Temel Veteriner Genetik Ünite 8 Soru Cevap

Temel Veteriner Genetik Ünite 8 Soru Cevap

Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir

1- “ATTGCTATCGAG” aşağıdakilerden hangisi verilen DNA ipliğinin tamamlayıcı dizisidir?

a. TAACGTTAGC

b. TAACGAATAG

c. TAACGATAGCTC

d. TAGCAAATAG

e. TAACAAATAG

2- DNA’nın kendi benzerini sentezlemesine ne ad verilir?

a. Transkripsiyon

b. Translasyon

c. Transformasyon

d. Replikasyon

e. Amplifikasyon

3- “TTAATGCGCG” aşağıdakilerden hangisi verilen DNA dizisinden sentezlenmiş RNA dizisi olabilir?

a. AATTACGCGC

b. AATTTCGCGC

c. AAUUACGCGC

d. AAUUATGCGC

e. AATTACGUGC

4- Aşağıdakilerden hangisi DNA replikasyonunda görev alan enzimlerden biri değildir?

a. DNA polimeraz

b. DNA ligaz

c. Helikaz

d. DNA giraz

e. RNA polimeraz

5- DNA replikasyonu sırasında oluşan okazaki parçalarını birbirine ekleyen enzim aşağıdakilerden hangisidir?

a. DNA giraz

b. Primaz

c. Helikaz

d. DNA ligaz

e. RNA polimeraz

6- Transkripsiyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. RNA kalıp olarak kullanılır.

b. DNA kalıp olarak kulanılır.

c. Transkripsiyon sonrası mRNA oluşur.

d. Hem prokaryot hemde ökaryot hücrede gözlenir.

e. RNA polimerazın aktivitesi ile gerçekleşir.

7- DNA da transkripsiyon başlangıç noktalarında bulunan özel diziye ne ad verilir?

a. Okazaki fragmanı

b. Replikon

c. Promotör

d. İntron

e. Ekson

8- Translasyonsırasındaoluşanbaşlamakompleksindeaşağıdakilerdenhangisiyoktur?

a. Ribozom küçük alt birimi

b. Ribozom büyük alt birimi

c. mRNA

d. tRNA

e. RF1

9- Aşağıdakilerden hangisi translasyonda görev almaz?

a. Aminoasitler

b. RNA polimeraz

c. Ribozom

d. tRNA

e. Aminoaçil sentetaz

10- tRNA ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. 5’ ve 3’ olmak üzere iki ucu vardır.

b. Farklı fonksiyonları olan dört halkası vardır.

c. Amino asite spesifik olarak bağlanır.

d. 64 adet tRNA çeşidi bulunur.

e. Anti kodonuna uygun amino asiti taşır.

Bir Cevap Yazın