Sağlık ve Hijyen Örneği: Hastane

Sağlık hizmetlerinin sunulduğu sağlık kurumları birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları olarak sınıflandırılır. Aile Hekimliği Birimleri/merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Halk Sağlığı Merkezleri gibi koruyucu sağlık hizmetlerinin verildiği veya sağlık sorunları ortaya çıktığında ilk başvuru yeri olarak planlanan sağlık kuruluşları birinci basamak sağlık kuruluşlarıdır. İlçe devlet hastaneleri gibi yataklı tedavi hizmetlerinin sunulduğu yerler ise ikinci basamak sağlık kuruluşlarıdır. Üçüncü basamak sağlık kuruluşları ise üst düzeyde uzmanlaşmış ve yüksek teknoloji kullanılan merkezler olup, Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversite fakülte hastaneleri bu gruptadır. Hâliyle sağlık kurumunun basamak derecesi arttıkça o kurumdan hizmet alan ve o kurumda çalışan kişi sayısı artmakta, bu da sağlık ve hijyen önlemlerinin daha geniş kapsamlı alınmasını zorunlu kılmaktadır.

Sağlık kurumları niteliklerine, büyüklüklerine ve verdikleri hizmetlere bağlı olarak hem çalışanlar, hem buralardan hizmet alanlar, hem de toplum sürekli olarak sağlık ve hijyen ilkelerine uymaları gerekir. Bu bölümde sağlık kuruluşları denilince ilk akla gelen ve sağlık riskleri nedeniyle daha kapsamlı olarak vurgulanan hastane üzerinden sağlık kurumlarında sağlık ve hijyen önlemleri anlatılacaktır.

Genel anlamda hastanede alınacak sağlık ve hijyen önlemleri, toplu yaşam açısından önemli olan ve daha önce tartışılan okullar ile gıda üretim ve satan yerlerdeki önlemlerle benzerlikler göstermektedir. Burada hastanelerde kendine özgü sağlık ve hijyen önlemleri üzerinde durulacaktır.

Bir Cevap Yazın