Genel Vergi Hukuku Ünite 7 Soru Cevap

Genel Vergi Hukuku Ünite 7 Sınavda Çıkan Sorular ve Cevapları Test Soruları SINAVDA ÇIKACAK OLAN SORULARIN CEVAPLARI KALIN PUNTO VE ALTI ÇİZİLİ OLARAK VERİLMİŞTİR 1- Aşağıdaki idari işlemlerden hangisi vergilendirme işlemi kapsamı dışındadır? a. Vergi dairesi müdürünün atanmasıb. Verginin tarh edilmesic. Verginin tebliğ edilmesid. Verginin tahakkuk ettirilmesie. Verginin tahsil edilmesi 2- Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanabilmek için hangi şartların gerçekleşmesi gerekir? a. Üniversite mezunu olması gerekir.b. Lisansını Maliye bilim dalında yapması gerekir.c. Okur yazar olması yeterlidir.d. Milletvekili olma şartlarını taşıması gerekir.e. Milletvekili olması gerekir. 3- Aşağıdakilerden hangisi Hazine ve Maliye Bakanlığının görevleri arasında yer almaz? a. Maliye ve ekonomi … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Ünite 7 Soru Cevap

Genel Vergi Hukuku Ünite 7 Özet

Genel Vergi Hukuku 7. Ünite Kitap Özeti Vergi idaresi kavramını açıklayabilmek Vergilendirme yetkisi, sadece vergilerin kanun ile konulmasını kapsamaz. Vergi kanunlarının uygulanması da vergilendirme yetkisinin bir parçasıdır. Verginin tarhı, tebliği, tahakkuku ve tahsili işlemleri vergilendirme işlemleri arasında yer alır. Devlet vergilendirme işlemleri yetkisini vergi idaresi aracılığıyla yerine getirmektedir. Vergi idaresi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez örgütü ve taşra örgütü ile Bakanlığa bağlı kuruluş olarak Gelir İdaresi Başkanlığından oluşur. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın merkez örgütünü, taşra örgütünü ve vergi idaresindeki görevlerini açıklayabilmek Vergilendirme yetkisi, vergilendirme işlemlerini de içerir. Bu yetki genel bütçe içerisinde yer alan vergi alacakları … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Ünite 7 Özet

Bağlı Vergi Daireleri (Malmüdürlüğü)

Genel Vergi Hukuku: Bağlı Vergi Daireleri (Malmüdürlüğü) Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat ve Hazine avukatlığı servislerinden oluşur. İş hacminin gerektirdiği malmüdürlüklerinde yeterli sayıda saymanlık müdür yardımcısı, defterdarlık uzmanı ile şef ve diğer personel çalıştırılabilir. Malmüdürü, Bakanlığın ilçe teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında bulunan memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar (Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Kararname Numarası: 1, RG, T 10.07.2018 S 30474). Okumaya devam et Bağlı Vergi Daireleri (Malmüdürlüğü)

Genel Vergi Hukuku: Vergi Daireleri

Genel Vergi Hukuku: Vergi Daireleri İl merkezlerinde iş hacmine göre defterdarlığa bağlı olarak bir veya birden çok başkanlık veya müdürlük şeklinde vergi dairesi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kurulur. Vergi daireleri mükellefi tespit eden, vergi, resim ve harçları tarh eden, tahakkuk ettiren, ceza kesen ve tahsil eden dairelerdir. Vergi daireleri, AATUHK’ a göre aynı zamanda tahsil dairesidir. Vergi daireleri Vergilendirme, Muhasebe, Kovuşturma ve Tarama ve Kontrol Bölümünden oluşur (Vergi Daireleri Kuruluş Ve Görev Yönetmeliği, RG, T 24.12.1994, S 22151). Vergi daireleri, vergi kanunları ve özel kanunlar ile bu kanunlara dayanılarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belli edilen kamu gelirleri ile ilgili … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku: Vergi Daireleri

Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı

Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı’nın görevleri şunlardır: a. Gelir mevzuatının uygulanmasına yönelik görüş oluşturmak ve ortaya çıkan tereddütleri gidermek.b. Gelir mevzuatının uygulanmasına ilişkin çalışmalar yapmak.c. Mevzuat değişikliği önerilerinde bulunmak.ç. Gelir mevzuatına ilişkin hazırlık çalışmalarına katılmak.d. Gelirleri etkileyen her türlü mevzuat tekliflerini, vergi tekniği ve uygulamaları açısından inceleyerek görüş bildirmek.e. Mahalli idare gelirleri politikası ile Devlet gelirleri politikasının uygulanmasında uyumu sağlayıcı tedbirler almak.f. Vergi beyannameleri ve mükelleflerce kullanılacak formların şekil ve içeriği konusunda görüş bildirmek.g. Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak. Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri ise şunlardır: a. Vergi bilincinin artırılması için gerekli çalışmaları … Okumaya devam et Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Hizmet Birimleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı Hizmet Birimleri Hazine ve Maliye Bakanlığındaki hizmet birimleri şunlardır: a. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü,b. Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü,c. Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürlüğü,ç. Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü,d. Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü,e. Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü,f. Sigortacılık Genel Müdürlüğü,g. Personel Genel Müdürlüğü,ğ. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı,h. Hazine Kontrolörleri Kurulu,ı. Sigorta Denetleme Kurulu,i. Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı,j. Strateji Geliştirme Başkanlığı,k. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,l. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığım. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,n. Özel Kalem Müdürlüğü. Bu birimlerden vergi hukukundaki işlevleri nedeniyle bir kaçı üzerinde durulacaktır. Okumaya devam et Hazine ve Maliye Bakanlığı Hizmet Birimleri

Genel Vergi Hukuku Ünite 4 Özet

Genel Vergi Hukuku 4. Ünite – Vergi Hukukunda Yorum Özet Vergi hukukunda yorum faaliyetinin başlıca özelliklerini açıklamak Hukuk kuralının uygulama alanı bulması, kuralda soyut olarak tanımlanan olayın dış dünyada gerçekleşen somut olay ile örtüşüp örtüşmediğinin araştırılmasını gerektirir. Bu çerçevede de yorum, hukuk kuralının anlamını, uygulama koşullarının belirleme faaliyetidir. Hukuk kuralında, kuralı koyan organın iradesinin mi -subjektif teori – yoksa normun iradesinin mi -objektif teori- esas alınmasına yönelik tartışmaların “Yorumda kuralı koyan organın hukuk kuralında somutlaşan iradesinin esas alınacağı” biçimindeki uzlaştırıcı yaklaşımla sonlandırıldığı söylenebilir. Vergi hukukunda kullanılan yorum yöntemlerini ve yorum türlerini açıklamak Hukuk sistemi içerisinde yorum türleri öncelikle yoruma başvuran … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Ünite 4 Özet

Yorum Yöntemlerinin Sonuçlarına Göre Yorum Türleri

Genel Vergi Hukuku: Yorum Yöntemlerinin Sonuçlarına Göre Yorum Türleri Yorum Yöntemlerinin Sonuçlarına Göre Yorum Türleri Yorum neticesinde ortaya çıkan sonuçlar dikkate alınarak düzeltici yorum-tamamlayıcı yorum, daraltıcı yorum-genişletici yorum ayrımları yapılmaktadır. Hemen belirtilmesi gerekir ki yasallık ilkesi, yasanın yorum ile düzeltilmesi veya tamamlanmasına engeldir. Öze ilişkin yorumun deyimsel yorumun gerisinde kalması anlamına gelen daraltıcı yorum, öze ilişkin yorumun deyimsel yorumu aştığı genişletici yorum, yasa sınırları içinde kalmak koşuluyla olanaklıdır. Yasa metninde “gibi” edatının kullanıldığı bir durumda (Örneğin VUK. m. 13) genişletici yorum gerekli ve kaçınılmazdır ancak vergi hukukunda genişletici yorumun hiçbir zaman kıyas derecesine varamayacağı da açıktır. Aşağıda tekrar ele alınacak … Okumaya devam et Yorum Yöntemlerinin Sonuçlarına Göre Yorum Türleri

