Zamanı Anlamlandırma

Zamanı Anlamlandırma “Zaman ne kadar da çabuk geçiyor. Oysa dün gibi…” şeklinde cümleler günlük hayatta sıkça kullanılır. Herkesin ve her şeyin içinde olduğu bir gerçeklik olan zaman, evrenseldir. Zamanı çeşitli bölümlere ayırmak ise kâinatın yaratılması ile başlayan soyut bir kavramdır. İnsanlar günlük yaşamlarını kolaylaştırmak gayesi ile zamanı bölümlere ayırmışlardır. Geçmişten günümüze yaşamını zamanı ölçüsüne göre düzenleyen insanoğlu, zamanı parçalara ayırma işini bir çırpıda yapmış değildir. Bu parçalardan her birinin benimsenişi, kullanışı, adlandırılışı, sürelerinin belirlenmesi uzun sürmüş ve toplumlara göre değişiklik göstermiştir. Düzenli olarak tekrar eden etkili ve sert iklimsel değişiklikler yüzünden can ve mal güvenliği tehlikeye giren insanlar, zaman kavramının … Okumaya devam et Zamanı Anlamlandırma

Genel Vergi Hukuku Ünite 7 Soru Cevap

Genel Vergi Hukuku Ünite 7 Sınavda Çıkan Sorular ve Cevapları Test Soruları SINAVDA ÇIKACAK OLAN SORULARIN CEVAPLARI KALIN PUNTO VE ALTI ÇİZİLİ OLARAK VERİLMİŞTİR 1- Aşağıdaki idari işlemlerden hangisi vergilendirme işlemi kapsamı dışındadır? a. Vergi dairesi müdürünün atanmasıb. Verginin tarh edilmesic. Verginin tebliğ edilmesid. Verginin tahakkuk ettirilmesie. Verginin tahsil edilmesi 2- Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanabilmek için hangi şartların gerçekleşmesi gerekir? a. Üniversite mezunu olması gerekir.b. Lisansını Maliye bilim dalında yapması gerekir.c. Okur yazar olması yeterlidir.d. Milletvekili olma şartlarını taşıması gerekir.e. Milletvekili olması gerekir. 3- Aşağıdakilerden hangisi Hazine ve Maliye Bakanlığının görevleri arasında yer almaz? a. Maliye ve ekonomi … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Ünite 7 Soru Cevap

İdari Çözüm Yolları Sırasındaki Haklar

Genel Vergi Hukuku: İdari Çözüm Yolları Sırasındaki Haklar Mükellefler vergi uyuşmazlıklarının çözümü için idari yolları ya da yargı yolunu seçebilirler. Türk vergi hukukunda mükellefler eğer idari çözüm yollarını tercih ederlerse hataların düzeltilmesini isteme veya uzlaşma talebinde bulunma hakları vardır. Vergi hatalarının düzeltilmesini isteme hakkı: Vergiye ilişkin hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere, fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınması hallerinde mükellefler bu hataların düzeltilmesini isteme hakkına sahiptirler. Hataların düzeltilmesi için vergi dairesine yazılı başvuru yapılır ve incelenen düzeltme talebi yerinde görülürse düzeltme işlemi vergi dairesi müdürünün kararı ile gerçekleştirilir. Uzlaşma hakkı: Uzlaşma, mükelleflerin adlarına tarh edilen vergi ve … Okumaya devam et İdari Çözüm Yolları Sırasındaki Haklar

Genel Vergi Hukuku Ünite 4 Özet

Genel Vergi Hukuku 4. Ünite – Vergi Hukukunda Yorum Özet Vergi hukukunda yorum faaliyetinin başlıca özelliklerini açıklamak Hukuk kuralının uygulama alanı bulması, kuralda soyut olarak tanımlanan olayın dış dünyada gerçekleşen somut olay ile örtüşüp örtüşmediğinin araştırılmasını gerektirir. Bu çerçevede de yorum, hukuk kuralının anlamını, uygulama koşullarının belirleme faaliyetidir. Hukuk kuralında, kuralı koyan organın iradesinin mi -subjektif teori – yoksa normun iradesinin mi -objektif teori- esas alınmasına yönelik tartışmaların “Yorumda kuralı koyan organın hukuk kuralında somutlaşan iradesinin esas alınacağı” biçimindeki uzlaştırıcı yaklaşımla sonlandırıldığı söylenebilir. Vergi hukukunda kullanılan yorum yöntemlerini ve yorum türlerini açıklamak Hukuk sistemi içerisinde yorum türleri öncelikle yoruma başvuran … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Ünite 4 Özet

