Popülasyon Ekolojisi: Popülasyonun Yoğunluğu Ve Popülasyon Büyüklüğü

POPÜLASYON EKOLOJİSİ

Belirli bir bölgede, belirli bir zaman diliminde yaşayan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluğa popülasyon denir. Aynı popülasyona ait sağlıklı bireylerin kromozom sayıları aynı, genetik özellikleri ile protein yapıları benzerdir.

Bir popülasyonun çevresiyle etkileşimini inceleyen bilim dalına popülasyon ekolojisi denir.

1. Popülasyonun Yoğunluğu

Belirli bir alan ya da hacimdeki birey sayısına denir. Popülasyonun yoğunluğu çevresel koşullara göre değişebilir. Doğum ve ölüm oranı, içe ve dışa göçler popülasyon yoğunluğunu etkileyen faktörlerdir. Popülasyona birim zamanda üreme sonucu katılan birey sayısı doğum oranını; popülasyondan birim zamanda ölüm sonucu ayrılan birey sayısı ise ölüm oranını belirler.

2. Popülasyon Büyüklüğü

Belirli bir zaman diliminde popülasyonun içerdiği birey sayısına denir. Bir popülasyona diğer alanlardan yeni bireylerin gelişi içe göç; popülasyondan başka alanlara bireylerin gidişi ise dışa göç olarak adlandırılır. Popülasyonun büyüklüğündeki değişim aşağıdaki formülle belirlenir.

  • B > C (A > 1) ise popülasyon büyür.
  • B = C (A = O) ise popülasyon dengededir.
  • B < C (A < 1) ise popülasyon küçülür.

Bir Cevap Yazın