Tedarik Zinciri Yönetimi Ünite 7 Özet

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zincirinde Lojistiğin Önemi Ünite 7 Özet

Lojistik ülkemizde doğru anlaşılmadığından dolayı insanların gözünde farklı bir imaj oluşmuştur. İnsanlara lojistiğin ne olduğunu sorduğunuzda, bir kısmı bunun anlamını bilmemekte bir kısmı ise taşımacılık ve depolamadan bahsetmektedir. Lojistik taşımacılık veya depoculuk değildir. Taşıma ve depolama faaliyeti, sadece lojistik sürecin bir parçasıdır. Lojistik çok daha kompleks yapıdadır ve hatta sistemin kendisidir. Lojistik, günümüzde, tedarik zincirinin bir parçası olarak değerlendirilmektedir, sektörün en çok tanınan ve en büyük profesyonel organizasyonu olan Tedarik Zinciri Yönetimi Konseyi (Council of Supply Chain Management Professionals: CSCMP)’ne göre lojistik;

“müşteri isteklerini karşılamak üzere hammaddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki malzemelerin, servis hizmetlerinin ve bilgi akışının etkili ve verimli bir şekilde, her iki yöne doğru hareketinin ve depolanmasının, planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi”

olarak tanımlanmıştır. Lojistik bu görevleri yerine getirirken, pazarın durumu, çalışılan sektörün durumu, rekabet durumu hangi lojistik faaliyetin öncelik gerektirdiğini belirlemektedir. O nedenle lojistik faaliyetlere ilişkin keskin sınırlar belirlemek doğru olmayacaktır. Ancak her çalışma alanının temel dinamikleri sözkonusudur, bu görüş doğrultusunda bir öncelik belirlenmek istenirse, lojistik faaliyetleri, birçok alan uzmanının görüşleri doğrultusunda sınıflandırabiliriz;

• Talep tahmini
• Stok yönetimi
• Depo Yönetimi
• Müşteri hizmetleri
• Elleçleme
• Taşıma
• Ambalajlama

Sadece lojistik faaliyetleri, şekilde belirtilen faaliyetlerle sınırlandırmak doğru olmaz, bu faaliyetlere ilaveten;

• Sipariş İşleme
• Satış Sonrası Servis Desteği
• Fabrika ve Depo Yeri Seçimi
• Satın Alma
• Gümrükleme
• Atık Parça Yönetimi

gibi faaliyetleri dahil etmek uygun olacaktır. Lojistiğin gümümüzdeki şekline dönüşmesi, bazı trendlerin nedeniyle olmuştur. Bu trendler;

• Küreselleşme
• 3PL (3. Parti Lojistik) işletmelerinin öneminin artması
• İnternet ve teknolojinin etkisi
• Lojistik maliyetlerin artan önemi
• Dış kaynak kullanımı
• Müşteriye özel çözümler sunulması
• E-Lojistik
• Büyük şirketlerin ana hedeflerine odaklanma
• Artan rekabet sonucu düşen kar
• Tedarik zinciri entegrasyonu

olarak sıralanmaktadır.

Son yıllarda bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişme, özellikle lojistik sektörünü, kamyonculuk boyutundan alıp, gerçek konumuna getirmiştir. Lojistik, önemi ve faydaları her zaman bilinen bir kavram olup dünyada kendi yerini son yıllara kadar konumlandıramamıştır. Bu yeni konumlandırmada özellikle elektronik tedarik ve elektronik lojistiğin çok büyük etkisi olmuştur. Lojistik altyapısı güçlü olmayan firmaların pazarlama işlevlerinde başarılı olabilmeleri mümkün görünmemektedir.

Lojistik ürünleri olması gereken yere ulaştırır ancak tedarik zinciri yönetimi bu süreci, tüm şirket faaliyetlerini organize ederek daha ileri aşamalara götürür” açıklaması ile tedarik zinciri kavramının lojistiğe göre kapsamlı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Lojistik; talep tahmini, stok yönetimi, depo yönetimi, müşteri hizmetleri, ambalajlama, elleçleme ve taşımacılık gibi firma içerisinde meydana gelen bütün operasyonel faaliyetleri içerir. Tedarik Zinciri ise ürünlerin pazara sunulması esnasında zincir üzerinde bulunan bütün firmaların lojistik fonksiyonlarının birbirlerini etkileyerek operasyonel etkinliğin ve müşteri yanıtının sağlanması halinde varlığından söz edebileceğimiz bir kavramdır. Lojistik; tedarik noktasından son kullanıcıya doğru olarak ürünün ve iki yönlü olarak ilgili bilginin akması yoluyla arzulanan düzeyde müşteri yanıtının sağlanmasını hedeflemektedir. Tedarik Zinciri; etkin müşteri yanıtının, firmalar arasında kurulan koordinasyon sayesinde en düşük toplam maliyetle sağlanması hedeflenmektedir. Bu amaçla iki yöntem kullanılmaktadır;

  1. Yayılmış üretim,
  2. Parçaların birbirleriyle uyumlu olarak birleştirilebilmesini ifade eden modülaritidir.

Lojistik; firmanın lojistik ihtiyaçlarına yönelik olarak gerçekleştirilen stratejik yönetim faaliyetlerini kapsamaktadır. Tedarik Zinciri için değer zinciri üzerindeki firmalar arasında iş birliğinin sağlanabilmesinde bilgi teknolojilerinden faydalanılması önemlidir. Bu sayede firmalar arasında kazan-kazan politikası oluşturulabilmektedir. Bu nedenle Tedarik Zinciri Yönetimi için firmalar arasında kurulan stratejik koordinasyon şebekesidir diyebiliriz.

Bir Cevap Yazın