Genel Vergi Hukuku Ünite 3 Sınavda Çıkan Sorular

3. Ünite – Vergi Kanunlarının Uygulanması Soru Cevap Sınavda Çıkan Sorular ve Cevaplar Genel Vergi Hukuku Sınavda çıkacak olan soruların cevapları Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir 1- Kanunların yer bakımından uygulanmasına ilişkin ilkelerden hangisi, kişinin tâbiiyetini/vatandaşlığını esas almaktadır? a. Mülkîlik ilkesib. Ülkesellik ilkesic. Şahsîlik ilkesid. Yersellik ilkesie. Kaynak ilkesi 2- Bir ülkede elde edilen ve/ya da var olan iktisadî değerlerin o ülke kanunlarına göre vergilendirilmesi ilkesine ne ad verilir? a. Kişisellik İlkesib. Kaynak İlkesic. Hukuki Güvenlik İlkesid. Kanunilik İlkesie. Şahsîlik İlkesi 3- Gelir Vergisi Kanunu tam mükelleflerin vergilendirilmesinde hangi ilkeyi benimsemektedir? a. Mülkîlik İlkesib. Ülkesellik İlkesic. Yersellik İlkesid. … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Ünite 3 Sınavda Çıkan Sorular

Genel Vergi Hukuku Ünite 2 Özet

2. Ünite – Vergi Hukukunun Kaynakları Özet Vergi hukukunun kaynaklarını çeşitli ölçütlere göre sınıflandırmak Vergi hukukunun kaynakları organik yönden, diğer bir deyişle kaynağı çıkartan organ yönünden sınıflandırılabilir. Buna göre vergi hukukunun kaynaklarını yasama, yürütme ve yargı organından doğan kaynaklar şeklinde sınıflandırabiliriz. Hukuk kuralları yürürlüğe girebilmek için belli biçimlere bürünürler. Örneğin, yazılı kurallar karşımıza anayasa, kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yönetmelik vb. biçimler altında çıkarlar. Yazılı kurallar arasında bir hiyerarşi vardır. Buna “normlar hiyerarşisi” adı verilir. Kanunların kendi üstlerinde yer alan anayasaya, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, yönetmelik ve diğer idari düzenlemelerin de kanunlara uygun olması gerekir. Hukuk kuralları, ayrıca, uygulamaya yeni bir kural getirip getirmemeleri … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Ünite 2 Özet

Genel Vergi Hukuku Ünite 1 Soru Cevap

Ünite 1 Soru-Cevap Genel Vergi Hukuku Sınavda Çıkan Sorular ve Cevapları Sınavda çıkacak olan soruların cevapları Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir 1- Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun kapsamınagirmemektedir? a. Kira gelirib. Harçc. Vergid. Benzeri malî yükümlülüke. Vergi Cezaları 2- Vergi hukukunun bağımsızlığı konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Vergi hukuku, idare hukukunun ve medeni hukukunkarışımı bir hukuk dalıdır.b. Vergi hukuku özel hukukun bir alt dalıdırc. Vergi hukuku bağımsız bir hukuk dalıdır.d. Vergi hukuku ticaret hukukunun bir alt dalıdır.e. Vergi hukuku idare hukukunun özellikli bir bölümüdür. 3- Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usûl Hukukunu düzenleyen temel kanundur? a. İdari Yargılama Usulü Kanunub. … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Ünite 1 Soru Cevap

