Ünite 2 Soru Cevap Temel Veteriner Genetik

Temel Veteriner Genetik Ünite 2 Soru Cevap Genetik Açıdan Hücre ve Organizma

Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir

1- Aşağıdakilerdenhangisimitokondriningörevlerindenbiridir?

a. Hücre içerisinde üretilen enzim ve salgıları paketlemek

b. Protein sentezlemek

c. Oksidatif fosforilasyon ile ATP sentezlemek

d. Hücre içerisinde madde iletimi sağlamak

e. Hücre DNA’sını muhafaza etmek

2- Endoplazmik retikulumdan köken alan, hücre içerisinde sentezlenen enzimlerin paketlenmesinden sorumlu olan ve glikolipid ve sfingomiyelinlerin sentezini yapan organel aşağıdakilerden hangisidir?

a. Lizozom

b. Peoksizom

c. Ribozom

d. Golgi aygıtı

e. Ribozom

3- Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin evrelerinden biri değildir?

a. Profaz

b. Diploten

c. Metafaz

d. Anafaz

e. Telofaz

4- Mayoz bölünme sırasında meydana gelen krossing over olayı profaz I’in hangi evresinde geçekleşir?

a. Leptoten

b. Pakiten

c. Zigoten

d. Diploten

e. Diyakinez

5- Aşağıdaki ifadelerden hangileri mitoz ve mayoz bölünmeyi birbirinden ayırır?

I. Gerçekleştikleri hücre türü.
II. Bölünme sonunda meydana gelen hücre sayısı.
III. Yavru hücrelerdeki DNA miktarı.
IV. Ana hücrelerdeki DNA miktarı.

a. Yalnız I

b. II ve IV

c. I, II ve III

d. I, III ve IV

e. I, II, III ve IV

6- Hücre bölünmesi sırasında iğ ipliklerinin oluşumu ve kromozomların hareketi sağlayan organele ne ad verilir?

a. Mitokondri

b. Nükleolus

c. Kloroplast

d. Endoplazmik retikulum

e. Sentrozom

7- Aşağıdaki organellerden hangileri ökaryot ve prokaryot hücreleri birbirinden ayırır?

I. Ribozom

II. Nükleus

III. Mitokondri

IV. Hücre Membranı

V. Hücre Duvarı

a. I ve II

b. II ve III

c. II,III ve V

d. I, II, III ve V

e. I, III, IV ve V

8- Aşağıdakilerden hangisi hücre membranının görevlerinden biri değildir?

a. Hücreyi dış ortamdan izole etmek

b. Hücre bütünlüğünü korumak

c. Hücre içi ve dışı arasında madde alış verişini düzenlemek

d. İçerisindeki lipit tabakası sayesinde suya karşı geçirmezlik sağlamak

e. Hücre çekirdeğine madde geçişini sağlamak

9- Aşağıdakiorganellerdenhangisihücreiçerisindekiproteinsentezindensorumludur?

a. Mitokondri

b. Golgi aygıtı

c. Ribozom

d. Nükleus

e. Peroksizom

10- Kromozomların sentromerlerinden hücrenin ekvatoral düzlemine yerleşerek ekvatoral plak adı verilen görüntüyü oluşturmaları hücre bölünmesinin aşağıdaki evrelerinden hangisinde meydana gelir? http://www.turkcemalumatlar.com

a. Metafaz

b. Anafaz

c. İnterfaz

d. Profaz

e. Telofaz

Bir Cevap Yazın