Tedarik Zinciri Ünite 6 Soru Cevap

Tedarik Zinciri Yönetimi Ünite 6 Soru Cevap

Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir

1-) Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerin taşımacılık faaliyetleri için kamyonetlere olan talebine örnektir?

a. Negatif talep
b. Sıfır talep
c. Azalan talep
d. Tam talep
e. Aşırı talep

2-) Kuruluş yeri seçimi, işletme tesislerin genişletilmesi, kapasite seçimi gibi karar alanları hangi planlama dönemini gerektiren kararlardır?

a. Uzun Dönemli (2-10 Yıl)
b. Orta Dönemli (1-24 Ay)
c. Kısa Dönemli (1-8 Hafta)
d. Çok Kısa Dönemli
e. Stratejik dönem

3-) Aşağıdakilerden hangisi, kamçı etkisinin sonuçlarından biri değildir?

a. Taşıma: Araçların daha verimsiz kullanımına neden olur.

b. Envanter: Daha fazla emniyet stoğuna ihtiyaç duyulur.

c. Depolama: Gereğinden fazla depolama alanı kapasitesine gerek duyulur.

d. Üretim: Kapasitenin verimsiz kullanımına neden olur.

e. Sipariş: Sipariş bilgileri aynı kalır ve sipariş çeşitliliği azalır.

4-) Aşağıdakilerden hangisi kalitatif talep tahmin yöntemlerinden biridir?

a. Yapay sinir ağları
b. Regresyon analizi
c. Trend analizi
d. Delphi tekniği
e. Genetik algoritmalar

5-) Aşağıdakilerden hangisi, pazar analizi kapsamındaki pazar potansiyelini saptamak için aşağıdaki yöntemler kullanılan yöntemlerden biridir?

a. Katılım bilgileri
b. Form tekrar bilgileri
c. Kontrollü geri besleme
d. Grup cevapları
e. Depo mal çıkış verileri

6-) Aşağıdakilerden hangisi, kantitatif yöntemin beş temel adımından biri değildir?

a. Problemin tanımlanması,
b. Bilgilerin toplanması,
c. Bilgisayar yazılımın oluşturulması
d. Ön hazırlık analizlerinin yapılması
e. Model seçimi ve uyumlulaştırılması

7-) Aşağıdakilerden hangisi, basit doğrusal regresyon modelini temsil etmektedir?

a. ŷı = 11,26 + 2,71xi
b. ŷı =12,71×2 + 1,09x – 0,71
c. r2 = -0,71
d. ŷı = 2×322
e. ŷı = Σ xi . yi

8- ) Aşağıdakilerden hangisi zaman serisi bileşenlerinden biri değildir?

a. Trend bileşeni
b. Çevrimsel bileşen
c. Mevsim bileşeni
d. Regresyon bileşeni
e. Düzensiz bileşen

9-) Bir tekstil firması ürettiği ürünle ilgili olarak geçmiş verilerini incelediğinde 2012 yılının son 6 ayına ilişkin satış rakamlarının (yüzbin TL) 89, 90,78, 67, 102 ve 95 olduğu görülmüştür. Üçlü hareketli ortalama yöntemine göre 2013 yılının Ocak ayındaki satış rakamı için tahmin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a. 90
b. 88
c. 100
d. 80
e. 92

10-) Aşağıda verilen tabloya göre 2013 yılının talep tahmin değerini üstel düzeltme yöntemine göre €=0,1 alarak hesaplayınız?

Yıl Depolama Alanı (Bin m2)
2010 35
2011 37
2012 41

a. 33,12
b. 35,78
c. 40,22
d. 42,44
e. 38,98

Talep tahminleri sadece işletmelerde üretim yönetiminde önemli bir etkiye sahip olmamakla birlikte, makroekonomi açısından iki tür etkiye sebep olabilmektedir;

Birincisi, beklenen talebin, gerçekleşen talebin altında kalması durumunda, üretilmekte olan mallara ilişkin yetersiz üretim nedeniyle fiyatlar yükselebilmekte ve ithalat zorunluluğu ile karşı karşıya kalınabilmektedir. Buna bağlı olarak işletmeler piyasadaki talebi karşılamak üzere kapasitelerinin üzerinde çalıştıklarından dolayı, maliyetlerin artması durumuyla karşılaşmaktadırlar.

İkinci olarak, beklenen talebin, gerçekleşen talebin üstünde kalması durumunda, işletmelerin ürettikleri mallardan bazılarının satılamaması durumuyla karşılaşmaktadırlar. Bu durum, büyük miktarda mal stoklarının birikmesine neden olmaktadır. Bunun sonucunda büyük işletmeler kapasitelerinin altında çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Bu durumda, üretim maliyetleri artarak kaynak israfı durumu ortaya çıkabilmektedir.

Tedarik zincirinde tüm öğeler birbirlerine bağlı olarak çeşitli talep tahminleri yapmaktadırlar. Her bir öğe kendinden sonraki öğenin talebini tahmin etmeye ve buna göre bir stok ve sipariş politikası izleme yoluna gitmektedir. Zincirde tahminlerin sürekli düzeltilerek ilerlemesi kamçı etkisini ortaya çıkarmaktadır. Kamçı etkisi tedarik zincirindeki üyeleri birbiriyle sürekli etkileşim halinde olması sonucu oluşmaktadır. Şöyleki, tedarik zincirinde bilginin paylaşımında ortaya çıkan aksaklıklar zincirde aksamalara ve verimsizliklere neden olur, aşırı stok yatırımları ortaya çıkar, abartılı sipariş seviyeleri ve maliyetlerin yükselmesine neden olan talep dalgalanmaları oluşur.

Tahmin yöntemleri kalitatif ve kantitatif tahmin yöntemleri olmak üzere 2 ana grupta toplanabilmektedir. Kalitatif yöntemler daha çok şahsi görüşlere dayanırken, kantitatif yöntemler matematiksel hesaplamalara dayanmaktadır.

Katılımda gizlilik: Gizlilik katılımcı uzmanların soruları kimsenin etkisinde kalmadan cevaplanmasıyla sağlanmaktadır. Tekrar: Bir dizi turdan oluşan görüş bildirme formları yoluyla katılımcı uzmanların görüşlerini değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kontrollü geri besleme: Tekrarlar yoluyla tüm grup üyelerinin diğer üyelerin görüşlerinden haberdar edilmektedir. Grup cevaplarının istatistiksel analizi: Grup cevapları uygun istatistik teknikleriyle analiz edilerek ortalamalar ve eğilimler bulunmaktadır.

Karma yöntemler arasında bulunan regresyon analizi ile bir değişkenin gelecekteki değerlerini tahmin etmekten daha çok iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkinin açıklanmasına çalışılmaktadır. Regresyon analizi, herhangi bir degiskenin (bağımlı degisken veya açıklanan değişken) bir veya birden fazla degisken ile (bağımsız veya açıklayıcı değisken) arasındaki ilişkinin matematiksel bir fonksiyon seklinde yazılmasıdır.

Zaman serisi analizi, prensip olarak geçmiş dönemlerde gerçekleşmiş talep verilerinden yararlanılmaktadır. Talepte, dönemsel, mevsimsel ya da trend etkisi olabilmektedir. Seride gözlenen bu durumların gelecekte de gerçekleşeceği varsayımı ile talep tahmini yapılması amaçlanmaktadır.

Bir Cevap Yazın