Anadolu’nun Elverişli Coğrafi Yapısı Ve Buzul Çağı Sonrasında Hayat

Anadolu uygarlıklarının oluşumunda volkanik dağların büyük katkıları olmuştur. Ara Taş (Mezolitik Çağ) ve Yeni Taş (Neolitik Çağ) Dönemlerinde, volkanik dağlarda (Hasan Dağı, Nemrut Dağı, Süphan Dağı, Melendiz Dağları ve Bingöl Dağları ) bulunan obsidyen, delici ve kesici alet (bız, iğne, çakı, ok ucu, mızrak ucu) olarak kullanılmıştır. Anadolu’da, çöl ve tundra bölgesi toprakları dışında çeşitli bitki ve hayvan türlerinin yaşamasına imkân veren bir toprak yapısı vardır. Üzerinde 12000’den fazla bitki türü barındırır. Bu zenginlik hayvan türlerine de doğrudan etkide bulunmuştur. Maden açısından da bolluğa sahiptir. Günümüzden 60000- 15000 yıl önce buzul çağına rastlayan dönemde (Paleolitik Çağ) Anadolu’da insanlar, mağaralarda ve … Okumaya devam et Anadolu’nun Elverişli Coğrafi Yapısı Ve Buzul Çağı Sonrasında Hayat

Genel Vergi Hukuku Ünite 5 Soru Cevap

Genel Vergi Hukuku Ünite 5 Soru Cevap Sınavda Çıkan Sorular ve Cevapları Test Soruları Sınavda çıkacak olan soruların cevapları Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir 1- Aşağıdakilerden hangisi maddi vergi ödevi kapsamındadır? a. Defter tutmakb. Belge düzenlemekc. Beyanname vermekd. Vergiyi ödemeke. Bilgi vermek 2-Hangisi yükümlüyü sorumludan ayıran temel özelliktir? a. Sorumlunun yasal temsilci sıfatını taşımasıb. Vergiyi doğuran olayın yükümlünün şahsında meydana gelmesic. Sorumlunun ceza muhatabı olmamasıd. Maddi edimin yükünü sorumlunun taşımasıe. Sadece gerçek kişilerin sorumlu olabilmesi 3- Vergi sorumluluğunun bağımlılığıyla kast edilen hangisidir? a. Vergi sorumlusu borcu ifa ederse yükümlünün haklarına sahip olur.b. Yükümlüye gidilmeden sorumluya gidilemez.c. Sorumlu cezayı … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Ünite 5 Soru Cevap

Genel Vergi Hukuku Ünite 4 Özet

Genel Vergi Hukuku 4. Ünite – Vergi Hukukunda Yorum Özet Vergi hukukunda yorum faaliyetinin başlıca özelliklerini açıklamak Hukuk kuralının uygulama alanı bulması, kuralda soyut olarak tanımlanan olayın dış dünyada gerçekleşen somut olay ile örtüşüp örtüşmediğinin araştırılmasını gerektirir. Bu çerçevede de yorum, hukuk kuralının anlamını, uygulama koşullarının belirleme faaliyetidir. Hukuk kuralında, kuralı koyan organın iradesinin mi -subjektif teori – yoksa normun iradesinin mi -objektif teori- esas alınmasına yönelik tartışmaların “Yorumda kuralı koyan organın hukuk kuralında somutlaşan iradesinin esas alınacağı” biçimindeki uzlaştırıcı yaklaşımla sonlandırıldığı söylenebilir. Vergi hukukunda kullanılan yorum yöntemlerini ve yorum türlerini açıklamak Hukuk sistemi içerisinde yorum türleri öncelikle yoruma başvuran … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Ünite 4 Özet

