Etiket arşivi: genel vergi hukuku 1. sınav

Genel Vergi Hukuku Ünite 2 Soru Cevap

Genel Vergi Hukuku Sınavda Çıkacak Olan Sorular ve Cevapları Genel Vergi Hukuku Ünite 2 Soru Cevap Etkinliği

Sınavda çıkacak olan soruların cevapları Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir

1- Vergi hukukunun kaynaklarının yasama, yürütme ve yargı organları esas alınarak sınıflandırılması aşağıdaki sınıflandırma biçimlerinden hangisinin kapsamına girer?

a. Organik sınıflandırma
b. Niteliksel sınıflandırma
c. Pozitif sınıflandırma
d. Hiyerarşik sınıflandırma
e. Biçimsel sınıflandırma

2- Aşağıdakilerden hangisi demokratik sistemin ortaya çıkması ve gelişimiyle yakın ilişkisi olan temel vergi hukuku ilkelerindendir?

a. Temsilsiz vergi olmaz.
b. Vergi kamu hizmetlerinin karşılığıdır.
c. Vergi mali güce göre alınmalıdır.
d. Vergi karşılıksızdır.
e. Vergi egemenliğin sonucudur.

3- Vergilendirmenin mükellef, konu, vergiyi doğuran olay gibi temel unsurlarını içermeyen, yalnızca Anayasa’da ve TBMM İçtüzüğünde öngörülmüş usul kurallarına uyularak çıkarılmış vergi kanunları nasıl nitelenir?

a. Maddi anlamda vergi kanunu
b. Şekli anlamda vergi kanunu
c. Süreli vergi kanunu
d. Eksik vergi kanunu
e. Batıl vergi kanunu

4- Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının yürürlüğe girmesi için aşağıdaki organlardan hangisi tarafından onaylanması gerekir?

a. TBMM
b. Cumhurbaşkanlığı
c. Hazine ve Maliye Bakanı
d. Başbakan
e. Anayasa Mahkemesi

5- Aşağıdakilerden hangisi çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları için söylenemez?

a. Gücü itibariyle kanun gibidir.
b. Vergi idaresini bağlar.
c. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanır.
d. Resmî Gazete’de yayınlanır.
e. Anayasa Mahkemesinin anayasaya uygunluk
denetimine tabidir.

6- Aşağıdaki ifadelerden hangisi olağan hallerde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri için doğru değildir?

a. Cumhurbaşkanı tarafından imzalanır.
b. Siyasi haklar ve ödevler konusunda düzenleme
yapamaz.
c. TBMM tarafından çıkarılan yetki kanununa ihtiyaçduymaz.
d. Yeni bir vergi getirebilir.
e. Resmî Gazete’de yayımlanır.

7- Aşağıdaki durumlardan hangisinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile vergi konulabilir?

a. Olağanüstü Hal ilan edilmesi durumunda
b. TBMM’nin izin vermesi durumunda
c. Cumhurbaşkanı kararı ile
d. Bütçe Kanunu’nun izin vermesi halinde
e. Cumhurbaşkanı yardımcısının onayı halinde

8- Cumhurbaşkanı bir vergiye ilişkin aşağıdaki unsurlardan hangisinde değişiklik yapma yetkisine sahip değildir?

a. İstisna
b. Muafiyet
c. Oran
d. İndirim
e. Matrah

9- Aşağıdakilerden hangisi mükelleflerin kendi bireysel durumlarına ilişkin bir vergi sorunu hakkında bilgilendirilmelerine hizmet eder?

a. Kanun
b. Genel Tebliğ
c. Özelge
d. Sirküler
e. Yönetmelik

10- Aşağıdaki yüksek mahkemelerden hangisi bir vergi kanununu iptal ederek yürürlükten kaldırma yetkisine sahiptir?

a. Danıştay
b. Yargıtay
c. Anayasa Mahkemesi
d. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
e. Uyuşmazlık Mahkemesi