Genel Vergi Hukuku Ünite 8 Soru Cevap

Genel Vergi Hukuku Ünite 8 Soru Cevap SINAVDA ÇIKACAK OLAN SORULARIN CEVAPLARI KALIN PUNTO VE ALTI ÇİZİLİ OLARAK VERİLMİŞTİR 1- Re’sen tarh edilen bir vergi, kanunda öngörülen taksit süresi geçtikten sonra tahakkuk ederse ödemenin hangi süre içinde yapılması gerekir? a. Tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içindeb. Vergi ihbarnamesinin tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içindec. Tahakkuk tarihinden itibaren 15 gün içinded. Tahakkuk tarihinden sonra gelen ilk taksit dönemindee. Vergi ihbarnamesinin tebliğini izleyen yılın taksit dönemlerinde 2- 5.000 Kurumlar vergisi (KV) borcu ve 3.000 gecikme zammı borcu olan bir yükümlü, bu borçları için vergi dairesine T800 ödeme yaparsa ödemeden sonra geriye … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Ünite 8 Soru Cevap

Genel Vergi Hukuku Ünite 6 Soru Cevap

Genel Vergi Hukuku Ünite 6 Soru Cevap Sınavda Çıkan Sorular ve Cevapları SINAVDA ÇIKACAK OLAN SORULARIN CEVAPLARI KALIN PUNTO VE ALTI ÇİZİLİ OLARAK VERİLMİŞTİR 1- Vatandaşların hukuki güvenlik içinde bulundukları, temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alındığı, bütün devlet organlarının eylem ve işlemlerinin hukuk kurallarına bağlı olduğu sistem aşağıdakilerden hangisidir? a. Cumhuriyetb. Sosyal devletc. Demokrasid. Hukuk devletie. Laik devlet 2- Aşağıdakilerden hangisi günümüzde, mükellef haklarının giderek önem kazanmasının nedenlerinden değildir? a. Vergi idarelerinin mükellef odaklı anlayışla yeniden yapılandırılmasıb. Vergi idarelerinin mükelleflerin haklarıyla birlikte yükümlülüklerini de artırma çabalarıc. Vergi sistemlerinin karmaşık hâle gelmesid. Uluslararası alanda meydana gelen gelişmelere. Mükelleflerin seçmen olarak … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Ünite 6 Soru Cevap

Vergi Denetimi Sırasındaki Haklar

Genel Vergi Hukuku: Vergi Denetimi Sırasındaki Haklar Vergi denetimi, mükelleflerin vergiye ilişkin ödevlerini eksiksiz ve zamanında yerine getirip getirmediğinin tespiti amacıyla yapılmaktadır. Vergi denetimleri sırasında idarenin geniş yetkileri yanında, mükelleflere de birtakım hakların tanınmasıyla karşılıklı dengelerin oluşturulması amaçlanmıştır. Bu nedenle mükelleflere vergi denetimleri sırasında bazı özel haklar tanınmıştır. Bu haklar maddeler halinde şu şekilde sıralanabilir: • Vergi inceleme elemanından kimlik gösterilmesini isteme hakkı, • Vergi incelemesinin konusunun bildirilmesini isteme hakkı, • Vergi incelemesine başlanıldığını gösteren tutanağın bir örneğini isteme hakkı, • İncelemenin kendi işyerinde yapılmasını isteme hakkı, • Resmi çalışma saatleri dışında vergi incelemesi yapılmamasını isteme hakkı, • Defter ve … Okumaya devam et Vergi Denetimi Sırasındaki Haklar

Genel Vergi Hukuku Ünite 2 Özet

2. Ünite – Vergi Hukukunun Kaynakları Özet Vergi hukukunun kaynaklarını çeşitli ölçütlere göre sınıflandırmak Vergi hukukunun kaynakları organik yönden, diğer bir deyişle kaynağı çıkartan organ yönünden sınıflandırılabilir. Buna göre vergi hukukunun kaynaklarını yasama, yürütme ve yargı organından doğan kaynaklar şeklinde sınıflandırabiliriz. Hukuk kuralları yürürlüğe girebilmek için belli biçimlere bürünürler. Örneğin, yazılı kurallar karşımıza anayasa, kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yönetmelik vb. biçimler altında çıkarlar. Yazılı kurallar arasında bir hiyerarşi vardır. Buna “normlar hiyerarşisi” adı verilir. Kanunların kendi üstlerinde yer alan anayasaya, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, yönetmelik ve diğer idari düzenlemelerin de kanunlara uygun olması gerekir. Hukuk kuralları, ayrıca, uygulamaya yeni bir kural getirip getirmemeleri … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Ünite 2 Özet