Hayvancılık Ekonomisi Ünite 8 Özet

Hayvancılık Ekonomisi: 8. Ünite Özet – Türkiye’de Hayvancılık Politikaları Hayvancılık sektörünün önemini, fonksiyonlarını ve Türkiye’de hayvancılık politikalarının tarihsel sürecini açıklamak Gelişmiş ülkeler tarımsal ve hayvansal üretimi akılcı ekonomik politikalarla destekleyip, ulusal üretimde istikrarı sağlamış, aynı zamanda önemli bir ihracatçı ülke konumuna ulaşmıştır. Türkiye’de hayvancılık sektörü ulusal beslenmenin yanında, ihracatın artırılması, sanayiye hammadde sağlanması, bölgeler ve sektörler arası dengeli kalkınma ile kalkınmanın istikrar içinde başarılması, kırsal alanda gizli işsizliğin ve göçün önlenmesi, sanayi ve hizmetler sektörlerinde yeni istihdam imkânlarının yaratılması ve kalkınma finansmanının öz kaynaklara dayandırılması gibi önemli iktisadi fonksiyonlar üstlenmektedir. Türkiye’de Cumhuriyet’in ilanından günümüze kadar yaşanan 88 yıllık dönemde, hayvancılık … Okumaya devam et Hayvancılık Ekonomisi Ünite 8 Özet

Ekonomik Faaliyet Döngüsü

Ekonomik Faaliyet Döngüsü Ekonomik faaliyet bir dolaşım halindedir. Bu dolaşım, ev idareleri, kamu kesimi dahil çeşitli kurumlar, kuruluşlar ve işletmeler arasında gerçekleşen para ve mal akımlarından meydana gelir. Kapalı bir ulusal ekonomide bu para ve mal dolaşımı Şekil 3.2’de basitçe açıklanmaya çalışılmıştır. Şekil 3.2’de görüldüğü gibi bir yanda ev idareleri yani ülkenin tüm nüfusunu kapsayan tüketici bir kitle, diğer yanda ise üretici kesimi temsil eden teşebbüsler bulunmaktadır. Ev idarelerinin amacı çeşitli mal ve hizmetlere olan ihtiyaçlarını karşılamak, kendilerine maksimum seviyede fayda sağlamaktır. Teşebbüslerin amacı ise tüketicilerin ihtiyacı olan mal ve hizmetleri üreterek sonuçta maksimum kâr elde etmektir. Ev idareleri, ihtiyaçlarını … Okumaya devam et Ekonomik Faaliyet Döngüsü

Ünite 2 Soru Cevap Temel Veteriner Genetik

Temel Veteriner Genetik Ünite 2 Soru Cevap Genetik Açıdan Hücre ve Organizma Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir 1- Aşağıdakilerdenhangisimitokondriningörevlerindenbiridir? a. Hücre içerisinde üretilen enzim ve salgıları paketlemek b. Protein sentezlemek c. Oksidatif fosforilasyon ile ATP sentezlemek d. Hücre içerisinde madde iletimi sağlamak e. Hücre DNA’sını muhafaza etmek 2- Endoplazmik retikulumdan köken alan, hücre içerisinde sentezlenen enzimlerin paketlenmesinden sorumlu olan ve glikolipid ve sfingomiyelinlerin sentezini yapan organel aşağıdakilerden hangisidir? a. Lizozom b. Peoksizom c. Ribozom d. Golgi aygıtı e. Ribozom 3- Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin evrelerinden biri değildir? a. Profaz b. Diploten c. Metafaz d. Anafaz e. … Okumaya devam et Ünite 2 Soru Cevap Temel Veteriner Genetik

Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Mitokondri

Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Mitokondri Mitokondriler, hücre içerisinde lipit ve karbonhidratları oksidatif fosforilasyon ile yıkımlayarak ATP oluştururlar. Başka bir deyişle, hücre içerisinde gerekli olan enerjinin üretilmesinden mitokondriler sorumludur. Mitokondriyi hücre içerisindeki diğer organellerden ayıran en büyük özellik tRNA, rRNA ve bazı mitokondriyal proteinlerin sentezlenmesinden sorumlu olan ve mitokondriyal DNA (m+DNA) adı verilen kendine has DNA’sı olmasıdır. Yani mitokondrinin yapılanması sırasında hem hücresel genom tarafından kodlanan proteinlere hem de mitokondrinin kendine has genomundan meydana gelen proteinlere ihtiyaç duyulmaktadır. İki katlı zar yapısından meydana gelmiş olan mitokondrinin iç zarı matrikse doğru çıkıntılar oluşturarak mitokondri içerisindeki reaksiyon yüzeyini arttırmaktadır (Resim 2.5). Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Mitokondri

