Üretim Faktörleri Temel Bilgiler

Üretim Faktörleri Nelerdir? Hayvancılık Ekonomisi

Üretim faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi, iktisadi mal ve hizmetlerle, bunlara ilişkin şekil, yer, zaman ve mülkiyet faydalarının yaratılması için gerekli unsurlara üretim faktörleri adı verilmektedir. Üretim faktörleri dört ana başlık altında toplanırlar.

Emek:

Emek insanların mal ve hizmet üretimine tahsis ettikleri zaman ve çabadır. Emek üretimin en önemli unsurudur. Emek kavramına insanın mal ve hizmet üretiminde kullanılan fiziksel ve düşünsel yetenekleri girer. Vasıfsız bir işçiyle bir hekim veya bir mühendis arasında üretime yaptıkları katkının üretim faktörleri açısından bir farkı bulunmamaktadır. Her üçü de üretime emekleriyle katkıda bulunmaktadır. Bizzat insan tarafından sunulan bir kaynak olması bakımından emek, diğer üretim faktörlerinden ayrılır. Emek karşılığında elde edilen gelire ücret denir

Sermaye:

Sermaye iktisadi mal ve hizmet üretiminde kullanılan makine, donanım, hayvan, bina, arazi ve aletlerdir. Üretimde emeğin verimliliğini artıran her çeşit unsur sermaye kapsamına girer. Halk arasında sıkça geçen sermaye kavramından genellikle nakit para, hisse senedi, tahvil, bono vb. finansal araçlar anlaşılır. Bunlar da iktisadi anlamda sermaye kavramının içinde yer alırlar. Ancak sadece bir kısmını oluştururlar. Para, ekonomik bir araç olarak sermaye değildir. Ancak mal ve hizmetlerle diğer üretim faktörlerinde olduğu gibi sermaye’nin de mübadelesinde aracı görevi vardır. Sermayenin gelirine ise faiz denir.

Doğa (Tabiat):

Bu üretim faktörleri grubuna mal ve hizmet üretiminde kullanılan doğal kaynaklar girer. Bir üretim faktörü olarak doğa denildiğinde çayır ve mer’alar, tarım alanları, ormanlar, deniz ve göller, madenler ve atmosfer akla gelir. Doğa’nın üretimde kullanılması karşılığında elde edilen gelire rant adı verilir.

Girişimci (Müteşebbis):

Girişimci bir işi düşünen, planlayan, etkin şekilde yürüten, diğer üretim faktörlerini bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getiren, tüketici tercihlerine göre üretimi organize eden ve bu üretim ile ilgili riskleri üstlenen kişidir. Girişimci gerçek ya da tüzel bir kişilik olabilir. Girişimcinin gelirine kâr denir.

Bir Cevap Yazın