İktisada Giriş: Ünite 4 Soru Cevap

İktisada Giriş: Unite 4 Soru Cevap

Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir

1- Bir ekonomik değişkenin başka bir ekonomik değişkene karşı olan duyarlılığını ölçen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a. Maliyet
b. Fayda
c. Marjinal fayda
d. Esneklik
e. Alternatif maliyet

2- Talebin fiyat esnekliğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

a. %ΔQ / %ΔP
b. %ΔP / %ΔQ
c. ΔQ / ΔP
d. ΔP / ΔQ
e. %ΔQ / %ΔI

3- Ekonomide bir malın talep edilen miktarının başka bir malın fiyatına karşı duyarlılığına ne ad verilir?

a. Talebin fiyat esnekliği
b. Talebin gelir esnekliği
c. Çapraz fiyat talep esnekliği
d. Arz esnekliği
e. Talebin beklenti esnekliği

4- Bir malın fiyatı % 20 artınca miktarı % 40 azalıyorsa, bu mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri kaçtır?

a. 0.5
b. 1
c. 2
d. 3
e. 6

5- Aşağıdakilerden hangisi bir ürünün talep fiyat esnekliğini etkileyen unsurlardan biri değildir?

a. Ürünün tüketici bütçesindeki yeri
b. Zorunlu ya da lüks mal olması
c. Ürünün üretim yeri
d. Kısa veya uzun dönem olması
e. Ürünün ikame edilebilirlik derecesi

6- Talebin gelir esnekliğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

a. %ΔQ / %ΔP
b. %ΔI / %ΔQ
c. ΔI / ΔP
d. ΔP / ΔQ
e. %ΔQ / %ΔI

7- X malı fiyatındaki değişimler karşısında x malı talep miktarı değişmiyorsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a. Ed = 1
b. Ed > 1
c. Ed = 0
d. Ed = ∞
e. Ed < 1

8- Doğrusal bir talep eğrisi üzerinde esneklikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Esneklik denklemindeki eğim eğrinin her noktasında aynıdır.
b. Eğrinin tam orta noktasında esneklik katsayısı sıfıra eşittir.
c. Orta noktadan fiyat eksenine doğru ilerledikçe esneklik değeri sıfıra yaklaşır.
d. Orta noktadan miktar eksenine doğru ilerledikçe esneklik değeri sonsuza yaklaşır.
e. Eğri üzerindeki her noktada esneklik 1’e eşittir.

9- Talep eğrisinin her noktasında esneklik katsayısının sonsuz olma sı durumunda talep eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Fiyat eksenine paralel bir doğrudur.
b. Miktar eksenine paralel bir doğrudur.
c. Soldan sağa belirli bir kavisle alçalır.
d. Pozitif eğimlidir.
e. Negatif eğimlidir.

10- Arz eğrisinin her noktasında esneklik katsayısının sıfır olması durumunda, arz eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Fiyat eksenine paralel bir doğrudur.
b. Miktar eksenine paralel bir doğrudur.
c. Soldan sağa belirli bir kavisle alçalır.
d. Orijinden 45° lik bir açıyla çıkar.
e. Negatif eğimlidir.

Bir Cevap Yazın