Müslüman Bilim Adamı: Molla Sadra

Molla Sadra, tam adı Sadreddin Şirazidir ancak Molla Sadrā (M.S. 1571-1636) adıyla da anılır. İran’ın Şiraz kentinde doğdu. Felsefe, kelam, hadis ve tefsir çalışmaları için önce Kazvin’e (1591) daha sonra İsfahan’a (1597) seyahat etti. Oniki İmam Şiiliğinin İmamiye önemli merkezlerinden olan bu şehirlerde Mir Damad ve Bahaüddin Amili’nin talebeliğinde bulundu. Eğitimini İsfahan’da tamamladıktan sonra felsefesini ortaya koyan aynı zamanda İran’daki Kum şehrinin yakınlarındaki Kahak adındaki köyde geçirdiği onbeşyıllık zühd hayatından edindiği tecrübelerinin etkisini yansıtan “Esfar’ul Erbaa” (Dört Sefer) adlı eserini verdi. İranlılar tarafından ülkelerinin en büyük filozofu olarak kabul edilen Molla Sadra akılcılıkla sezgiciliği biraraya getirerek “Hikmet’ul Mutealiye” (Aşkın Hikmet) ekolünü kurmuştur. Molla Sadra’nın felsefesi İbn-i Sina Meşşailiği, Sühreverdi’nin İşraki felsefesi, Muhyiddin Arabi’nin, Nazari İrfan ekolü ve Oniki İmam Şiiliği’nden etkilenmiştir. Eserlerinde İslam düşünce dünyasındaki akılcı, sezgici, nas ekollerini farklı bir sentezde biraraya getirmeye çalışmıştır. Hayatının sonlarına doğru Şiraz’a döndü. Muhammed Bakır Meclisi gibi bazı Oniki İmam Şiiliğine mensup kelamcılarınca sapkınlıkla suçlandı ancak mensubu olduğu ailenin gücü sebebiyle yazmaya devam edebildi. Hac yoluna çıktığında Basra’da yaşamı son buldu ve günümüzde Irak’a ait topraklara defnedildi. Kitapları – Esfar’ul Erbaa (Dört Sefer: (a) Yaratılanlardan Hakk’a sefer, b) Hakk’la Hakk’da sefer c) Hakk’dan yaratılanlara Hakk’la sefer d) Hakk’la yaratılanlar arasında sefer.) – Şevahid’ur Rububiyye fi’l Menahic’il Sulukiyye – El-Mebdeu ve’l Mead (Başlangıç ve Dönüş) – Risaletu’l Meşair – El-Hikmet’ul Arşiyye – El-Mezahir’ul İlahiyye fi Esrar’il Ulumi’l Kemaliyye – Mefatih’ul Gayb (Gayb’ın Anahtarları) – Kesr-u Esnam’il Cahiliyye (Cahiliyye Putlarını Kırmak) – Risaletun Fi Hudusi’l Alem – Et Tefsir’ul Kebir – Muteşabeh’ul Kur’an – Şerh-u Usul’ul Kafi – Risaletun İla Mirdamad (Mir Damad’a mektup) Kaynak – Wikipedia Mulla Sadra maddesi – Ulum-el Hikme Okulu – MOLLĀSADRĀ ŠIRĀZI an article by Sajjad H. Rizvi in encyclopedia Iranica – Sadra Islamic Philosophy research Institute – Biography – Biography Mulla Sadra (Sadr al-Din Muhammad al-Shirazi) (1571/2-1640) – Commentary on Mulla Sadra’s philosophyPDF (2.11 MiB) by Allameh Tabatabaei

Kaynak: Müslüman Bilim Adamları

Bir Cevap Yazın