Vergi Hukukunda Yorumun Sınırları

Vergi Hukukunda Yorumun Sınırları

Vergi Hukukunda Yorumun Sınırları Doğası gereği yorum faaliyetine kuraldaki kelimelerle başlanmasındaki temel mantık, kuralın ve/veya kural koyucunun iradesini kelimelere yansıtmış olacağı yönündeki varsayımdır. Vergi hukukunda yorumun sınırını, vergi kuralında yer alan kelimeye yüklenmesi mümkün anlamın sınırı oluşturur. Kuralda yer alan kelimeye ya da kavrama yüklenmesi mümkün olmayan bir anlam yüklenmesinde bir yorum faaliyetinden değil, hukuk yaratmaktan bahsetmek gerekir. Bir kelimeye ya da kavrama yüklenmesi mümkün alternatif anlamlardan biri üzerinde karar vermek durumunda olan hukuk uygulayıcısı bu alternatif anlamlar dışında bir anlamı tercih ettiğinde de hukuk yaratmış olacaktır. Bir kelime veya kavrama yüklenmesi mümkün anlam, kelimenin günlük dildeki veya teknik dildeki veya hukuk terminolojisindeki anlamını içerir. Bu noktada yorum yöntemlerinden yararlanılması da imkân dahilinde olup bu yöntemlerin yardımıyla kelimenin ya da kavramın nasıl anlaşılması gerektiği yönünde belirlemeler yapılabilecektir.

Örneğin, bir vergi kuralında, vergi yükümlüsünün matrahından her bir çocuğu için T100 indirim yapabileceği öngörülmüş ise vergi borcunun miktarını etkileyen bir unsur olarak “çocuk” kavramına yüklenebilecek anlamlar:

a) Sulbünden gelen nesebi sahih,

b) Sulbünden gelen nesebi gayri sahih,

c) Sulbünden gelmemekle birlikte hukuki bir bağla çocuk statüsüne sokulan (evlatlık) erişkin olmayan kişilerle sınırlıdır. Biyolojik ya da hukuki bir bağla yükümlüye bağlanmamış kişileri, -örneğin, insani nedenlerle bakımını üstlendiği erişkin olmayan bir kişiyi- “çocuk” saymak ve kural kapsamında değerlendirmek hukuk yaratmaktır. Burada yine belirtmek gerekir ki kuraldaki kelimeye yüklenebilecek alternatif anlamların dar ya da geniş kapsamlı olanından birinin tercih edilmesi -daraltıcı, genişletici yorum- yorum faaliyeti içinde olup hukuk yaratma olarak değerlendirilemez. Güçler ayrılığı ilkesi gereği yasa koyucuya hasredilmiş olan vergileri koyma, değiştirme ve kaldırma yetkisinin yargı ya da yürütme organınca kullanılması mümkün bulunmadığından kuralın uygulanması mevcut düzenlemelerin anlamlandırılmasıyla gerçekleşir. Yorum yapıldığı savıyla kuralda yer alan kelime veya kavrama yüklenmesi mümkün olmayan bir anlam yüklenmesi yeni bir kural yaratma anlamına gelecektir ki ilke olarak bunun yapılması vergi hukukunda mümkün değildir. Yorum konusunda son olarak değinilmesi gereken bir nokta da vergi adaleti ve benzeri gerekçelerle de olsa yorumla kurala, atfı mümkün olmayan bir anlam verilmesinin, yasa sınırlarının aşılmasının vergi hukukunda kabul edilemeyeceği hususudur.

Bir Cevap Yazın