Osman Bey Gök Tanrıya mı İnanırdı? Neden Mezarında İslami Motifler Yok?

Osman Bey Gök Tanrıya mı İnanırdı? Neden Mezarında İslami Motifler Yok?

Osman Gazinin isminin inanılmaz sırrı! Osmanlıyı Kuran Şamanistler!

Osman Gazi’nin mezarında İslami motifler yerine Gök Tanrı inancına ait motiflerin olduğunu biliyor muydunuz? Sünni İslam’a göre yazılan Türk tarihinde Türk milletine anlatılmayan neler var bir bilseniz…

Bizans kaynaklarında Osman Beyin adının Ataman geçmesi, Arap kaynaklarında halife Osmanı’ın adının olduğu gibi geçmesine rağmen bizim Osman Bey diye bildiğimiz kişinin adının Tuman olarak geçmesi gerçekten merak uyandıran bir konudur. Sahi Osman bey dediğimiz kişi aslında Ataman ya da Otman bey miydi?

Osmanlıların ilk dönemleri kaynak yetersizliği sebebiyle üzerinde pek çok düşünürün değişik sonuçlara vardığı bir mesele olmuştur. Kaynakların yetersizliği, Osman Gazi’den Fatih Sultan Mehmed dönemine kadarki yılların, “ihtilaflı” dönem olarak adlandırılmasının sebebidir. Osman Gazi’den bahseden çağdaş tek kaynak Bizans tarihçisi Pachymeres olup, onun verdiği bilgiler de oldukça sınırlıdır. Bu kadar bilinmezlik içinde Osman Gazi adına okunan hutbenin etkisi bile sorgulanırken, cihanşümûl bir devlete adı verilen Osman Han’ın faaliyetleri sadece Bithynia bölgesiyle sınırlandırılıyor . Osmanlı Devleti’nin kurucusunun isminin gerek İslami ve gerekse Hıristiyan kaynaklarında farklı şekillerde yer almış olması, bazı araştırmacıların bu konuda çeşitli mülâhazalar ileri sürmesine sebep olmuştur. Osmanlı şeceresinin tetkikinden Ertuğrul’un kendisi, ceddi, kardeşleri ve torununun Türkçe isimler almasına rağmen oğlunun Osman adını almış olmasının garipliğine dikkat çekilmiş, bu bağlamda devletin kurucusunun Osman’dan başka bir isminin olup olmadığı veya bu isme benzer bir ismin sonradan İslami şekle sokulup sokulmadığı hususu Erzi’nin başını çektiği bir kısım araştırmacılar tarafından dikkatle irdelenmiştir. Bu konuda evvelen Deguignes’in, Arap kaynaklarından hareketle devletin kurucusunun isminin Ataman ve Taman/Toman şeklinde geçtiğini ve bunun Osman ile karıştırıldığını ileri sürdüğü anlaşılmaktadır. Giese ve Babinger, Osman’ın diğer adının Ataman olabileceğinin üzerinde duran araştırmacılar arasındadır. Kramers ve Moravcsik de konu hakkında görüş beyan eden önemli araştırmacılardandır. Bundan daha dikkat çekici olanı, bir Arap seyyah olan Şihabeddin b. Fazlullah el-Ömeri’nin eserinde yer alan “Toman” ismi olup, “Osman” ismine aşina olmasına rağmen bu ismi kullanmış olmasıdır. Öncelikle “Toman/Teoman” isminin eskiden beri Türkler arasında büyük rağbet gördüğü bilinmektedir. Bilinen ilk Hun hükümdarı Toman/Teoman bu husustaki en çarpıcı örnektir. Memlük Hükümdarı Tomanbay’ın yanı sıra, bu ismin İslami kaynaklar ile Timurnâmelerde geçen çok sayıda örneğinin mevcut olduğu belirlenmiştir. Oğuznâme’de Kayıhan’ın Toman adlı bir oğlunun bulunması, Osman’ın bu ismi taşıma olasılığını kuvvetlendirmektededir

Halife Osman Arapçadır ve diğer dillerde Uthman olarak yazılır. Fakat Osman bey diye bildiğimiz kişinin adı ise Uthman diye yazılmamış, Ataman, Otman veya Ottoman olarak yazılmıştır.

