İktisada Giriş Ünite 1 Soru Cevap

İktisada Giriş Ünite 1 Soru Cevap

Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir

1- İnsan ihtiyaçlarının sonsuz ve bu ihtiyaçları karşılayacak kaynakların sınırlı olması aşağıdaki olgulardan hangisini zorunlu kılar?

a. Tercih yapma
b. Fiyatlarda artış
c. Üretim faaliyeti
d. Ticari faaliyetler
e. Finans sorunu

2- İktisadın bir sosyal bilim olarak değerlendirilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a. Elde edilen sonuçların kontrollü deneylere dayandırılması
b. Laboratuvar ortamına sahip olması
c. İnsan davranışlarını incelemesi
d. İktisadi ilkelerin deneysel bulgulara dayandırılması
e. Teknik ve sayısal yöntemler kullanmaya elverişli olmaması

3- Tercih yapmak veya karar almak durumunda olan bir iktisadi birimin kendi hedefine uygun biçimde hareket etmesi aşağıdaki iktisadi düşünme ilkelerinden hangisini ifade eder?

a. Karar alma
b. Rasyonel davranış
c. Marjinal analiz
d. Nedensellik
e. Tümleme

4- İktisat literatüründe bir değişkenin değerinin en yüksekdüzeye çıkarılmasına ne ad verilir?

a. Maksimizasyon
b. Minimizasyon
c. Faktörizasyon
d. Tümleme
e. İndirgeme

5- I. Aynı çatı altında yasama
II. Aralarında akrabalık bağı bulunma
III. Ortak finansal kararlar alma

Yukarıdakilerden hangileri, hanehalkı kavramının özellikleri
arasında yer alır?

a. Yalnız I
b. I ve II
c. I ve III
d. II ve III
e. I, II ve III

6- Bir öğrenci iktisat çalışmak için her gün bir saat daha fazla zaman ayırmanın yararını, bir saat daha az uyumanın maliyetinden daha yüksek bularak çalışma kararı alırsa, aşağıdaki iktisadi düşünme tarzı ilkelerinden hangisine göre hareket etmiş olur?

a. Tümevarım
b. Rasyonel davranma
c. Ceteris paribus
d. Marjinal analiz
e. Hipotez testi

7- Bir iktisadi olgu incelenirken, bu olguyu etkileyen değişkenlerden belirli bir tanesinin değiştiğinin, diğer değişkenlerin ise sabit kaldığının varsayılmasına ne ad verilir?

a. Tümevarım
b. Tümdengelim
c. Korelasyon
d. Ceteris Paribus
e. Nedensellik

8- “Bir grup bireylerden oluştuğuna göre, birey için doğru olan grup için de doğrudur” ifadesi aşağıdaki yanılgılardan hangisine örnektir?

a. Korelasyon hatası
b. Bireysel yanılgı
c. Geleneksel hata
d. Nedensellik hatası
e. Tümleme yanılgısı

9- Bir firmanın üretim miktarının belirlenmesi aşağıdaki iktisat bölümlerinden hangisinin konusudur?

a. Makro iktisat
b. Mikro iktisat
c. Sayısal iktisat
d. Diferansiyel iktisat
e. Politik iktisat

10- İşsizlikle ilgili aşağıdaki araştırma başlıklarından hangisi normatif iktisat kapsamına girer?

a. İşsizliğin üretim hacmi üzerindeki etkileri
b. Enflasyon ve işsizlik arasındaki ilişkiler
c. İşsizlikle toplumsal suçlar ili ilişkisi
d. İşsizlikle mücadele edilmeli midir?
e. İşsizliğin maliyeti

Çevremizdeki çoğu kişi ekonominin tamamen parayla ilgili bir kavram olduğunu düşünür. İktisat sadece para ile ilgili bir kavram değil, farklı seçeneklerin veya alternatiflerin kişi için taşıdıkları öneme göre ağırlıklandırılması ile ilgilidir. Bu seçeneklerin bir kısmı parayla ilgili iken büyük bir çoğunluğunun parayla bir ilişkisi bulunmamaktadır. Yaşamımız sürecinde yaptığımız bu tercihlerin parayla bir ilişkisi bulunmamasına karşın iktisadın ilgi alanı içerisinde yer aldıklarını belirtmek gerekir. Çoğu durumda para önemsediğiniz amaçlarınızı değerlendirmede ve bu amaçlar arasında nasıl tercih yapacağınıza karar vermede yardımcı bir araç niteliği taşımaktadır.

Yoksulluk ve kıtlık eş anlamlı olarak kullanılabilecek kavramlar değildir. Ekonomik birimlerin her türlü isteğini gidermeye ve tatmin etmeye yetecek ölçüde kaynak bulunmadığı için kıtlık sorunu ortaya çıkar. Yoksulluk ise yaşam standartları ile ilgili bir kavramdır. Yoksulluğu tamamen ortadan kaldırmak mümkün olsa bile kıtlık sorunu varlığını korumaya devam edecektir. Toplumdaki herkese genel kabul gören, minimum bir yaşam standardı sağlasak bile, arzu edilen her şeyin üretilebilmesi için yeterli kaynak asla bulunamayacaktır.

Serbest mallara örnek bulabilmek oldukça zordur. Geçmişte “hava” genellikle serbest mala örnek olarak gösterilirdi. Ancak günümüzde solunan havanın kalitesinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla kullanılan kirlilik önleyici filtreler, kirlilik ölçüm cihazları gibi maliyetli faaliyetler nedeniyle, en azından, temiz hava artık serbest bir mal olmaktan çıkmıştır. Nitekim Wall Street Journal gazetesinden (8 Mayıs 1992, sayfa A1) özetlenen aşağıdaki haberde bu durumu görmek mümkündür. Habere göre dünyanın en kalabalık kentlerinden biri olan Mexico City’de yeni ve kârlı bir girişimcilik başlamıştır: temiz ve solunabilir hava ticareti. Yaklaşık 20 milyon insanın yaşadığı bu kent; 3.5 milyona varan araç sayısı, toz, kurşun ve diğer kimyasal maddeler nedeniyle yılın 300 günü hava kirliliğinin insan sağlığını tehdit eder boyutlarda geçirmektedir. Özel girişimciler parklarda ve alışveriş merkezlerinde kurdukları oksijen çadırlarında dakikası yaklaşık 1.6 dolardan temiz hava ticareti yapmaya başlamışlardır. Öte yandan, ABD’nin Los Angeles kentinde yapılan araştırmalara göre, devletin koyduğu temiz hava standartlarının sağlanabilmesinin maliyeti, bu kentte yaşayan her bir kişi için yaklaşık yılda 1200 dolara ulaşmıştır. Bu iki örnek göstermektedir ki, dünyanın pek çok ülkesinde, en azından, temiz hava serbest bir olmaktan çıkmıştır.

Lisanslı kadın atlet sayısının arttığı yıllarda ekonomik büyüme oranının yükselmesi, bu iki değişken arasında bir nedensellik bağlantısı olduğunu göstermemektedir. Bu sadece tesadüfi bir birlikte değişim ilişkisinin yaşanmasından başka bir şekilde açıklanamaz. Nedensellik ilişkisinin ortaya çıkabilmesi için iki değişkenden bir tanesinde meydana gelecek bir değişimin diğerini nasıl etkileyebileceğine ilişkin teorik bir gerekçemizin olması gerekir. Sorumuzda verilen örnekte bu türden bir teorik açıklama yapabilmek mümkün değildir.

Bir Cevap Yazın