Genel Vergi Hukuku Ünite 8 Özet

Genel Vergi Hukuku Ünite 8 Özet Ödeme ve takas yolu ile vergi borcunun nasıl sona erdiğini açıklamak Vergi borcunu sona erdiren olağan yol ödemedir. Ödeme, vergi ve buna bağlı borçların kanuna uygun olarak yerine getirilmesidir. Vergi borcu yükümlünün bağlı bulunduğu vergi dairesine ödenir. Bir verginin tahsil edilebilmesi için öncelikle tahakkuk etmiş olması gerekmektedir. Tahakkuk, verginin ödenmesi gereken bir aşamaya gelmesini ifade eder. Tahakkuk etmeyen vergi borçları, kural olarak muaccel hâle gelmemektedir. Bir borcun muaccel olması, ödeme zamanının gelmiş olduğu anlamını taşır. Vergilerin ödeme zamanları kendi özel kanunlarında düzenlenmiştir. Bazı özel hâllerde tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödemenin yapılması gerekir. … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Ünite 8 Özet

Genel Vergi Hukuku 3. Ünite Genel Bilgiler

Genel Vergi Hukuku 3. Ünite Genel Bilgiler Kanunların yer bakımından uygulanmasında benimsenen iki ana ilkeden söz edilmektedir. Bunlardan birincisi, mülkîlik ilkesi, ikincisi ise şahsîlik ilkesidir. Mülkîlik ilkesi, bir devletin ülkesinde o devletin kanunlarının uygulanması anlamına gelmektedir. Bu durumda, kanunların uygulanması bakımından vatandaş- yabancı ayrımı yapılmamaktadır. Çünkü bir ülkede kanunun uygulanmasını gerektiren bir hukuki ilişkisi olan herkese ve o ülkede gerçekleşen her hukuki olaya o devletin kanununun uygulanması gerekir. Mülkîlik ilkesi, vergi kanunlarının uygulanması alanında kaynak ilkesi olarak ifade edilmektedir. Buna göre, vergi konusu hangi ülke ekonomisinden kaynaklanıyorsa veya vergiyi doğuran olay hangi ülkede gerçekleşmişse vergilendirme yetkisine o devletin sahip olduğu … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku 3. Ünite Genel Bilgiler

Vergi Hukukunun Kapsamı

Vergi Hukukunun Kapsamı Kamu gelirlerinin hukuki yönünü inceleyen hukuk dalının gelir hukuku olarak adlandırılması henüz yaygınlık kazanmadığından bunun yerine, vergi hukuku terimi tercih edilmektedir. Bu anlamda, vergi hukuku terimi, devletin kamu gücüne dayanarak elde ettiği tüm kamu gelirlerini içermek üzere kullanılmaktadır. Böylece vergilerin yanında, (resim), harç ve harcamalara katılma payı, fon geliri ve benzeri mali yükümler gibi kamu gücüne, yani hukuki cebre dayanan diğer kamu gelirleri de geniş anlamda vergi hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Ancak, devletin piyasa ekonomisine katılması sonucu elde ettiği mülk ve teşebbüs gelirleri cebir unsuru taşımadıklarından, geniş anlamıyla vergi hukukunun kapsamı dışında kalmaktadır. Çünkü, mülk ve teşebbüs gelirleri, … Okumaya devam et Vergi Hukukunun Kapsamı

Temel Veteriner Genetik Ünite 6 Özet

Temel Veteriner Genetik Ünite 6 Özet Cinsiyetin memeli ve kanatlılarda nasıl belirlendiğini ve nasıl yönlendirildiğini açıklamak Memelilerde ve kanatlılarda iki cinsiyet kromozomu bulunur. Memelilerdeki cinsiyet kromozomu X ve Y diye tanımlanırken; kanatlılarda Z ve W şeklinde tanımlanır. Memelilerde dişiler XX, erkekler XY; kanatlılarda erkekler ZZ dişiler ZW kromozomlarını bulundurur. Eğer X kromozomunu taşıyan erkek gamet gene X kromozomunu taşıyan yumurta ile birleşirse XX genotipinde dişi yavru olur. Eğer Y kromozomunu taşıyan erkek gamet X kromozomunu taşıyan dişi gamet ile birleşirse yavru erkek olacaktır. Kanatlılarda durum tamamen tersinedir. Cinsiyetin yönlendirilmesi ekonomik bir yetiştiricilik yapmak acısından önemlidir. Cinsiyetin yönlendirilmesi flow cytometry denilen … Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik Ünite 6 Özet

Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Ribozom Nedir?

Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Ribozom Nedir? Ribozom hücre içerisinde protein sentezinin yapıldığı organeldir. Ortalama %60 RNA ve %40 proteinden meydana gelen büyük ve küçük olmak üzere iki alt birimden oluşmaktadır. Ökaryotlarda büyük alt birimde 3 adet, küçük alt birimde ise 1 adet RNA molekülü bulunmaktadır. Bu alt birimler çekirdekte üretildikten sonra sitoplazmaya geçerler ve protein sentezi esnasında birleşerek ribozomları oluştururlar. Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Ribozom Nedir?

İktisada Giriş Ünite 7 Önemli Notlar

İktisada Giriş Ünite 7 Önemli Notlar Çok farklı endüstri yapıları olmasına rağmen iktisatçılar bu endüstrileri dört başlıkta gruplandırırlar: Tam rekabet, monopolcü rekabet, oligopol ve monopoldür. Bu gruplandırmada; piyasadaki alıcı ve satıcı sayısı, firmaların fiyat belirleme gücü, ürünlerin niteliği, firmaların piyasaya giriş-çıkış kolaylığı, ve uzun dönem denge durumları dikkate alınır. Çünkü tam rekabet piyasasının özelliklerinin tümünü aynı anda taşıyan endüstrilerin nadir olmasıdır. Tam rekabet piyasasındaki firma fiyat alıcıdır. Firma malın fiyatını değiştiremediği için firmanın ortalama ve marjinal hasılatı her çıktı düzeyi için sabittir ve piyasa fiyatına eşittir. Fiyat düzeyi değişirse bu eşitlik bozulmaz. Eğer fiyat artarsa, ortalama maliyet ve marjinal maliyet … Okumaya devam et İktisada Giriş Ünite 7 Önemli Notlar

İktisada Giriş: Kira Kontrolleri

İktisada Giriş: Kira Kontrolleri Ekonomide mülkiyet hakkının serbest olması herkesin konut sahibi olacağı anlamına gelmez. Bu sebeple kiralık konutların kiraya verildiği ve kiralandığı bir piyasa vardır. Bu piyasayı kiralık konut piyasası olarak tanımlayacak olursak, kiralık konut talep edenler kiracı olurlarken, kiralık konut arz edenler konut sahipleri olmaktadır. Kiralık konut talep edenler bunları ev, işyeri gibi değişik amaçla kullanabilirler. Kendi ihtiyacından fazla konuta sahip olanlar bunları kiraya verirler. Kiraya verdikleri mülkleri üzerinden de kira geliri elde ederler. Ancak, kiralık konut piyasasında konut miktarı yetersizse, konut arz edenler bu durumdan yararlanmak ve gelirlerini daha çok artırmak isteyeceklerdir. Böyle bir davranış ekonomik ve … Okumaya devam et İktisada Giriş: Kira Kontrolleri

Arz ve Talep Eğrilerinin Birlikte Kayması

Arz ve Talep Eğrilerinin Birlikte Kayması İlk olarak, piyasa arz ve talep eğrilerinin eş anlı olarak aynı yönde kaydığı durumda piyasa dengesinin nasıl değişeceğini irdeleyeceğiz. Mesela bir ekonomide üretim maliyetlerinde bir düşüşün ve aynı zamanda da tüketici gelirlerinde bir artışın meydana geldiğini varsayalım. Üretim maliyetlerindeki düşüş üreticilerin daha yüksek potansiyel kâr elde etmesine ve aynı harcama düzeyi ile daha fazla mal veya hizmet üretip piyasaya arz etmesine imkân tanır iken, tüketici gelirlerindeki artış her fiyat bir düzeyinde ilgili mal veya hizmetten tüketicilerin daha fazla miktarlarda satın almasına (talebin artmasına) neden olacaktır. Arz ve talepte yaşanacak olan bu artışların piyasa denge … Okumaya devam et Arz ve Talep Eğrilerinin Birlikte Kayması

İktisada Giriş Ünite 2 Özet

Ünite – Kıtlık Tercih ve Fayda Özet Kıtlık ve Tercih Kavramlarını Açıklamak Bireylerin ve toplumların karşı karşıya bulunduğu temel ekonomik sorun kıtlıktır. Mevcut kaynakların isteklerimizi karşılayamaması sonucu varolan kıtlık, ekonomi biliminin ortaya çıkış nedenidir. Çünkü ekonomi bilimi, kaynakları kıt olması nedeniyle insanların yaptıkları tercih ve bu tercihler sonucunda insanlar arasındaki ekonomik etkileşimi inceler. Mal ve hizmet üretiminde kullanılan kaynaklar girdiler ya da üretim faktörleri olup toprak emek ve sermaye olarak gruplandırılırlar. Kaynaklar ne kadar çok olursa olsun sınırlıdır. Bu üretim faktörleri sınırlı olduğu için, bir ekonomide üretilebilecek mal ve hizmetler de sınırlı olacaktır. Bu sınırlılıklar ekonomide bir malın üretimi arttırıldığında … Okumaya devam et İktisada Giriş Ünite 2 Özet