Osman Gazi dediğimiz kişi göçebe bir Türk beğidir. Müslümanlığı bile son derece şaibelidir. İlk okuma yazma bilen Padişah Yıldırım Beyazıt’dır. Yani Kuran’ı okuyan ev anlayan ilk padişah Yıldırım Beyazıttır. İlk Cami ise Orhan Gazi döneminde yapılmıştır. Osman Gazi yani Türkçe olarak Ataman veya Otman-Toman diye bildiğimiz kişi ile ilgili bir halk hikayesi vardır, hikaye göre Otman bir eve girer. Evde Şeyh Edebali vardır. Edebali’nin odasındaki Kuran dikkatini çeker ve bu ne der. Edebali’de Allah’ın kitabı der ve anlatmaya başlar. Kitaptan etkilenen Otman’da Müslüman olur… Şu hikayeden yola çıkarak aslında Ertuğrul Gazi’nin bile Müslüman olmadığı, oğlu Otman’ın da sonrada Müslüman olduğu ortaya çıkmaktadır.

Türkler İslamiyete okullarda anlatılan tarih kitaplarındaki gibi bir anda girmiş değildir. Bu süreç çok uzun süre devam etmiştir.

Osman Gazi’nin türbesindeki Gök Tanrı İnancına ait İzler!

Birilerinin kasıtlı olarak gizlemeye çalıştığı fakat tadilatta ortaya çıkan izler!

Türbede yapılan tadilatta gün yüzüne çıkan motifleri inceleyen uzmanlar, bunların Orta Asya Türk inancına ait olduğunu tespit etti. . Orta Asya’daki bazı toplumların inancına göre oluşan üç katlı evrendeki motifler var. Bunlar kök boya kullanılarak yapılmış. Işık alemi, gökyüzü katları, gökyüzünün en yüksek kesim noktası, onun altında 17 kat olarak tasavvur ediliyor. Osman Gazinin mezarında Güneş motifleri, bütün katlara ulaşan hayat ağacı ve yer altındaki yaşam ile ilgili çizimler var.

Türbe içerisinde bulunan süslemelerin ağırlıklı olarak Şamanizm kökenli olması, toplumda eski inancın çok canlı olduğunun bir göstergesi. Özellikle konar-göçer hayat süren Türklerde, İslamiyet kabul edilmesine rağmen eski inanca dair davranışlar kolaylıkla terk edilmemişti. Türbe, kare planı ve sekizgen kasnak üzerine yapılmış kubbesi ile mimari olarak klasik Türk-İslam yapısı olma özelliğini taşıyor. Kapısı benzer yapılarda olduğu gibi alçak yapılmış. Bu özellikleri ile İslami yönü güçlü bir figüre ait olması gerektiği düşünülse de, 2017 yılında başlatılan tadilat sırasında alt sıvada meydana çıkan bezemeler, konuyu farklı bir boyuta taşıyor. Türbenin içi, Orta Asya inanç sistemine ait olan öğelerle bezenmiş. Duvar bezemelerinde, Orta Asya inanç ve kültür sisteminin çok etkili olduğu açıkça görülüyor.