Monopolcü Rekabet Piyasasında Uzun Dönem Dengesi

Monopolcü Rekabet Piyasasında Uzun Dönem Dengesi Monopolcü rekabet piyasasında kısa dönemde piyasada faaliyet gösteren firmaların aşırı kârlar elde etme imkânına sahip olduğunu belirtmiştik. Kısa dönemdeki bu aşırı kârların varlığı ve piyasaya giriş çıkışların serbest olmasından dolayı uzun dönemde piyasaya yeni firmaların girmesine sebebiyet verir. Piyasaya yeni firmaların girmesi ile piyasada faaliyet gösteren firma sayısı artar ve bu da piyasada üretilen toplam ürün miktarını arttırır. Piyasa arzının (üretilen toplam ürün miktarının) artması malın piyasa fiyatı üzerinde aşağı doğru (yani düşüş yönünde) baskı yaratır. Fiyatlar üzerindeki bu düşüş yönlü baskı, malın piyasa fiyatı ortalama toplam maliyetlerine eşitleninceye kadar devam eder. Monopolcü rekabet … Okumaya devam et Monopolcü Rekabet Piyasasında Uzun Dönem Dengesi

Kısa Dönemde Normal (Sıfır Ekonomik) Kâr

Kısa Dönemde Normal (Sıfır Ekonomik) Kâr Eğer piyasa fiyatı 52 TL değil de, 36 TL olursa, firma nasıl davranacaktır? Davranışı mutlaka değişecektir. Piyasa fiyatı 52 TL olduğunda, MR=MC iken ATC, P’den küçük olduğu için firma aşırı kâr yapmaktaydı. Oysa piyasa fiyatı 36 TL’ye gerilediğinde, çıktı düzeyini azaltacaktır. Çünkü MC=MR eşit olduğu çıktı düzeyi 7’den küçük olacaktır. Bu çıktı düzeyinde, firma sadece normal (sıfır ekonomik) kâr elde edecektir. Normal (sıfır ekonomik) kâr bir endüstride firmaları o endüstride kalmak için tatmin edecek kadar yüksek, yeni firmaların endüstriye girişlerini teşvik edemeyecek kadar düşük olan kârdır. Bu üretim düzeyinde ATC=P olduğu için firmanın birim … Okumaya devam et Kısa Dönemde Normal (Sıfır Ekonomik) Kâr

Tam Rekabet Piyasası Nedir?

Tam Rekabet Piyasası Nedir? Üretim ve maliyetler bölümünde firmaların üretim kararlarını nasıl verdikleri ve bu kararları etkileyen üretim maliyetleri tartışıldı. Üretim fonksiyonu ve üretim maliyetlerine bağlı kalarak, firmanın çıktı kararını nasıl verdiği incelendi. Bilindiği gibi, gerçek yaşamda firmalar sadece maliyetlere bağlı kalarak üretim kararlarını vermezler. Aynı zamanda üretimin parasal değeri olan hâsılatı da dikkate alırlar. Firmaların üretim ve fiyatlamaya ilişkin kararları büyük ölçüde faaliyette bulundukları endüstrinin özelliklerine bağlıdır. Ortalama veya tipik tanımlanabilecek tek endüstri yapısı yoktur. Endüstri, aynı ürünü üreten firmalar topluluğudur. Firmalar bazen sadece kendilerinin yer aldığı bir endüstride kararlarını verirken, bazen çok sayıda firmanın yer aldığı bir endüstride … Okumaya devam et Tam Rekabet Piyasası Nedir?

