Türk Dili II: Sınavda Çıkan Sorular ve Cevapları Ünite 4

Sınavda Çıkan Soruların Cevapları. Türk Dili 2. Sınavda Hangi Sorular Çıkacaklar? Soruların Cevapları Neler? Ünite 4 Sınav Soruları ve Cevapları. Soruların Cevapları Altı Çizili olarak Verilmiştir.

1- Aşağıdakilerden hangisi düşünce yazılarının özelliklerinden değildir?

a. Bir konu üzerinde düşündürme ya da bilgi vermenin amaçlanması.
b. Bir konu hakkında konuyla ilgili bireysel düşüncelerin paylaşılmasının amaçlanması
c. Sadece kişisel hayatı konu edinip öznel bilgilere yer verilmesi.
d. Bazı türlerinde bilimsel kavramlara ve terimlere yer verilmesi.
e. Bir gözlem, deneyim ya da araştırmaya dayalı yazılar olması.

2- I. Ele alınan konunun bilimsel bir tarzda işlenmesi.
II. Yazarın savunduğu düşüncenin açık olarak yazılması. Dolaylı anlatımlara ve söz oyunlarına yer verilmemesi.
III. Yazarın savunduğu düşünceyi kanıtlayıcı belgeler, örneklerle sunulması.

Yukarıda temel özellikleri verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Deneme
b. Makale
c. Fıkra
d. Anı
e. Söyleşi

3- Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün özelliklerinden değildir?

a. Özgün söyleyişlere yer verilir.
b. İroniden geniş ölçüde yararlanılır.
c. Her konuda yazılabilir, konu sınırlaması yoktur.
d. Ele alınan konuda okurun düşünmesi amaçlanır.
e. Düşünceler kesin yargılara bağlanmaya çalışılır.

4- Aşağıdakilerden hangisi yapıta dönük eleştirinin özelliklerinden biridir?

a. Ele alınan yapıt, özellikle sanatçının varlığı ölçü alınarak değerlendirilir.
b. Yapıt, konunun ele alınış biçimi, anlatım biçimi, dilin kullanımı gibi yönlerden değerlendirilir.
c. Eleştirmenin bir okur olarak yapıtın kendisi üzerindeki etkilerini değerlendirdiği eleştiridir.
d. Yapıtın ortaya konduğu dönemdeki toplumsal ve tarihsel özelliklerin yapıta etkilerinin değerlendirildiği eleştiridir.
e. Yapıtın gerektiğinde öznel, nesnel ya da toplumcu bir bakışla değerlendirildiği eleştiridir.

5- Aşağıdaki sanatçılardan hangisi söyleşi türünde eser vermiştir?

a. Şevket Rado
b. Adalet Ağaoğlu
c. Muallim Naci
d. Reşat Nuri Güntekin
e. Ahmet Hamdi Tanpınar

6- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözü edilen yazı türü yanlış tanımlanmıştır?

a. Tanınmış bir kişiyi, yeri ya da sanat dalını geniş okur kitlelerine, kendi görüş ve düşünceleriyle birleştirerek araştırma, inceleme yoluyla tanıtan, ayrıntılı bilgi veren yazılara röportaj denir.

b. Günü gününe yazılan, üzerinde yazıldığı günün tarihi bulunan yazılar ve bu yazılardan oluşturulan yapıtlara günlük denir.

c. Yazarın birtakım olayları belgelerle, tanıklarla ya da mektuplarla anlattığı yazı türüne anı denir.

d. Bilim, sanat, siyaset, spor vb. alanlarının herhangi birinde tanınmış kişilerin, kendi yaşamını anlattığı yazı türüne öz yaşam öyküsü denir.

e. Yazarın gözlem ve bilgiye dayalı olarak, gezip gördüğü yerleri çeşitli yönleriyle, özenli bir anlatımla yansıttığı yazılara gezi yazısı denir.

7- Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısı türünün edebiyatımızdaki önemli temsilcilerindendir?

a. Evliya Çelebi
b. Namık Kemal
c. Şinasi
d. İbni Batuta
e. Edirneli Sehî Bey

8- “Türk edebiyatında günümüzdeki şekliyle ilk röportaj örneklerini ………………… “Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal’le Mülakat” adlı eserle vermiştir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a. Suut Kemal Yetkin
b. Halikarnas Balıkçısı
c. Yakup Kadri Karaosmanoğlu
d. Ruşen Eşref Ünaydın
e. Behçet Necatigil

9- “Burada bir adam var. Onun hakkında birçok belge ve delillerim var. Ben gerçek bir portre çizmeye çalışacağım.” diyen bir yazarın yazdığı yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Makale
b. Öz yaşam öyküsü
c. Yaşam öyküsü
d. Anı
e. Eleştiri

10- Edebiyatımızda aşağıdaki düşünce yazılarından hangisi diğerlerine göre daha az örneği bulunan bir türdür?

a. Makale
b. Deneme
c. Anı
d. Gezi yazısı
e. Öz yaşam öyküsü

Gazetelerde yer alan haber yazılarının, halkı aydınlatmak, genellikle güncel bir konu hakkında bilgi vermek, açıklama yapmak gibi amaçları bulunmaktadır. Gazeteler ve dergilerde yer alan haber yazılarıyla, okurların bilgilendirilmesinin yanı sıra günlük olayların aktarılması ve güncel konularda farklı yazarların görüşlerinin paylaşmasına olanak sağlanmasının ve okurların ele alınan konuya ilişkin düşündürülmelerine fırsat verildiği için haber yazıları düşünce yazılarının kaynağıdır.

Makaleler bir tezi savunma yazılarıdır. Yapısı, ortaya atılan görüşü destekleyecek düşüncelerle örülür. Nesnellik makale türünün en belirgin özelliğidir. Yazar ortaya koyduğu tezi savunmak, kanıtlamak için bilimsel verilerden yararlanma yolunu seçer. Fıkra türü de düşünsel bir planla kaleme alınmasına rağmen makaleden kısa yazılır, yazar anlattıklarını kanıtlamak zorunda değildir. Bilimselden çok kişisel görüşlerini açıklar.

Genel ya da günlük bir konuyu savunma amacı gütmeksizin ve kendi düşüncelerini karşılıklı konuşma havasında, samimi bir dille yazılması, konunun genel ve yüzeysel olarak ele alınması, konuşmada rastlanılan devrik cümlelerin kullanımına sıklıkla yer verilmesi söyleşi türünün en belirgin özelliğidir.

Haberler de röportaj da gazete ve dergilerde yayımlanan yazılardır. Röportaj, bir olay ya da bir durum hakkında bir kişi ile yapılan görüşmedir. Haber ise günlük gazetelerde, belli aralıklarla yayınlanan dergilerde, meslek kuruluşlarının belli aralıklarla yayınladığı bültenlerde; radyo ve televizyonlarda belli zaman aralıklarıyla sunulan bültenlerde halka duyurulmak üzere yayımlanan yazılardır. Röportaj yazılarında da haber yazılarında da fotoğraf ve belge kullanılarak nesnellik sağlanmaya çalışılır. Haber yazılarında “Ne?/Kim?; Neyi?/Kimi?; Nasıl?; Niçin?; Nerede? ;Ne zaman?” sorularının yanıtları aranırken röportajda görüşme tekniğinden yararlanarak bir yeri, bir yapıtı ya da bir kişiyi tanıtmak amaçlanır.

Yaşam öyküsünde üçüncü kişi anlatımı; öz yaşam öyküsünde birinci kişi anlatımı kullanılır. Yaşam öyküsünde nesnelliğin sağlanması daha kolayken öz yaşam öyküsünde öznellik bulunabilir. Yaşam öyküsünde söz konusu kişiye dışardan bakılırken öz yaşam öyküsünde içerden bakış söz konusudur. Yaşam öyküsünde belge, öz yaşam öyküsünde bellek ön plandadır.

Bir Cevap Yazın