Kavimler Göçü’nün Sebepleri Ve Sonuçları

Kavimler Göçü’nün Sebepleri Ve Sonuçları

Asya Hun Devleti’nin zayıflaması ve yıkılış sürecine girmesiyle Orta Asya’nın geniş bozkırlarında yaşayan bazı Türk boyları bağımsız hareket etmeye başlamıştır. Zamanla nüfusu artan bu boylar, çeşitli sebeplerle I. yüzyıldan itibaren batıya doğru göç etmiştir. Aral Gölü ile Hazar Denizi arasındaki düzlüklerde 200 yılı aşkın bir süre derlenme ve toparlanma dönemi geçiren Hunlar batıya doğru yeniden hareketlenerek İtil(Volga) Nehri çevresine gelmiştir. O dönemde Karadeniz’in kuzeyindeki düzlükler Cermen kökenli Gotların egemenliğinde bulunmaktaydı. Balamir öncülüğünde hareket eden Hun ordusu, önlerine çıkan ve Romalılarca barbar olarak nitelendirilen kavimleri (Germenler, Ostrogotlar, Vizigotlar gibi) vurduğu iki ağır darbe ile batıya doğru sürükleyerek yerlerinden etti (Harita 1.8.). Hunların Doğu Avrupa’ya girmesinin ortaya çıkardığı tazyikle Avrupa’da büyük bir nüfus dalgalanması meydana geldi. İspanya’ya kadar bütün kavimler yerinden oynadı ve Hun dehşeti karşısında yaşanan bu büyük nüfus hareketi tarihçiler tarafından Avrupa’da Kavimler Göçü (375) olarak kayıtlara geçmiş oldu.

Avrupa uzun yıllar boyunca karışıklık içinde kalmıştır. İlk Çağ kapanmış, Orta Çağ başlamıştır. Roma imparatorluğu 395 yılında Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 476 yılında Batı Roma İmparatorluğu yıkılmasıyla Roma toprakları üzerinde birçok Germen devleti kurulmuştur. Germen kavimleri arasında Hristiyanlık yayılmış, kilise ve papalık güçlenmiş, skolastik düşünce egemen olmuştur. Avrupa’daki kavimlerin birbirleriyle karışıp kaynaşmaları ile Avrupa’nın etnik yapısı değişmiş; bunun sonucunda bugünkü İngiltere, Fransa ve İspanya gibi devletlerin temeli atılmıştır. Avrupa’da feodalite (derebeylik) rejiminin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Avrupa’da kurulan ilk Türk devleti Avrupa Hun Devleti olmuştur.

Bir Cevap Yazın