Hayvancılık Sektöründe Desteklemeler

Hayvanıclık Ekonomisi: Hayvancılık Sektöründe Desteklemeler Tarım ve hayvancılık sektöründe desteklemelerin amacı, bu sektörlerin öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, uygulanan politikaların etkinliğini artırmak ve sektörlerin belirlenen politikalara uyumunu kolaylaştırmaktır. Tarımsal ve hayvansal üretim, toplumun beslenmesi açısından stratejik öneme sahiptir. Özellikle tarımsal üretimin doğaya daha fazla bağlı olması yanında kendilerine has özelliklerinden dolayı, arz ve talebin düşük esnek olması, bu sektörlerde belirsizliği ve riski artırmaktadır. Bu nedenle her ülkede miktarları değişmekle birlikte, bu sektörlere devlet tarafından önemli ölçüde destek verilmektedir. Tarım ve hayvancılık sektörü destekleme politikaları kapsamına giren ürünlerin seçiminde ve destekleme yöntemlerinde popülist ve siyasi yaklaşımlar sonucu zaman içerinde sürekli değişimler … Okumaya devam et Hayvancılık Sektöründe Desteklemeler

Hayvan Varlığı ve Irk Kompozisyonu

Hayvan Varlığı ve Irk Kompozisyonu Türkiye’de 1980-2009 yılları arası türlere göre hayvan varlığı ve değişimi Tablo 8.2’de sunulmuştur. Tabloda görüldüğü üzere, Türkiye’de 1980-2009 yılları arasındaki dönemde, sığır, manda, koyun ve keçi varlığında önemli düşüşler meydana gelmiştir. Bu dönemde sığır varlığında %32,5; manda varlığında %91,5; koyun varlığında %55,3 ve keçi varlığında %73,1 oranında azalışlar meydana gelmiştir. Türkiye’de 1990-2009 yılları arasındaki dönemde ırklara göre sığır sayıları ve toplam sığır varlığı içindeki payları Tablo 8.3’de verilmiştir. Türkiye’de 1990-2009 yılları arasındaki dönemde, kültür ırkı ve kültür melezi sığır varlığının arttığı, yerli ırk sığır sayısının ise azaldığı görülmektedir. Ülkemizde 1990 yılına göre 2009 yılında, kültür … Okumaya devam et Hayvan Varlığı ve Irk Kompozisyonu

Türkiye’de Hayvancılık: 1960-1980 Yılları Arası Dönem

Türkiye’de Hayvancılık: 1960-1980 Yılları Arası Dönem Türkiye’de 1963 yılında, kalkınmanın 5 yıllık plan dönemleri halinde sürdürülmesini öngören bir süreç başlamıştır. Bu kapsamda 1961 yılında kalkınma ile ilgili tüm önlemleri demokratik prensipler içerisinde yürütecek, bölgeler arası dengeli kalkınmanın koşullarını yerine getirecek ve özetle ülkenin sosyal ve ekonomik sorunlarını belirleyerek bunların çözümü için orta ve uzun vadeli planlar hazırlayacak olan Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) kurulmuştur. Türkiye’de daha hızlı bir kalkınmayı sağlamak amacıyla yapılacak yatırımları disiplin altına almayı hedefleyen beş yıllık kalkınma planları hayvancılıkta potansiyelin harekete geçirilmesinde başarılı sonuçlar vermemiştir. 1960-1980 yılları arası dönemi kapsayan I., II. ve III. Beş Yıllık Kalkınma Planı … Okumaya devam et Türkiye’de Hayvancılık: 1960-1980 Yılları Arası Dönem

Kooperatifleşmede Kredi ve Finansman

Hayvacılık Ekonomisi Kooperatifleşmede Kredi ve Finansman Hayvancılık sektöründe kalkınma ve üretim artışının gerçekleştirilmesinde kooperatifleşme önemli ölçüde kredi ve finansmanı gerektirmektedir. Böyle bir kalkınma ve örgütlenmenin gerçekleşmesinde devletin kredi ve finansman payının büyük olması önem taşımaktadır. Türkiye’de var olan tüm hayvancılık kooperatifleri gerek öz sermayeleri ve gerekse kredi olanaklarının yetersizliği nedeniyle finansman güçlüğü ile karşılaşmaktadırlar. Sektörün finansmanında TC Ziraat Bankası önemli bir konuma sahip bulunmaktadır. Okumaya devam et Kooperatifleşmede Kredi ve Finansman