Süslemeler arasında iki gemi figürü dikkat çekiyor. Bu gemilerden doğu duvarına resmedilen, evren için belirlenmiş hattın dışında yer alıyor. Bu geminin ölenin ruhunu alıp gökyüzünün 16. katındaki Ülgen’e götürdüğü düşünülüyor. Batı duvarında yer alan gemi ise muhtemelen 17 denizin birleştiği yeri gösteriyor ve burası Talay Kan’ın evi olabilir. Orta Asya Türk mitolojisine göre Talay Kan, denizlerin hakimi, ölülerin koruyucusuydu. Bir türbe ve ölü üzerine bir ritüeli anlatması muhtemel olan bu bezemelerde, Talay Kan’ın kullanılması muhtemel. Bezemelerde bir evren tasavvuru ele alınmış ve çizgilerle oluşturulan gök, yer ve yer altı bölümleri, Orta Asya Türk kozmogonisini betimlemek için kullanılmış. İki kalın çizgi ile sınırlandırılan ilk katman, yeraltını temsil ediyordu. Şamanlara göre dünya birçok kattan oluşmaktaydı. Yukarıdaki 17 kat ışık âlemi olarak göğü meydana getirirken; aşağıdaki 7 ya da 9 kat ise yeraltını yani karanlıklar âlemini oluşturuyordu. Bu iki kat arasında ise hayatın devam ettiği yeryüzü vardı.

Türbede yeraltını ifade eden alt bölüm, kalın bir çizgi ile yeryüzünden ayrılmış. Bu katmanı dikey olarak bölen ve yeryüzünden gökyüzünün sınırına kadar uzanan bir şaman ya da hayat ağacını temsil eden figür bulunuyor. Yeryüzünü temsil ettiği düşünülen kalın çizginin üstünde Kayra Han’ın oturduğu gökyüzünün en yüksek yerine kadar (ayyuk) uzanan hayat ağacının dalları çoğunlukla eksik çizilmiş. Kubbe kasnağında bulunan süslemeler 18’i güney ve 18’i de kuzey kısımda olmak üzere toplam 36 parçaya ayrılmış. Her bir bölüm bir âlem olarak ifade edildiğinde, süslemenin her iki tarafında da 18 bin âleme atıf yapılmış. Her bölüm arasında yer alan üst üste üçlü güneş motifleri, Türk Mitolojisinde tanrıları işaret ediyor olabilir. Tengere Kayra Kan semanın 17. katında oturur ve buradan kainatın kaderini tayin ederdi. Ondan doğan üç tanrı; semanın 16. katında oturan Bay Ülgen; 9. katta oturan Kızagan Tengere ve 7. katta oturan Mergen Tengere’dir. Söz konusu üç güneşin bu üç tanrıyı ifade etmesi muhtemel. Kubbe eteğinde yer alan süslemelerde bir şimşek motifi görülüyor. Tüm bezemeler arasında tek örnek olan bu motif, Türk Mitolojisinde önemli bir yere sahip. Eski Türkler yanlarında saf ve beyaz bir taş taşıyarak yıldırım ve şimşek gibi tehlikelerden korunacaklarına inanıyordu.

Sünni Tarih anlayışına göre İslami bir kimlik taşıyan ve bu konuda topluma liderlik ettiğini anlatılan Osman Gazi’nin türbesinde, mezarın yönünden başka İslami öge bulunmamaktadır. Mezarda bulunan evren tasavvuru, hayat ağacı ve şamanın göğe yükselmesi gibi figürler, Osman Gazi’nin bu dönemdeki dini hakkında büyük bir ipucu vermektedir…

One comment

  1. uydur admin uydur. Osman gazinin şamanistlikle ne alakası var tarih bilmez, iman bilmez, edep bilmez putperest kafir admin. sen kendin putlara tapan şamanist olmalısın ki osman gaziyi de kendin gibi şamanist görürsün. Biz türk milleti olarak Elhamdurillah dağa taşa güneşe tapmayı bıraktık ve İslam’a yöneldik. Allah’a kul olduk. Osman Gazi de Ertuğrul Gazi de Müslüman oğlu Müslümandır. Atilla şamanistti kurduğu devlet yıkıldı. çocukları macarlar hristiyan oldu. Türklüğü unuttular. Müslüman olan İslam’ı benimseyen türklüğünü muhafaza etti. Türk Müslüman oldukça türktür admin bozuntusu. İslamdır elbette en yüce ülkü ne eyleyeyim Allahü Ekber demeyen türkü! Üstünlük ırkta değil takvadadır. Osman Gazi hakkında attığın palavraları sana yediririm

Bir Cevap Yazın