Üretim ve Üretim Fonksiyonu

İktisada Giriş Üretim ve Üretim Fonksiyonu İnsan ihtiyaçlarını doğrudan veya dolaylı bir biçimde gidermeye yönelik mal ve hizmetleri sunma çabasına üretim denir. İnsan ihtiyaçlarını karşılayacak olan mal ve hizmetlerin üretimini gerçekleştirip satışa sunan ekonomik birime de firma denir. Piyasada faaliyet gösteren firmalar farklı büyüklüklerde olabilirler. Firma en basiti ile bir büfe olabileceği gibi bünyesinde birçok firmayı barındıran dev bir holding de olabilir. Firmalar piyasayı sunduğu mal ve hizmetlerin üretimlerini birtakım maliyetlere katlanarak gerçekleştirmektedirler. Kâr maksimizasyonu güdüsü ile hareket eden firmalar bu amacını gerçekleştirebilmek için üretimini gerçekleştirdikleri mal ve hizmetleri en düşük maliyetle üretip sunma çabası içindedirler. Firmaların üretip piyasaya sunacağı … Okumaya devam et Üretim ve Üretim Fonksiyonu

İktisada Giriş 5. Ünite Önemli Bilgiler

İktisada Giriş 5. Ünite Önemli Bilgiler Bağlayıcı bir tavan fiyat uygulamasıyla ortaya çıkan kıtlık nedeniyle tayınlama sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu durum uzun kuyrukların oluşmasına yol açarak zaman kaybına neden olacaktır. Satıcılar kendi müşterilerine, yakınlarına öncelik vererek karmaşaya yol açabilecektir. Yine bağlayıcı tavan fiyatı ile özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde karaborsa fiyatının oluşmasına yol açabilecektir. Bir başka sorun, bu fiyat düzeyinde satılan ürünün kalitesini geliştirmeye yönelik çabalar düşük düzeyde olacaktır. Maliyeti düşürmek için firmalar düşük kaliteye yöneleceklerdir. Miktar kontrolleri kota uygulamaları sonucu gerçekleştirilir. Kotalar en sık uluslararası ticarette ve üretimde uygulanır. Üretim kotası devletin arz edilen mal ve hizmet … Okumaya devam et İktisada Giriş 5. Ünite Önemli Bilgiler

Tedarik Zinciri Ünite 8 Soru-Cevap

Tedarik Zinciri Yönetimi Ünite 8 Soru Cevap Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir 1- Dünya genelindeki ekonomik, kültürel, siyasal ve sosyolojik gelişmenin ve değişmenin etkisiyle ülkelerin birbirleri ile yakınlaşmasına ne ad verilir? a. Ekonomik sistemb. Küreselleşmec. Finansal sistemd. Siyasete. Politika 2- Mal ve hizmetlerin jeopolitik sınırlar arasında oluşturulan pazarlardan temin edilmesine ne ad verilir? a. Küreselleşmeb. Pazarlamac. Küresel kaynak kullanımıd. Ekonomie. Tedarik zinciri 3- Aşağıdakilerden hangisi işletmeleri uluslararası pazarlara iten nedenlerden biri değildir? a. Uluslararası müşterilerb. Uluslararası rekabetc. Yasal düzenlemelerd. Ölçek ekonomilerie. Ulusal pazarlar 4- Ülkelerin kendilerinde fazla olan kaynaklar ile üretilmiş olan ürünleri ihtiyaç duyan ülkelere … Okumaya devam et Tedarik Zinciri Ünite 8 Soru-Cevap

Lojistikte Bilgi Teknolojilerinin Önemi

Tedarik Zinciri Yönetimi: Lojistikte Bilgi Teknolojilerinin Önemi Son yıllarda bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişme, özellikle lojistik sektörünü, kamyonculuk boyutundan alıp, gerçek konumuna getirmiştir. Lojistik, önemi ve faydaları her zaman bilinen bir kavram olup dünyada kendi yerini son yıllara kadar konumlandıramamıştır. Bu yeni konumlandırmada özellikle elektronik tedarik ve elektronik lojistiğin çok büyük etkisi olmuştur. Lojistik altyapısı güçlü olmayan firmaların pazarlama işlevlerinde başarılı olabilmeleri mümkün görünmemektedir. Örneğin, General Motors tedarikçileri ile oluşturduğu elektronik ağlar yardımıyla sıfır stok ve tam zamanında üretim (JIT) sistemlerini uygulayabilmekte ve bu sayede birim maliyetlerini düşürebilmektedir. (Şekil 7.6) Pazara ilişkin talep tahminleri doğrultusunda malların hareketinin planlamasında, stok hareketlerinde, … Okumaya devam et Lojistikte Bilgi Teknolojilerinin Önemi