İktisada Giriş Ünite 1 Özet

İktisada Giriş Ünite 1 Özet Bir Bilim Dalı Olarak İktisadı Tanımlamak İktisat bir sosyal bilimdir. Sosyal bilim ise insan davranışlarının incelenmesiyle ilgilidir. Dolayısıyla iktisadın merkezinde insan yer alır. İktisat, kıtlık koşulları altında yapılan tercihlerin incelenmesidir. Bu tanımda sözü geçen kıtlık ve tercih kavramları tüm ekonomilerin karşı karşıya bulunduğu temel iktisadi sorunu ifade etmektedir Tüm Bireylerin ve Toplumların Karşı Karşıya Olduğu Temel İktisadi Sorunu ve Bu Sorun Çerçevesinde Ortaya Çıkan Temel İktisadi Kavramları Tartışmak Hepimiz kıtlık sorunu ile karşı karşıyayız. İsteklerimizi karşılama gücümüzü sınırlandıran iki faktörden söz etmek mümkündür: harcama gücümüzün ve zamanımızın sınırlı olması. Bu nedenle isteklerimizi bir sıraya sokmak, … Okumaya devam et İktisada Giriş Ünite 1 Özet

Tedarik Zinciri Yönetimi Ünite 7 Özet

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zincirinde Lojistiğin Önemi Ünite 7 Özet Lojistik ülkemizde doğru anlaşılmadığından dolayı insanların gözünde farklı bir imaj oluşmuştur. İnsanlara lojistiğin ne olduğunu sorduğunuzda, bir kısmı bunun anlamını bilmemekte bir kısmı ise taşımacılık ve depolamadan bahsetmektedir. Lojistik taşımacılık veya depoculuk değildir. Taşıma ve depolama faaliyeti, sadece lojistik sürecin bir parçasıdır. Lojistik çok daha kompleks yapıdadır ve hatta sistemin kendisidir. Lojistik, günümüzde, tedarik zincirinin bir parçası olarak değerlendirilmektedir, sektörün en çok tanınan ve en büyük profesyonel organizasyonu olan Tedarik Zinciri Yönetimi Konseyi (Council of Supply Chain Management Professionals: CSCMP)’ne göre lojistik; “müşteri isteklerini karşılamak üzere hammaddenin başlangıç noktasından, ürünün … Okumaya devam et Tedarik Zinciri Yönetimi Ünite 7 Özet

Lojistikte Bilgi Teknolojilerinin Önemi

Tedarik Zinciri Yönetimi: Lojistikte Bilgi Teknolojilerinin Önemi Son yıllarda bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişme, özellikle lojistik sektörünü, kamyonculuk boyutundan alıp, gerçek konumuna getirmiştir. Lojistik, önemi ve faydaları her zaman bilinen bir kavram olup dünyada kendi yerini son yıllara kadar konumlandıramamıştır. Bu yeni konumlandırmada özellikle elektronik tedarik ve elektronik lojistiğin çok büyük etkisi olmuştur. Lojistik altyapısı güçlü olmayan firmaların pazarlama işlevlerinde başarılı olabilmeleri mümkün görünmemektedir. Örneğin, General Motors tedarikçileri ile oluşturduğu elektronik ağlar yardımıyla sıfır stok ve tam zamanında üretim (JIT) sistemlerini uygulayabilmekte ve bu sayede birim maliyetlerini düşürebilmektedir. (Şekil 7.6) Pazara ilişkin talep tahminleri doğrultusunda malların hareketinin planlamasında, stok hareketlerinde, … Okumaya devam et Lojistikte Bilgi Teknolojilerinin Önemi

Tedarikçi Şebekelerinin Oluşturulması

Tedarikçi Şebekelerinin Oluşturulması Günümüzde tedarikçi şebekelerinin oluşturulması konusunda literatürde kapsamlı çalışmalar bulunmaktadır. Şebeke (network) teorileri işletme içindeki ilişkilerin açıklanmasında potansiyel bir yöntem ve yol gösterici olarak kabul edilir. Şebeke ile ilgili literatürün ortaya koyduğu gerçek, terimlerin hem terminolojik hem de kavramsal olarak tam bir belirsizlik içinde bulunduğudur. Szarka (1990) ve Johannnison (1987) üç tür şebeke tipi ortaya koymuştur; bunlar: • Ticari olarak değişim etkinliği yapan işletmeler arasındaki üretim şebekeleri,• Dostluk ve güvene dayalı bireysel şebekeler • Sosyal ağlara, toplumsal bağlılıklara ve ortak değerlere uyuma dayalı sembolik şebekelerdir. Daha sonraki çalışmalarda yukarıda belirttiğimiz sınıflama birbirine daha yakın bir düzenle ele alınarak; … Okumaya devam et Tedarikçi Şebekelerinin Oluşturulması