Küreselleşme Nedir?

Tedarik Zinciri: Küreselleşme

Yaşadığımız çağ küreselleşme çağı olarak nitelendirilmektedir. Ülkeler arasındaki duvarların kalkması, ekonomik, sosyal ve siyasal ilişkilerin gelişmesi ve doğal olarak farklı kültürlerin, inanç ve beklentilerin daha iyi tanınması ve bunun sonucunda da uluslararası Küresel Boyutuyla Tedarik Zinciri Yönetimi 150 Tedarik Zinciri Yönetimi ilişkilerin yoğunlaşması küreselleşme olgusunu ortaya çıkarmıştır. Küreselleşme, dünya genelindeki ekonomik, kültürel, siyasal ve sosyolojik gelişmenin ve değişmenin etkisiyle ülkelerin birbirleri ile yakınlaşmasıdır. Küreselleşmenin temelinde değişim ve gelişim bulunmaktadır. Serbest ticaret (free trade), küreselleşmenin oluşumunda önemli bir etmendir. Çokuluslu şirketler ise küreselleşmeyi doğuran etmenlerin başında gelmektedir.

Küreselleşme sürecinin temel özellikleri şöyle sıralanabilir;

 1. Tüketici davranışlarının giderek daha homojen bir yapıya sahip olması,
 2. Üretim faktörlerinin dünya ölçeğinde değerlendirilerek üretim, dağıtım ve tüketimde
  kullanılması,
 3. Ticari faaliyetlerin, dünya ölçeğindeki çeşitli kural ve standartlara tabii tutulması,
 4. İşletmeler arası ilişkilerin gelişmesi,
 5. Üretim faaliyetlerinin coğrafik olarak tüm dünyaya dağılmış olması,
 6. Tüm dünya da doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının hızla artması,
 7. İşletmeler başta olmak üzere tüm dünya da ortak ekonomik strateji esasına dayalı bir planlamaya gidilmesi,
 8. Üretim faktörlerinin dünya bazında ekonomik, teknolojik ve hatta hukuki bakımlardan sıkı bir bütünleşmeye girmeleri,
 9. İşletmeler ve devletlerarasında yeni iletişim yöntemlerinin kullanılması,
 10. İşletmelerin dünyada iş yapma şekillerindeki değişmeler nedeni ile yeniden yapılanmaları,
 11. İşletme yönetiminin ve yönetici profilinin değişmesidir.

Küreselleşme ile birlikte dünya üzerindeki ülkeler arasındaki ticaret artmış, ürün ve hizmetler hemen hemen her ülkede sunulabilir hale gelmiştir. Bunu kolaylaştıran etmenler arasında ulaşımın daha kolay, hızlı ve konforlu hale gelmesi, iletişimin daha hızlı, çeşitli ve ucuz olması, pek çok ülkenin gümrük duvarlarını kaldırması gibi nedenler sayılabilir. Dünya ticaretinin hareketlenmesi ile ürün ve hizmetlerin gerek nihai tüketiciye sunumunda gerekse üretim için tedarik edilmesinde taşımacılık önemli bir faaliyet haline gelmiştir. Bu noktada tedarik zinciri ve lojistik faaliyetlerde küresel bir hal almıştır. Örneğin Barbie bebekleri bugün gerçek bir küresel vatandaş olmuştur. Orijinalinde bu bebekler Amerika’nın aksine Japonya’da yapılmakla birlikte her bir parçası değişik bir ülkede üretilmektedir. Örneğin saçları halen Japonya’da yapılmakta iken vücudunun plastik parçaları Tayvan’dan, kumaş kıyafetleri Çin’den ve kalıp ile boya malzemesi ise Amerika’dan gelmektedir

İşletmeler bölgesel ve ulusal farklılıkları göz ardı etmelidirler ve dünyayı büyük tek bir pazarmış gibi görüp faaliyetlerini sürdürmelidirler. Lewitt’in (1983) belirttiği gibi işletmeler “glocalisation” olarak adlandırılan ve dünya ticareti ölçeğinde küresel düşünmeyi ancak yerel istekleri uygun bir şekilde dünyaya uyarlayabilmeyi öğrenebilen işletmeler olmalıdır. Örneğin McDonald’s dünyanın dört bir yanında pek çok restorantta kabul görmüş yerel ürünlerin yanında kendi ürünlerini küresel olarak hem arzu edilir hem de tanınabilir kılmıştır.

Bir Cevap Yazın