Hayvancılık Ekonomisi: Marka

Hayvancılık Ekonomisi: Marka Piyasada pazarlaması yapılan malların birini diğerinden ayıran markanın yeri ve önemi oldukça fazladır. Çünkü piyasada teşhir edilen malın benzerinden ayırt edilebilmesi marka ile mümkün olmaktadır. Markaların seçiminde tüketiciye en uygun geleceği düşünülen kelime veya sembollerden yararlanılması gerekmektedir. Markanın iktisadi malda ayırıcı bir özelliği ortaya koyma yanında, kolay telaffuz edilebilir olması önemlidir. Marka aynı zamanda kolay hatırlanabilir olmalıdır Okumaya devam et Hayvancılık Ekonomisi: Marka

Hayvancılık İşletmelerinde Kuruluş ve İşletme Döneminde Finansman

Hayvancılık İşletmelerinde Kuruluş ve İşletme Döneminde Finansman İşletmelerin finansmanı gerek kuruluş döneminde gerekse işletmenin faaliyete geçtiği dönemde “kaynaklar ve kullanım tablosu” veya “fonların akım tablosu” adı verilen bir araçla yürütülmektedir. Aynı zamanda, gerek kaynaklar gerekse kullanım tablosuna finansman programı adı verilmektedir. Bir işletmenin kuruluş aşamasındaki kaynaklar ve kullanım tablosu ile işletme dönemi kaynak ve kullanımlar tablosu birbirinden farklıdır. Ancak bu iki tabloyu birleştiren yeni tablolar geliştirilmiştir. Sermaye, para ve kredinin teknik bir ifadesidir. İşletmenin gereksinim duyduğu sermayeye yatırım sermayesi, bu sermayenin kullanılmasına da, yatırım finansmanı adı verilmektedir. Bir işletmenin sermaye ihtiyacının tamamının veya bir kısmının öz kaynaklara dayandırılması veya dayandırılmaması, … Okumaya devam et Hayvancılık İşletmelerinde Kuruluş ve İşletme Döneminde Finansman

Başlıca Finansman Kaynakları

Hayvancılık Ekonomisi: Başlıca Finansman Kaynakları Fon: Finansmanın en geniş anlamda bir aracıdır. Fon sözcüğünün paradan daha geniş bir anlamı vardır. Para denilince daha çok nakit veya banka hesaplarındaki vadesiz mevduat akla gelmektedir. Fon ise kredi, karşılıklar, amortismanlar (yıpranma payları) gibi gerektiğinde para olarak işletmenin eline geçebilecek ve para gibi görev yapabilecek unsurları da içine almaktadır. Örneğin; bir işletmenin banka nezdinde bir kredisi varsa ve işçilik ücretlerini ödemek üzere kasasında nakit kalmamışsa, bankadaki bu krediye başvurularak ödeme imkânı sağlanmış olunur. Bu şekilde bir finansman kaynağı ile bir fon yaratılmış olur. Diğer bir örnek ise işletmenin ihtiyacı olan ve ithal edilecek makineler … Okumaya devam et Başlıca Finansman Kaynakları

Hayvancılık İşletmelerinde Finansman Kaynaklarının Temin Ve Üretimi

Finansman, bir işletmenin kurulabilmesi ve çalıştırılabilmesi için krediler dâhil gerekli paranın bulunması işlemidir. Ekonomik faaliyetlerin temelde para vasıtasıyla yürütüldüğü düşünülürse, işletmelerde incelenmesi gereken en önemli konuların başında şüphesiz ki finansman konusu yer almaktadır. Çünkü bir ülkede yeterli hammadde, işgücü, teşebbüs gücü olsa dahi bunları bir araya getirecek finansman kaynakları diğer bir deyişle parasal tasarruflar ve banka kredileri yoksa çoğu kez bu işlemleri gerçekleştirmeye olanak yoktur. Her işletmede olduğu gibi, hayvancılık işletmelerinin finansmanında da üç önemli ilkeye özellikle dikkat etmek gerekmektedir. Bunlar; yeterli finansman, zamanında finansman ve ucuz maliyetli finansman ilkeleridir. • Yeterli Finansman: Az gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde çoğu … Okumaya devam et Hayvancılık İşletmelerinde Finansman Kaynaklarının Temin Ve Üretimi

