İktisada Giriş 5. Ünite Soru Cevap

Ünite 5 – Arz ve Talep Uygulamaları Soru Cevap Unite 5

Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir

1- Aşağıdaki fiyat kontrol politikalarından hangisinin amacı mal ve hizmet arzını gerçekleştirenleri korumaktır?

a. Tavan fiyat uygulaması
b. Taban fiyat uygulaması
c. Asgari ücret politikası
d. Miktar kontrolleri
e. Üretim sınırlaması

2- Aşağıdakilerden hangisi hükûmetlerin tavan fiyat uygulaması sonucunda ortaya çıkan durumlardan biri değildir?

a. Karaborsa fiyatı
b. Satılan malın kalitesinin düşmesi
c. Kıtlık
d. Tüketicilerin talep artışı
e. Mala olan talebin azalması

3- Hükûmetin tüketicileri korumak amacıyla en yüksek fiyatı belirlediği uygulamaya ne ad verilir?

a. Tavan fiyat
b. Taban fiyat
c. Asgari ücret
d. Üretim kotaları
e. İthalat kotaları

4- Tavan fiyat sonucu ortaya çıkan kıtlık sorunun giderilmesi için aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi gerekir?

a. Arz eğrisinin sola kayması
b. Talep eğrisinin sola kayması
c. Arz eğrisinin sağa kayması
d. Talep eğrisinin sağa kayması
e. Arz ve talep eğrilerinin sağa kayması

5- Taban fiyat sonucu ortaya çıkan artık sorunun giderilmesi için aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi gerekir?

a. Arz eğrisinin sola kayması
b. Talep eğrisinin sola kayması
c. Arz eğrisinin sağa kayması
d. Talep eğrisinin sağa kayması
e. Arz ve talep eğrilerinin sağa kayması

6- Bir yandan denge miktarını kısıtlayıp bir yandan denge fiyatındaki artışı sağlayarak üreticilere kazanç sağlayan uygulamaya ne ad verilir?

a. Asgari ücret
b. Üretim kotaları
c. İthalat kotaları
d. Taban fiyat
e. Tavan fiyat

7- Gelirin belli bir yüzdesi şeklindeki oransal olarak ifade edilen vergilere ne ad verilir?

a. Spesifik vergi
b. Dolaylı vergi
c. Ad valorem vergi
d. Katma değer vergi
e. Kişisel vergi

8- Bir malın arz ve talep esnekliklerine bağlı olarak, üreticilerin vergi yüklerinin bir kısmından kurtuldukları duruma ne ad verilir?

a. Vergi yansıması
b. Vergi artığı
c. Vergi kısıdı
d. Dolaylı vergileme
e. Vergi potansiyeli

9- Bir malın talebinin fiyat esnekliği sıfır, arz esnekliği birden büyük ise aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşir?

a. Verginin tamamını üretici öder.
b. Verginin yarısını üretici öder.
c. Verginin yarıdan fazlasını üretici öder.
d. Verginin tamamını tüketici öder.
e. Verginin yarıdan fazlasını tüketici öder.

10- Bir mala ilişkin denge fiyat düzeyi üzerinde, piyasa talep eğrisinin altındaki alan aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

a. Üretici artığını
b. Tüketici artığını
c. Marjinal faydayı
d. Marjinal maliyeti
e. Toplam faydayı

Bir Cevap Yazın