Hit­ler’in Ma­kam Oda­sı Hakkında İlginç Bilgi

Hit­ler’in ça­lış­ma oda­sı uzun dik­dört­gen bi­çi­min­de­dir. İçe­ri gi­ren ki­şi, ona oto­ri­te­yi, ka­nı, iç­gü­dü­le­ri çağ­rış­tı­ran ve he­ye­ca­nı­nı ar­tı­ran kır­mı­zı bir ha­lıy­la kar­şı­la­şır, yü­rür, fa­kat or­ta­ya gel­di­ğin­de bo­ca­la­ma­ya baş­lar. Ma­sa nor­mal­de ol­ma­sı ge­re­ken yer­de, ya­ni kar­şı­da de­ğil­dir ve otu­ra­ca­ğı san­dal­ye­ye ulaş­ma­sı için ha­lı­nın dı­şı­na çık­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Ka­rar­sız ka­lıp bir sü­re son­ra ka­fa­sın­da so­ru işa­ret­le­ri ile ha­lı­dan ay­rı­lır ve al­çak san­dal­ye­ye otu­rur. Kar­şı­sın­da, he­men kı­sa bir me­sa­fe­de be­yaz düz bir du­var var­dır. Ar­ka­sı ise bü­yük bir boş­luk­tur ve ar­ka­sın­da­ki pen­ce­re­den ge­len ışık ar­ka­sı­nın sağ­lam ol­ma­dı­ğı­nı ona tüm gö­rüş­me bo­yun­ca ha­tır­la­tır (Hit­ler bu dö­nem­de İs­tan­bul’da Pe­ra Pa­las’ta bom­ba­lı sui­kast dü­zen­le­ye­bi­le­cek güç­te­dir). Hit­ler’in önü ise açık ve ge­niş­tir, ar­ka­sı­nı ise du­va­ra dayamistir. Böyle bir durumda görüşmenin ipleri Hitler’in eline geçmiştir.

(Ahmet serif İzgören – Dikkat vücudunuz konuşuyor kitabindan ALINTI)

Bir Cevap Yazın