Hayvancılık Ekonomisi: Sosyal ve Moral Koşullar

Hayvancılık Ekonomisi: Sosyal ve Moral Koşullar Personel için işletmede sağlanacak gelecek güvencesi sosyal ve moral koşullarla ortaya çıkmaktadır. Yönetimle çalışanlar arasındaki beşeri ilişkiler ne kadar mükemmel olursa işgücünde devamlılıkta o derece uzun süreli olacaktır. İşletmede personelin huzur içinde çalışması yönetimin başarı ve yeteneği ile çok yakından ilişkilidir. İşyerinde belirli bir disiplin anlayışı temelinde, sağlanan huzur ortamı, takım arkadaşlığı, yönetici-çalışan uyumu, mesai dışı zamanlardaki sosyal faaliyetler ve motivasyon unsurları personel için çoğu zaman yüksek düzeyde verilen bir ücretten bile daha önemli olabilmektedir. İşgücünde devamlılığı sağlamak işletme açısından son derece önemli görülmektedir. İşgücü Devir Hızı (İGDH) belirli bir dönemde işletmede çalışan işgücünde … Okumaya devam et Hayvancılık Ekonomisi: Sosyal ve Moral Koşullar

Temel Veteriner Genetik Önemli Notlar

Temel Veteriner Genetik Önemli Notlar Ünite 10 PCR, kalıp DNA’nın karşılıklı zincirleri arasındaki hidrojen bağlarının kırılmasını sağlayan denatürasyon; primerlerin kalıp DNA üzerindeki komplementer dizilerine bağlanması sağlayan bağlanma; polimeraz enziminin yeni bir DNA senezlemesini kapsayan uzama aşamalarından oluşmaktadır. PCR için gerekli olanlar; kalıp DNA, ileri ve geri yönlü bir çift primer, ısıya dayanıklı DNA polimeraz enzimi, serbest nükleotidler ve termal döngü cihazıdır. Jel elektroforezi akrilamid ve agaroz gibi polimerize olabilen kimyasallara dayanan bir tekniktir. Polimerizasyonda ise oluşan porlar, kullanılan kimyasalın yoğunluğuna göre değişmektedir. Örneğin agaroz jel elektroforezinde düşük yoğunlukta bir jel hazırlanmışsa (%0.6-1) porlar geniş olacağından büyük DNA molekülleri kolaylıkla geçebilirken … Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik Önemli Notlar

Temel Veteriner Genetik Ünite 9 Özet

Temel Veteriner Genetik Ünite 9 Özet Mutasyon ve polimorfizm tanımlarının ayrımını yapmak DNA’nın genetik materyal olmasını sağlayan başlıca özellikler; replikasyon, transkripsiyon, translasyon ve mutasyondur. Mutasyon genetik bilgiyi oluşturan dizilerde meydana gelen değişimlerdir ve polimorfizmin temelinde de yine mutasyon vardır. Ancak mutasyon terimi, DNA’nın yapısında normalden farklılaşmaya neden olan ve sıklık bakımından polimorfizmden daha nadir görülen genetik değişimler için kullanılmaktadır. Polimorfizm ise populasyon genelinde %1 veya daha fazla sıklıkta bulunan genetik değişimleri ifade etmektedir. Mutasyonları yorumlamak ve mutasyonla ilgili bazı tanımları yapmak Histon ve histon olmayan proteinlerle paketlenmemiş DNA molekülünde meydana gelen ve genellikle tek bir geni etkileyen mutasyonlara gen mutasyonları … Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik Ünite 9 Özet

Sayısal Kromozom Sapmaları

Sayısal Kromozom Sapmaları Bir organizma ya da bir hücrede kromozom takımının set olarak artması ya da azalması durumu öploidi (euploidy) olarak ifade edilmektedir. Kromozom setinin sayısına göre de tiplere ayrılmaktadır. Diğer bir deyişle, tek bir kromozom seti içeren haploid (n), bir çift set içeren ise diploid (2n) yapıda olarak tanımlanmaktadır. Üç ya da daha fazla kromozom setinin bulunması durumu ise genel olarak poliploidi olarak tanımlanmakta ve tekrar sayısına göre isimlendirilmektedir (triploidi, 3n; tetraploidi, 4n vb. gibi) (Şekil 9.12). Poliploidinin sebebi, bir hücrede çekirdek bölünmesi olduğu halde sitoplazmanın bölünmeyişidir. Özellikle kanserli dokularda sıklıkla görülmektedir. Memelilerde, organizmanın tüm hücrelerinde görülüyorsa genellikle ölümle … Okumaya devam et Sayısal Kromozom Sapmaları