Lojistik Trendler

Lojistik Trendler Ülkelerin uzun dönemli rekabetçi üstünlüğü gerçekleştirebilmesinin ardında “müşteri tatmini” ile birlikte “düşük maliyetleri” de hedefleyen lojistik stratejilerinin geliştirilmesinin büyük bir önemi bulunmaktadır. Dünya ticaretinin küreselleşmesi ve buna bağlı olarak ticaret hacminin artışı, müşterilerin ürün kalitesi yanında lojistik hizmet düzeyi çerçevesinde de sürekli gelişen beklentileri, ürün yaşam dönemlerinin kısalması ve sıfır stokla çalışan sistemlerinin gelişimi, bilişim teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmeler, dağıtım kanalları içerisinde yer alan birimlerin lojistik faaliyetler çerçevesinde uzun dönemli işbirliğine girerek “tedarik zincirlerini” oluşturması ve dışkaynak kullanımının artması gibi çeşitli gelişmeler “lojistik stratejilerin” oluşturulmasında önemli bir yer tutmaktadırlar. Aşağıda Şekil 7.4’de belirtildiği gibi lojistiğin gümümüzdeki şekline dönüşmesi, … Okumaya devam et Lojistik Trendler

Tedarik Zinciri Ünite 3 Soru Cevap

Tedarik Zinciri Soru Cevap Ünite 3 Cevaplar Kalın Punto İle belirtilmiştir 1-) Yaşamlarını ve çalışanlarının yararlarını sürdürecek şekilde kullanımı amaçlayan mal/ hizmet satın alma aşağıdaki hangi organizasyon türü için uygundur? a. Aracılarb. Kurumlarc. Endüstrid. Üreticilere. Devlet 2-) Tedarikçinin alıcı gereksinimlerini karşılamada göstereceği esneklik derecesi satın alma değişkenlerinden hangisini ifade etmektedir? a. Fiyatb. Kalitec. Miktard. Duyarlıke. İtibar 3-) Aşağıdakilerden hangisi satın almada enformasyonu gerektiren unsurlardan biri olarak kabul edilemez? a. Fiyatb. Nitelikc. Nicelikd. Teknik özelliklere. İşe ilişkin koşullar 4-) Aşağıdakilerden hangisi, alıcı-tedarikçi arasındaki ilişkileri gösteren bireysel faktörlerden biridir? a. Deneyimlerb. Teknolojic. Stratejid. Yapıe. Çalışanlar 5-) İlişkilerin sürekliliği bakımından tedarik zincirinde daha … Okumaya devam et Tedarik Zinciri Ünite 3 Soru Cevap

Tedarik Zinciri Gelişim Aşamaları

Tedarik Zinciri Gelişim Aşamaları Tedarik zinciri ile zincirde yer alan işletmeler arasındaki eş zamanlı(bir biri peşi sıra giden) ilişkiler işletme yönetiminde üretim, pazarlama ve satış stratejilerinin imalat, stok ve hizmet yürütümü ile bağlantısının kurulmasında temel bir konuma sahip olmuştur. Bu doğrultuda tedarik zinciri yönetiminin beş aşamadan geçerek günümüzdeki durumuna geldiğini söyleyebiliriz. Şekil 1.3.’te de görüldüğü gibi bu aşamalar; • Depolama ve nakliye • Toplam Maliyet Yönetimi • Bütünleşik lojistik yönetimi • Tedarik zinciri yönetimi • E-tedarik zinciri yönetimi Kaynak: David Frederick Ross(2008) The Intimate Supply Chain: Leveraging The Supply Chain To Manage The Customer Experience, CRC Pres Taylor & Francis … Okumaya devam et Tedarik Zinciri Gelişim Aşamaları