Dil Çalışmalarının Başlıca Sebepleri Nelerdir?

Dil çalışmaları ilk olarak MÖ 6. yüzyıl dolaylarında Hintliler tarafından yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmalar Hinduların kutsal kitapları olan Veda’lar üzerine yapılmıştır. Panini başta olmak üzere Hintlilerin dil çalışmaları Batılılara ilham kaynağı olmuştur. Eski Yunan’da da dil konusu bazı filozofların önemle üzerinde durduğu bir konu olmuştur. MÖ 5. yüzyılda Eflatun Kratylos adlı diyaloğunda isim-cisim ilişkisini ele almış ve aradaki bağlantıyı doğal bir bağlantı olarak anlatmıştır. Görüldüğü üzere dil çalışmaları Doğu’da din, Batı’da ise felsefe kaynaklı olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü bir şeyler anlamanın ve anlatmanın yolu dilden geçer. Dilin kullanımında doğru ve yanlış arasındaki ayrımı bilimsel olarak ortaya koyabilme amacıyla dil çalışmaları başlamıştır. İnsan topluluklarının tarihsel, sosyal, kültürel vb. gelişimlerindeki süreçleri, olguları belirleme, tanımlama, doğanın ve doğanın bir parçası olan insanın gizlerini ortaya çıkarma ve elde edilen bulguları yine insanın hizmetine sunma isteği dil çalışmalarının hem sebebi hem de amacı olmuştur. İlk dil çalışmalarının nihai hedefi ise ilk dilin ortaya çıkarılması olmuştur.

Bir Cevap Yazın