İşletmelerde Stok Çeşitleri

İşletmelerde Stok Çeşitleri Her işletmede olduğu gibi hayvancılık işletmelerinde de uygulanabilecek stok çeşitlerini beş başlık altında ele alıp incelemek mümkündür. Bunlar; • İhbar stok• Emniyet stok (demirbaş stok)• Optimal stok• Ortalama stok• Azami stoktur. Bu beş stok çeşidinden ilk ikisi (ihbar ve emniyet stokları) işletmede asgari stok seviyesini belirlemektedir. a) İhbar Stok: Bir işletmedeki mevcut stok miktarı belirli bir düzeye indiğinde işletmeye yeniden hammadde tedarik edilmesini haber veren stoktur. Şekil 6.1’de görüldüğü üzere, işletme belirli bir dönem için OA kadar bir stok miktarına sahiptir. Bu stok belirli bir seviyeye geldiğinde işletmedeki stok miktarı sıfır noktasına gelmeden, gerekli girişimin yapılması gerekir. … Okumaya devam et İşletmelerde Stok Çeşitleri

Hayvancılık Ekonomisi: Fiziki Koşullar

Hayvancılık Ekonomisi: Fiziki Koşullar Bu koşullar iş yerinde çalışanların çalışma ortamlarıyla ilgili fiziksel şartlardır. Hayvancılık sektörü ve hayvancılığa dayalı sanayide olduğu gibi emek yoğun iş kollarında insan faktörü bir işletmede en önemli ve aynı zamanda en kıymetli varlık olarak ön plana çıkmaktadır. Örneğin; çalışılan ortamın konforu iş gücünün verimi ve verimliliğin istikrarı açısından önemli bir etkendir. Çalışılan yerin rahatlığı, ısı, ışık, nem, havalandırma gibi koşulları iş gücünde devamlılık açısından büyük önem taşımaktadır. İş yerinde teknik açıdan iş kazalarının önüne geçebilecek her türlü önlemi almak yöneticilerin en büyük sorumlulukları arasındadır. İş kazalarını en alt düzeye indirmek ise iş yerinin fiziki çalışma … Okumaya devam et Hayvancılık Ekonomisi: Fiziki Koşullar

İşletmede İstihdam ve İşgücünde Devamlılık

Hayvancılık Ekonomisi: İşletmede İstihdam ve İşgücünde Devamlılık İşletmelerde istihdam edilen personelin uzun yıllar aynı işletmede çalışarak hizmet vermesi önemli yararlar sağlamaktadır. İşletmede işgücünün devamlılığının sağlanması sayesinde; işletmede üretim kalitesi yükselmekte, üretimde verimlilik düzeyi yükselmekte, maliyetler düşmekte ve işgücünün işletmeye bağlılığı artmaktadır. İşletmelerde işgücünde devamlılığı sağlamanın belirli koşulları bulunmaktadır. Piyasa ekonomilerinde bu koşul zorla değil, taraflar arası mukavele ile sağlanmaktadır. Bu koşullar mali (parasal) koşullar, çalışılan işyerindeki fiziki çalışma koşulları ile sosyal ve moral koşullar olmak üzere üç başlık altında incelenebilir. Okumaya devam et İşletmede İstihdam ve İşgücünde Devamlılık

Hayvancılık Ekonomisi Soru Cevap Ünite 5

Hayvancılık Ekonomisi Sınavda Çıkan Sorular Ve Cevapları Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir 1- Çağdaş kuruluş yeri seçimini ortaya koyan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? a. Ricardob. Thunenc. Weberd. Isarde. Hoover 2- I. Kaynak israfının önüne geçmek II. Kaynak kullanımında etkinliği sağlamak III. Düşük maliyetle çalışıp daha fazla kâr elde etmek Yukarıdakilerden hangileri işletmelerde kuruluş yeri seçiminin optimum koşullarda yapılması gerekliliğinin nedenlerindendir? a. Yalnız I b. Yalnız II c. Yalnız III d. I ve III e. I, II ve III 3- Optimum bir kuruluş yeri seçiminin yapılmaması halinde aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? a. İşletmenin üretim maliyeti yükselir, ürün kalite … Okumaya devam et Hayvancılık Ekonomisi Soru Cevap Ünite 5