Genel Vergi Hukuku Ünite 6 Soru Cevap

Genel Vergi Hukuku Ünite 6 Soru Cevap Sınavda Çıkan Sorular ve Cevapları

SINAVDA ÇIKACAK OLAN SORULARIN CEVAPLARI KALIN PUNTO VE ALTI ÇİZİLİ OLARAK VERİLMİŞTİR

1- Vatandaşların hukuki güvenlik içinde bulundukları, temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alındığı, bütün devlet organlarının eylem ve işlemlerinin hukuk kurallarına bağlı olduğu sistem aşağıdakilerden hangisidir?

a. Cumhuriyet
b. Sosyal devlet
c. Demokrasi
d. Hukuk devleti
e. Laik devlet

2- Aşağıdakilerden hangisi günümüzde, mükellef haklarının giderek önem kazanmasının nedenlerinden değildir?

a. Vergi idarelerinin mükellef odaklı anlayışla yeniden yapılandırılması
b. Vergi idarelerinin mükelleflerin haklarıyla birlikte yükümlülüklerini de artırma çabaları
c. Vergi sistemlerinin karmaşık hâle gelmesi
d. Uluslararası alanda meydana gelen gelişmeler
e. Mükelleflerin seçmen olarak önem kazanması

3- Vergi mükelleflerine; anayasa, kanun veya uluslararası sözleşme ile düzenlenen haklarını anlaşılır bir dille açıklamaya, özetlemeye ve kamuoyuna duyurmaya çalışan metinlere ne ad verilir?

a. Mükellef hakları bildirgesi
b. Mükellefin yükümlülükleri
c. Mükellefin el kitabı
d. Mükellefin sorumlulukları
e. Vergi idaresi taahhütnamesi

4- Aşağıdakilerden hangisi genel mükellef haklarından değildir?

a. Adil, eşit ve saygılı hizmet alma hakkı
b. Bilgi alma hakkı
c. Tecil ve taksitlendirmeden yararlanma hakkı
d. Mükelleflere ilişkin bilgilerin gizliliği hakkı
e. Başvuru hakkı

5- Mükellef hakları ile ilgili idari düzenlemelerin avantajları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. İdari düzenlemeler kanuni düzenlemelerden daha hızlı gelişmeye açıktır ve daha hızlı olarak uygulanabilirler.


b. İdari düzenlemeler hızlı, kolay ve anlaşılır biçimde yapılabilirken kanun şekildeki düzenlemeler hızlı ve kolay yapılamaz.


c. İdari düzenlemeler hizmetleri içermeye ve daha kapsamlı hakları düzenlemeye izin verirken, kanuni düzenlemeler buna uygun değildir.


d. İdari düzenlemeler mükelleflerin ihtiyaçlarına göre gelişen hizmet anlayışına kolayca adapte olabilirken kanuni düzenlemeleri değiştirmek zordur.


e. Mükellef haklarını düzenlerken her zaman kanuni düzenlemelerden çok idari düzenlemeler tercih edilmelidir.

6- Mükellefler gelir idaresinden hangi hakları kapsamında özelge talebinde bulunabilir?

a. Adil, eşit ve saygılı hizmet alma hakkı
b. Bilgi alma hakkı
c. Mükelleflere ilişkin bilgilerin gizliliği hakkı
d. Belirlilik hakkı
e. Temsilci kullanma hakkı

7- Özel mükellef haklarının sınıflandırmasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a. Tarh ve tahsil sırasındaki haklar
b. İdari çözüm yolları sırasındaki haklar
c. Yargılama sırasındaki haklar
d. Vergi denetimi sırasındaki haklar
e. Kanunların oluşturulması sırasındaki haklar

8- Aşağıdakilerden hangisi mükelleflerin tarh ve tahsil sırasında talep edebilecekleri haklarından değildir?

a. Beyannamelerini ihtirazi kayıtla verme hakkı
b. Pişmanlık ve ıslahtan yararlanma hakkı
c. Delil serbestisinden yararlanma hakkı
d. Tecil ve taksitlendirmeden yararlanma hakkı
e. Cezalarda indirimden yararlanma hakkı

9- Aşağıdakilerden hangisi mükellef haklarının korunmasını sağlayan mekanizmalarından biri değildir?

a. TBMM’ye şikayet yolu ile başvuru
b. Yargı organı kararları
c. Ombudsman (kamu denetçiliği) kurumu
d. Sivil toplum kuruluşu niteliğindeki Mükellef Birlikleri
e. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları

10- Aşağıdakilerden hangisi vergi ombudsmanının temel işlevlerinden değildir?

a. Bilgi sağlama
b. Demokratik denetim
c. Vergi uyuşmazlıklarına alternatif çözüm yolu sağlama
d. Vergi kanunlarını iptal etme
e. Yasal sistemin gelişmesini destekleme

Bir Cevap Yazın