Osmanlı Devlet İdaresi

Osmanlı Devleti, merkez ve taşra teşkilatı olarak iki grup hâlinde yapılandırılmıştır. Teşkilat yapısı içerisinde bütün devlet yöneticileri doğrudan padişahın kendisine bağlı olarak görev yapmışlardır. Osmanlı Devleti’nde merkezî teşkilatın en önemli yönetim organını Divân-ı Hümâyun oluşturmuştur. Abbasilerdeki divanlar örnek alınarak oluşturulan Türk-İslam devletlerinde görülen divanlar Osmanlı Devleti’nde Divân-ı Hümâyun olarak görülmüştür. Sınırların genişlemesi, nüfusun artması ve sorunlara çözümler bulunması amacıyla ilk kez Orhan Bey tarafından oluşturulmuştur.

Divan: Türkçeye Farsça ve Arapça yoluyla geçmiş bir kelimedir. Hükümet dairesi, yönetim bürosu, memurluk yeri ve sekreterlik, kurul, toplantı anlamlarına gelmektedir.

Divân-ı Hümâyun teşkilatı kendi içinde ilmiye, kalemiye ve seyfiye olmak üzere üç sınıftan oluşmaktadır: İlmiye, devletin ulema sınıfını oluşturmaktadır. Kalemiye, Osmanlı bürokrasisi olarak ortaya çıkmaktadır. Seyfiye ise askerî işlerden sorumlu olan sınıftır. Orhan Bey döneminde divan toplantıları her gün padişahın başkanlığında yapılırdı. Toplantılarda askerî, siyasi, sosyal, ekonomik, hukuki konular görüşülür, karara bağlanırdı. Orhan Bey’in kuruluşunu gerçekleştirdiği divan teşkilatı sonraki padişahlar döneminde de devam etmiştir. Divan toplantıları padişahın bulunduğu yerde gerçekleştirilirdi.

Divân-ı Hümâyun teşkilatı kendi içinde ilmiye, kalemiye ve seyfiye olmak üzere üç sınıftan oluşmaktadır: İlmiye, devletin ulema sınıfını oluşturmaktadır. Kalemiye, Osmanlı bürokrasisi olarak ortaya çıkmaktadır. Seyfiye ise askerî işlerden sorumlu olan sınıftır. Orhan Bey döneminde divan toplantıları her gün padişahın başkanlığında yapılırdı. Toplantılarda askerî, siyasi, sosyal, ekonomik, hukuki konular görüşülür, karara bağlanırdı. Orhan Bey’in kuruluşunu gerçekleştirdiği divan teşkilatı sonraki padişahlar döneminde de devam etmiştir. Divan toplantıları padişahın bulunduğu yerde gerçekleştirilirdi.

Bir Cevap Yazın