikreder. Tahsin Paşa hatıralarında, Söğüt Alayı’ndan bahsederken “Türk neslinin temiz ve mübarek kanı dolaşan Karakeçili bölüğü” olarak zikreder.