Hayvansal Ürün Üretim Miktarları ve Verimleri

Hayvancılık Ekonomisi: Hayvansal Ürün Üretim Miktarları ve Verimleri Türkiye’de 1990-2009 yılları arası türlerine göre kesilen hayvan sayıları ve kesim sayılarındaki yüzde değişim Tablo 8.5’de sunulmuştur. Tablo incelendiğinde, 1990 yılına göre 2009 yılında, kesilen sığır sayısında %45,6 oranında; manda sayısında %94,3; koyun sayısında %22,4 ve keçi sayısında %44,7 oranlarında azalmalar görülmektedir. Diğer taraftan aynı dönemde; 1990 yılı itibariyle 506.995 ton olan toplam kırmızı et üretimi, 2009 yılında %18,6 oranında azalarak 412.599 tona düşmüştür. Toplam et üretimi içinde sığır eti üretiminin payı ise %64,9 oranından %78,8 oranına çıkmıştır. Ancak manda, koyun ve keçi eti üretim payları farklı oranlarda düştüğü görülmektedir. Türkiye’de 2007 … Okumaya devam et Hayvansal Ürün Üretim Miktarları ve Verimleri

Sayısal Kromozom Sapmaları

Sayısal Kromozom Sapmaları Bir organizma ya da bir hücrede kromozom takımının set olarak artması ya da azalması durumu öploidi (euploidy) olarak ifade edilmektedir. Kromozom setinin sayısına göre de tiplere ayrılmaktadır. Diğer bir deyişle, tek bir kromozom seti içeren haploid (n), bir çift set içeren ise diploid (2n) yapıda olarak tanımlanmaktadır. Üç ya da daha fazla kromozom setinin bulunması durumu ise genel olarak poliploidi olarak tanımlanmakta ve tekrar sayısına göre isimlendirilmektedir (triploidi, 3n; tetraploidi, 4n vb. gibi) (Şekil 9.12). Poliploidinin sebebi, bir hücrede çekirdek bölünmesi olduğu halde sitoplazmanın bölünmeyişidir. Özellikle kanserli dokularda sıklıkla görülmektedir. Memelilerde, organizmanın tüm hücrelerinde görülüyorsa genellikle ölümle … Okumaya devam et Sayısal Kromozom Sapmaları

DNA Replikasyonunda Görev Alan Enzim Ve Proteinler

Temel Veteriner Genetik: DNA Replikasyonunda Görev Alan Enzim Ve Proteinler 1. DNA polimeraz 2. Helikazlar 3. Tek zincire bağlanan proteinler (single stranded binding proteins, SSBP) 4. DNA giraz 5. RNA primeri 6. Primaz 7. DNA ligaz DNA Polimeraz DNA polimeraz enzimi ilk kez 1956’da E. coli’de tanımlanmıştır. Bu enzim bir DNA ipliğinin karşısına doğru bazları (deoksinükleotidtrifosfat = dNTP) getirerek tamamlayıcı ipliği sentezleme yeteneğine sahiptir. DNA polimerazın bunu yapabilmesi için serbest bir 3’ OH (üç üstü hidroksi) grubuna ihtiyacı vardır, ayrıca her zaman 5’-3’ yönünde deoksiribonükleotidleri ekleyebilir. DNA polimeraz aynı zamanda eksonükleaz aktivitesine de sahiptir. Ökaryot ve prokaryotlarda farklı işlevleri olan … Okumaya devam et DNA Replikasyonunda Görev Alan Enzim Ve Proteinler

Temel Veteriner Genetik Gen Bağlılığı Çeşitleri

Gen Bağlılığı Çeşitleri Genotipinde heterozigot yapıya sahip iki gen çifti taşıyan organizmada söz konusu iki gen arasında gen bağlılığı varsa bu ancak 2 şekilde meydana gelebilmektedir. Birinci seçenekte dominant genler (örneğin; B ve C genleri) kromozomun birinde yer alırken allelleri olan resesif genler (b ve c genleri) diğer kromozom çiftinde taşınırlar. Bu şekilde yerleşmiş olan genlere coupling genler denilmektedir. Diğer seçenekte ise; bir gen çiftinin dominant karakterde olanı ile (örneğin; D geni), diğer genin resesif karakterde (e geni) olanı aynı kromozom üzerinde taşınırken, öteki kromozom çiftinde ise ilk bahsedilen genin resesif alleli (d geni) ile ikinci genin dominant alleli aynı … Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik Gen Bağlılığı Çeşitleri

