Temel Veteriner Genetik: Genetiğin Alt Dalları

Temel Veteriner Genetik: Genetiğin Alt Dalları

Genetik alanının kapsadığı konular çok çeşitlidir ve çalışmalar genellikle 4 temel alanda toplanmaktadır. Klasik (temel) genetik: Fiziksel karakterlerin bir nesilden diğer nesile nasıl aktarıldığı, karakterlerin birbirleriyle olan bağlantıları gibi konular üzerine yoğunlaşmaktadır. Aktarım genetiği adı da verilen bu alanda genellikle birkaç nesil boyunca gözlem yapılarak deneyler tasarlanır ve karakterlerin fenotipteki dağılımları gözlenir. Karakterlerin dağılımları soy ağacı (pedigri) ve punnet karesi kullanılarak görselleştirilmekte, kalıtım modeliyle ilgili sonuçlara varılmaya çalışılmaktadır. Soy ağaçları ailenin her üyesi için ilgili karakter bakımından fenotipi göstermekte ve ilgili genin nasıl kalıtıldığını ortaya koymaktadır (Resim 1.6).

Reginald C. Punnet tarafından geliştirilmiş olan Punnet karesi ise ebeveynlerden gelen gametlerin, taşıması olası genotiplerin ve yavrularda oluşması olası genotip ve fenotiplerin kolayca göz önünde canlandırılmasını sağlamaktadır. Bununla ilgili daha geniş bilgi ileriki konularda örnekleri ile birlikte verilecektir.

Moleküler genetik: Daha sonraki bölümlerde detaylı olarak incelenecek olan DNA, RNA ve proteinlerin kimyasal ve fiziksel yapıları, görevleri ve etkileşimleri ile ilgili çalışmaları kapsamaktadır. Başlangıçta sadece az gelişmiş canlılarla sınırlı iken şimdi tüm canlılarda genetik bilginin doğası, etki mekanizmaları ve düzenlenmesi konusunda çok kapsamlı bilgilere ulaşılabilmektedir.

Populasyon genetiği: Büyük gruplarda görülen varyasyonu, genetik değişimleri, sebeplerini ve tarihi geçmişlerini ele almaktadır. Özellikle evrim çalışmaları ve populasyonlardaki gen frekanslarının hesaplanması, genetik karakterizasyonları gibi çalışmalar bu alana girmektedir.

Kantitatif genetik: Genler ve onların kodladıkları karakterler arasındaki istatistiksel ilişkileri inceler ve genetiği matematiksel olarak açıklamaya çalışmaktadır. İneklerde süt verimi, kanatlılarda yumurta ağırlığı veya meyve sineklerinde kanat tüyü sayısı gibi niceleyici karakterlerin kullanıldığı çalışmalar bu alan için örnek verilebilir.

Genetik bilimine ait tüm alanlar arasında keskin sınırlar çizilememektedir ve çoğu zaman yapılan çalışmalar bir diğeri olmadan eksik kalmaktadır. Örneğin, bir veya birden çok populasyon içinde, bir proteinin hatalı üretimi ile ilgili olarak gen düzeyinde çalışılıyorsa Moleküler genetik; moleküler yöntemler kullanılıyor olsa bile farklı populasyonlar arası genetik benzerlikler ve ilişkiler inceleniyorsa Populasyon genetiği kapsamında yer alabilmektedir.

Bir Cevap Yazın