Temel Veteriner Genetik Kitap Özeti Tüm Ünite Tüm Konular Özet

Temel Veteriner Genetik Kitap Özeti Tüm Ünite Tüm Konular Özet Sınavda Çıkacak Olan Soruların Cevapları Önemli Notlar Kitap Özetleri Genetik biliminin tarihi gelişimini özetleyebilmek Genetik 20.yüzyılın sonundan genetik bilimin hızla gelişmeye başlamasına rağmen tarihçesi, tarih öncesi zamanlara kadar uzanmaktadır. Diğer bilim dallarında olduğu gibi birçok düşünür ve bilim adamının ortaya koyduğu fikirler, güncel bilgiler ışığında ilkel görünmesine rağmen modern genetiğin şekillenmesi için büyük katkılar sağlamıştır. Özellikle Darwin, Mendel, Bateson, Watson, Crick, Gilbert, Sanger ve Mullis genetik için dönüm noktası kabul edilen çalışmalar ortaya koymuşlardır. Genetik bilimi, teknolojik ilerlemelerle ve sayıları günden güne artan çalışmalarla giderek gelişmekte ve hızla değişmektedir. Kalıtım … Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik Kitap Özeti Tüm Ünite Tüm Konular Özet

Mayoz Bölünmenin Tüm Evreleri

Mayoz Bölünmenin Tüm Evreleri Temel Veteriner Genetik Evre 1: Profaz I Leptoten: Hücredeki kromatin ağı yavaş yavaş kısalıp kalınlaşarak kromozom halini almaya başlar. Her kromozom bir çift kardeş kromatidten oluşmuş durumdadır. Zigoten: Bu evrenin en önemli özelliği başlangıçta kromozomların aynı hizaya gelmesidir. Kromozomlar bu evrede de sürekli kısalıp kalınlaşırlar. Kromozomlar aynı hizaya gelerek fermuar benzeri bir yapı halinde çift olarak bulunurlar. Bu yapıya sinaptonemal kompleks adı verilir. Pakiten: Kromozomların replike olarak tetratları meydana getirdikleri dönemdir. Homolog kromozomlar yer yer birbirlerine yakınlaşırlar ve kardeş olmayan kromatidler bu yakınlaşma bölgelerinden birbirlerine bağlanarak sinaps meydana getirirler. Kardeş olmayan kromatidler arasında bu sinaps bölgelerinden parça değişimi meydana … Okumaya devam et Mayoz Bölünmenin Tüm Evreleri

Mayoz Bölünme Evresi Anafaz I

Anafaz I Mayoz Bölünme Evresi Temel Veteriner Genetik Bu aşamada kromozomlar hücrenin iki kutbuna doğru çekilmeye başlarlar. Mitozdan farklı olarak mayoz bölünmenin anafaz saf­hasında kardeş kromatidler birbirlerinden ayrılmazken homolog kromozomlar birbirlerinden ayrılarak hücrenin kutuplarına doğru çekilmeye başlarlar. İşte bu evrede homolog kromozomların ayrılması sayesinde oluşacak olan yavru hücrelerde kromozom sayısı yarıya düşer. Diğer bir deyişle 2n sayıda kromozom içeren diploid bir hücreden n sayıda kromozom içeren haploid iki hücre meydana getirilmiş olur. Okumaya devam et Mayoz Bölünme Evresi Anafaz I

Tedarik Zinciri Ünite 5 Soru Cevap

Tedarik Zinciri Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Tedarik Zinciri Ünite 5 Soru Cevap Doğru Cevaplar Altı Çizili ve Kalın Puntolu Olarak Gösterilmiştir 1- Bilgi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a. Tedarik zinciri içerisindeki değişkenliği azaltmayayardımcı olur. b. İmalat, dağıtım sistem ve stratejilerinin koordinasyonunuolanaklı kılar. c. Perakendecilerin müşterilerine daha iyi hizmet sunmalarınaolanak sağlar. d. Teslim sürelerinin uzamasına neden olur e. Perakendecilerin tedarik sorunları karşısında kendilerinidaha hızlı uyumlaştırmalarına ve tepki vermelerineolanak sağlar. 2- Tedarik zinciri bilgi sistemi lojistik eylemleri de kapsayan bütünleşik bir süreçtir. Aşağıdakilerden hangisi bu süreçlerden biri değildir? a. İşlem sistemlerib. Yönetim kontrolüc. Değerlendirmed. Karar analizie. Stratejik planlama 3- Aşağıdakilerden … Okumaya devam et Tedarik Zinciri Ünite 5 Soru Cevap