Mayoz Bölünme Evresi Anafaz I

Anafaz I Mayoz Bölünme Evresi Temel Veteriner Genetik Bu aşamada kromozomlar hücrenin iki kutbuna doğru çekilmeye başlarlar. Mitozdan farklı olarak mayoz bölünmenin anafaz saf­hasında kardeş kromatidler birbirlerinden ayrılmazken homolog kromozomlar birbirlerinden ayrılarak hücrenin kutuplarına doğru çekilmeye başlarlar. İşte bu evrede homolog kromozomların ayrılması sayesinde oluşacak olan yavru hücrelerde kromozom sayısı yarıya düşer. Diğer bir deyişle 2n sayıda kromozom içeren diploid bir hücreden n sayıda kromozom içeren haploid iki hücre meydana getirilmiş olur. Okumaya devam et Mayoz Bölünme Evresi Anafaz I

Profaz I Bölünmenin 5 Evresi

Profaz I Bölünmenin 5 Evresi Temel Veteriner Genetik Mayoz Bölünmez Leptoten: Hücredeki kromatin ağı yavaş yavaş kısalıp kalınlaşarak kromozom halini almaya başlar. Her kromozom bir çift kardeş kromatidten oluşmuş durumdadır. Zigoten: Bu evrenin en önemli özelliği başlangıçta kromozomların aynı hizaya gelmesidir. Kromozomlar bu evrede de sürekli kısalıp kalınlaşırlar. Kromozomlar aynı hizaya gelerek fermuar benzeri bir yapı halinde çift olarak bulunurlar. Bu yapıya sinaptonemal kompleks adı verilir. Pakiten: Kromozomların replike olarak tetratları meydana getirdikleri dönemdir. Homolog kromozomlar yer yer birbirlerine yakınlaşırlar ve kardeş olmayan kromatidler bu yakınlaşma bölgelerinden birbirlerine bağlanarak sinaps meydana getirirler. Kardeş olmayan kromatidler arasında bu sinaps bölgelerinden parça … Okumaya devam et Profaz I Bölünmenin 5 Evresi

Temel Veteriner Genetik: Profaz

Temel Veteriner Genetik: Profaz Bu evrede nükleus membranı ve nükleolus kaybolmaya başlar. Kromozomlar kısalıp kalınlaşırlar ve protein matriks içerisine girerler. Bu aşamadan sonra kromozomlar kalınlaşmış bir şekilde ışık mikroskobunda görülebilir hale gelirler. Sentrozom sentriollere ayrılır ve her bir sentriol hücrenin kutuplarına yerleşerek iğ iplikleri ile kromozomların sentromer bölgelerine bağlanır. Bu aşamada kromozomlar kardeş kromatidler şeklinde görülebilir durumdadır. Nükleus membranının ve nükleolusun tamamen kaybolması ile hücre metafaz saf­hasına geçmiş olur (Resim 2.8). Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik: Profaz

Temel Veteriner Genetik: Lizozom

Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Lizozom Nedir? Lizozomlar içerisinde sindirim enzimleri bulunan zarla çevrili organellerdir. Hücre dışarısından hücre içerisine alınan maddeleri sindirdikleri gibi hücre içerisindeki kullanılmayan maddeleri ve metabolizma artıklarını da parçalamakla görevlidirler. Genel olarak bir vakuol yapısı göstermelerinin yanında boyut, işlev ve hücre içerisine alınan maddelerin özeliklerine göre farklılıklar gösterir. Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik: Lizozom

Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Ribozom Nedir?

Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Ribozom Nedir? Ribozom hücre içerisinde protein sentezinin yapıldığı organeldir. Ortalama %60 RNA ve %40 proteinden meydana gelen büyük ve küçük olmak üzere iki alt birimden oluşmaktadır. Ökaryotlarda büyük alt birimde 3 adet, küçük alt birimde ise 1 adet RNA molekülü bulunmaktadır. Bu alt birimler çekirdekte üretildikten sonra sitoplazmaya geçerler ve protein sentezi esnasında birleşerek ribozomları oluştururlar. Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Ribozom Nedir?

Hücre Organelleri: Hücre Membranı Nedir?

Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Hücre Membranı Nedir? Tüm hücreler kendilerini dış ortamdan ayıran bir membran ile çevrilmişlerdir. İki katlı lipit tabakası ve bu tabakanın içerisinde bulunan proteinlerden (membran proteinleri) meydana gelmiştir. Hücre zarının görevi hücreyi dış ortamdan izole etmek ve hücrenin madde alış verişi olaylarını kontrol etmektir. Meydana gelmiş olduğu lipit ve protein yapısı hücre zarına ve dolayısı ile de hücrenin kendisine karakterini kazandırır. Sahip olduğu lipit tabaka sayesinde suya karşı bir geçirmezlik sağlarken, iyonların biyolojik moleküllerin hücre içine giriş ve çıkışı membran proteinleri sayesinde düzenlenir (Resim 2.2). Okumaya devam et Hücre Organelleri: Hücre Membranı Nedir?

Tam Rekabet Piyasası Nedir?

Tam Rekabet Piyasası Nedir? Üretim ve maliyetler bölümünde firmaların üretim kararlarını nasıl verdikleri ve bu kararları etkileyen üretim maliyetleri tartışıldı. Üretim fonksiyonu ve üretim maliyetlerine bağlı kalarak, firmanın çıktı kararını nasıl verdiği incelendi. Bilindiği gibi, gerçek yaşamda firmalar sadece maliyetlere bağlı kalarak üretim kararlarını vermezler. Aynı zamanda üretimin parasal değeri olan hâsılatı da dikkate alırlar. Firmaların üretim ve fiyatlamaya ilişkin kararları büyük ölçüde faaliyette bulundukları endüstrinin özelliklerine bağlıdır. Ortalama veya tipik tanımlanabilecek tek endüstri yapısı yoktur. Endüstri, aynı ürünü üreten firmalar topluluğudur. Firmalar bazen sadece kendilerinin yer aldığı bir endüstride kararlarını verirken, bazen çok sayıda firmanın yer aldığı bir endüstride … Okumaya devam et Tam Rekabet Piyasası Nedir?

İktisada Giriş 5. Ünite Önemli Bilgiler

İktisada Giriş 5. Ünite Önemli Bilgiler Bağlayıcı bir tavan fiyat uygulamasıyla ortaya çıkan kıtlık nedeniyle tayınlama sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu durum uzun kuyrukların oluşmasına yol açarak zaman kaybına neden olacaktır. Satıcılar kendi müşterilerine, yakınlarına öncelik vererek karmaşaya yol açabilecektir. Yine bağlayıcı tavan fiyatı ile özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde karaborsa fiyatının oluşmasına yol açabilecektir. Bir başka sorun, bu fiyat düzeyinde satılan ürünün kalitesini geliştirmeye yönelik çabalar düşük düzeyde olacaktır. Maliyeti düşürmek için firmalar düşük kaliteye yöneleceklerdir. Miktar kontrolleri kota uygulamaları sonucu gerçekleştirilir. Kotalar en sık uluslararası ticarette ve üretimde uygulanır. Üretim kotası devletin arz edilen mal ve hizmet … Okumaya devam et İktisada Giriş 5. Ünite Önemli Bilgiler

İktisada Giriş Ünite 3 Özet

İktisada Giriş Ünite 3 Özet Talep, Talep Kanunu, Bireysel Talep Eğrisi, Piyasa Talebini Açıklamak Talep, diğer faktörler sabit iken belirli bir zaman diliminde tüketicilerin bir mal veya hizmetten farklı fiyat düzeylerinde satın almak istedikleri miktardır. Talep Kanunu, diğer faktörler sabit iken, belli bir zaman diliminde bir malın fiyatı ile o maldan tüketicilerin satın almak istediği miktar arasındaki ters yönlü bir ilişkiyi ifade eder. Bireysel talep eğrisi ise diğer faktörler sabit iken bir tüketicinin bir mal veya hizmetten talep ettiği miktarlar ile malın farklı fiyat düzeyleri arasındaki fonksiyonel ilişkiyi ortaya koyan eğridir. Bir mal veya hizmet piyasasında tüketicilerin her birine ait … Okumaya devam et İktisada Giriş Ünite 3 Özet