Gen Etkileşimleri Temel Veteriner Genetik

Gen Etkileşimleri Temel Veteriner Genetik Fenotipin belirlenmesine dar anlamda bakıldığı zaman, sadece genetik ve çevre faktörlerinin etkisi görülmektedir. Fenotipin ortaya çıkmasında bu faktörlerin yanında gen-çevre etkileşimleri ve genlerin birbirleri ile etkileşimleri gibi faktörlerin de etkileri bulunmaktadır. Diploit bir organizmada homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında bulunan genler birbirlerinin allelleridir. Dolayısıyla genlerin birbirleriyle olan etkileşimlerini bulundukları konuma göre allel ve allel olmayan gen etkileşimleri olarak sınıflandırabiliriz. Okumaya devam et Gen Etkileşimleri Temel Veteriner Genetik

Ünite 2 Soru Cevap Temel Veteriner Genetik

Temel Veteriner Genetik Ünite 2 Soru Cevap Genetik Açıdan Hücre ve Organizma Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir 1- Aşağıdakilerdenhangisimitokondriningörevlerindenbiridir? a. Hücre içerisinde üretilen enzim ve salgıları paketlemek b. Protein sentezlemek c. Oksidatif fosforilasyon ile ATP sentezlemek d. Hücre içerisinde madde iletimi sağlamak e. Hücre DNA’sını muhafaza etmek 2- Endoplazmik retikulumdan köken alan, hücre içerisinde sentezlenen enzimlerin paketlenmesinden sorumlu olan ve glikolipid ve sfingomiyelinlerin sentezini yapan organel aşağıdakilerden hangisidir? a. Lizozom b. Peoksizom c. Ribozom d. Golgi aygıtı e. Ribozom 3- Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin evrelerinden biri değildir? a. Profaz b. Diploten c. Metafaz d. Anafaz e. … Okumaya devam et Ünite 2 Soru Cevap Temel Veteriner Genetik

Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Kloroplast

Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Kloroplast Kloroplastların hücre içerisindeki görevi mitokondrilerle benzerlik göstermektedir. Hücre içerisindeki ATP’nin üretiminden sorumlu olmakla birlikte bu ATP üretimini fotosentez yolu ile gerçekleştirmektedir. Mitokondriye bir diğer benzerliği ise kendisine ait bir DNA’sının bulunmasıdır. Ancak mitokondri ile karşılaştırıldığında kloroplastlar daha büyük ve daha karmaşık bir yapı oluşturmaktadırlar. Kloroplastlar aynı zamanda amino asitleri, yağ asitlerini ve kendi zarlarının lipit bileşenlerini de sentezlemekle görevlidirler. Kloroplastbitki hücrelerine özgü bir organeldir. Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Kloroplast

Temel Veteriner Genetik: Lizozom

Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Lizozom Nedir? Lizozomlar içerisinde sindirim enzimleri bulunan zarla çevrili organellerdir. Hücre dışarısından hücre içerisine alınan maddeleri sindirdikleri gibi hücre içerisindeki kullanılmayan maddeleri ve metabolizma artıklarını da parçalamakla görevlidirler. Genel olarak bir vakuol yapısı göstermelerinin yanında boyut, işlev ve hücre içerisine alınan maddelerin özeliklerine göre farklılıklar gösterir. Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik: Lizozom

Temel Veteriner Genetik: Filozofların Gözüyle Genetik

Temel Veteriner Genetik: Filozofların Gözüyle Genetik Hipokrat (M.Ö. 500-400), Empedokles (M.Ö. 490-430), Demokritos (M.Ö. 460 – 370) ve Aristo (M.Ö. 384-322) gibi bilim adamlarının canlının nasıl meydana geldiği ve kendine benzer yeni bir canlıyı nasıl ürettiği konusunda fikir yürüttükleri bilinmektedir. Hipokrat’ın, daha sonraları Darwin tarafından Pangenezis adı verilen, görüşünde temel etken erkek ve dişinin tüm hücrelerinden gelen minyatür organ kopyalarıdır. Bu kopyaların kan yoluyla taşınıp, birleşerek yavruyu oluşturduğunu iddia etmiştir. Aynı zamanda bir doğa bilimcisi olan Aristo ise özün kandan oluştuğunu, babadan gelen can ile anadan gelen maddenin uterusun sıcaklığıyla canlıya dönüştüğünü savunmuştur. Adı geçen düşünürlerin fikirleri, mevcut bilgiler ışığında … Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik: Filozofların Gözüyle Genetik