İktisada Giriş: Ünite 3 Soru-Cevap

İktisada Giriş: Ünite 3 Soru-Cevap

Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir

1- Talep kanununa göre diğer faktörler sabitken bir maldan talep edilen miktarı aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak değişme gösterir?

a. Malın kendi fiyatındaki değişmeye
b. Tüketici gelirlerindeki değişmeye
c. İlişkili malların fiyatlarındaki değişmeye
d. Tüketicilerin zevk ve tercihlerindeki değişmeye
e. Tüketicilerin sayısındaki değişmeye

2- Diğer faktörler sabitken iken normal bir malın fiyatındaki bir düşüş aşağıdakilerden hangisine neden olur?

a. Malın talep eğrisinin sola kaymasına.
b. Mal talep eğrisi boyunca aşağı yönlü bir hareketlenmeye
c. Mal talep eğrisinin sağa kaymasına
d. Mal talep eğrisi boyunca yukarı yönlü bir hareketlenmeye
e. İkame malın talebinde artışa

3- Tavuk eti ve balık etinin birbirinin yakın ikamesi olduğu durumda tavuk eti fiyatındaki bir düşüş balık eti talep eğrisinde nasıl bir değişime neden olur?

a. Balık eti talep eğrisi üzerinde yukarı yönlü bir hareketlenmeye
b. Balık eti talep eğrisi üzerinde aşağı yönlü bir hareketlenmeye
c. Balık eti talep eğrisinin bir bütün olarak sağa kaymasına
d. Balık eti talep eğrisinin bir bütün olarak sola kaymasına
e. Balık eti talep eğrisinin dikey hale gelmesine

4- Köfte ile patates kızartmasının tamamlayıcı mal olduğu varsayımı ile köftenin fiyatındaki azalış ,aşağıdakilerden hangisine neden olur?

a. Köftenin talep edilen miktarının azalmasına
b. Köfteye ait talep eğrisinin sola kaymasına
c. Köfteye ait talep eğrisinin sağa kaymasına
d. Patates kızartmasının talep eğrisinin sola kaymasına
e. Patates kızartmasının talep eğrisinin sağa kaymasına

5- Gelir arttıkça talebi artan ve gelir azaldıkça talebi azalan mallara ne ad verilir?

a. Tamamlayıcı mallar
b. İkame mallar
c. Normal mallar
d. Düşük mallar
e. Giffen mallar

6- Üretim teknolojisinde etkinliği arttırıcı yönde meydana gelen bir gelişme aşağıdakilerden hangisine neden olur?

a. Arz eğrisi üzerinde aşağı doğru hareketlenmeye
b. Arz eğrisi üzerinde yukarı doğru hareketlenmeye
c. Arz eğrisi bir bütün olarak sola kaymasına
d. Her bir fiyat düzeyinde firmaların arz ettiği mal miktarı azalmasına
e. Arz eğrisi bir bütün olarak sağa kaymasına.

7- Aşağıdakilerden hangisi piyasa arz eğrisinin sağa ya da sola kaymasına neden olmaz?

a. Malın piyasa fiyatı
b. Vergiler
c. Sübvansiyonlar
d. Üretici beklentileri
e. Üretim maliyetleri

8- Negatif eğimli talep eğrisi ve pozitif eğimli arz eğrisi geçerli iken; talep eğrisinin sağa, arz eğrisinin sola eşit miktarlarda kayması durumunda denge fiyat ve miktarı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Denge fiyatı düşer, denge miktarı değişmez.
b. Denge fiyatı değişmez,denge miktarı düşer.
c. Denge fiyatı yükselir, denge miktarı değişmez.
d. Denge fiyatı düşer, denge miktarı yükselir.
e. Denge fiyatı değişmez, denge miktarı yükselir

Ayçiçeği yağı ve kanola yağı aynı amaçlar için birbiri yerine kullanılabilen iki mal olduğundan dolayı rahatlıkla birbiri yerine ikame edilebilmektedirler. Bu iki ikame malından kanola yağının fiyatı aynı kalıyor iken ayçiçeği yağı fiyatının artması, kanola yağını ayçiçeği yağına nazaran göreceli olarak ucuz kılacaktır. Tüketicilerde taleplerini göreceli olarak ucuz olan kanola yağına yönlendirecektir. Bunun sonucunda da kanola yağına olan talep artacağından kanola yağına ait talep eğrisi bir bütün olarak sağa kayacaktır.

Diğer faktörler sabit ilen, kırmızı etin üretilen miktarını artırmak için devlet kırmızı et üreticilerini sübvansiyonlar vasıtasıyla daha fazla üretmeye teşvik edebilir. Devletin uygulayacağı sübvansiyonlar neticesinde üretilen kırmızı et miktarı artacağından kırmızı et piyasa arz eğrisi sağa kayacaktır.

Buğday piyasası dengede iken, bilim insanlarının dönüm başına üretimi 100 kg arttıran yeni buğday tohumunu bulması neticesinde buğdaya ilişkin piyasa talep eğrisi aynı kalır fakat buğdaya ilişkin piyasa arz eğrisi sağa kayar. Bu tek taraflı kayma neticesinde buğdayın piyasa denge fiyatı düşer iken piyasa denge miktarı artar.

Eğer bir mal veya hizmete ait piyasa arz ve talep fonksiyonlarının eğimleri mutlak değer olarak birbirine eşit iken, piyasa arz ve talep eğrileri ters yönde fakat aynı büyüklüklerde kaydığı takdirde ilgili mal veya hizmetin piyasa denge fiyatı yükselirken piyasa denge miktarında bir değişme olmaz.

Bir Cevap Yazın