Türk Dili II: Sınavda Çıkan Sorular ve Cevapları Ünite 6

Türk Dili II Ünite 6 Sınavda Çıkan Sorular ve Cevapları. Sınav sorularının cevapları altı çizili olarak belirtilmiştir.

1- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu özellikleri barındıran bir yazı türüdür?

“Bilimsel bir araştırma yazarı, konusuyla ilgili kaynak araştırması yapmak, bu kaynakların hangilerini yazısında kullanacağını belirlemek, kullanacağı alıntıları yazıda hangi yazım standartına uygun olarak vereceğini düşünmek, düşüncelerini hangi kelimelerle ifade edeceğine karar vermek gibi konularda belirleyici olmak durumundadır.”

a. Fıkra
b. Deneme
c. Makale
d. Köşe yazısı
e. Röportaj

2- Bilimsel üslup açısından değerlendirirsek, söylenmek istenen şeyi doğrudan ifade etmesi, kelime ekonomisi yöntemini uygulaması bakımından aşağıdakilerden hangi iki yazı türünü bir arada düşünmemiz gerekir?

a. Deneme-makale
b. Tutanak-hikâye
c. Roman-makale
d. Makale-dilekçe
e. Karar-köşe yazısı

3- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilimsel bir araştırma yazısının sürecini doğru göstermektedir?

a. Konuya karar vermek- yazının yöntemini ifade etmek- konuyla ilgili yapılan çalışmaları incelemek- sonuca ulaşmak- ilgili kaynaklardan alıntılar yapmak.

b. Konuya karar vermek- konuyla ilgili yapılan çalışmaları incelemek- yazının yöntemini ifade etmek- ilgili kaynaklardan alıntılar yapmak- sonuca ulaşmak.

c. Konuyla ilgili yapılan çalışmaları incelemekkonuya karar vermek- yazının yöntemini ifade etmek- ilgili kaynaklardan alıntılar yapmak- sonuca ulaşmak.

d. Konuyla ilgili yapılan çalışmaları incelemekkonuya karar vermek- ilgili kaynaklardan alıntılar yapmak- yazının yöntemini ifade etmeksonuca ulaşmak.

e. Yazının yöntemini ifade etmek- konuya karar vermek- konuyla ilgili yapılan çalışmaları incelemek- ilgili kaynaklardan alıntılar yapmak- sonuca ulaşmak.

4- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilimsel anlatımın özelliklerinden biri değildir?

a. Kişisel ve duygusal ifadeler yer almaz.
b. Düşüncelerin birbirine bağlı uzun cümlelerle ifadesi makbuldür.
c. Genelleyici ve muğlak ifadeler olmamalıdır.
d. Kelime ekonomisi yöntemi tercih edilmelidir.
e. Kuralsız, devrik cümlelere yer verilmemelidir.

5- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilimsel yazımda standartlaşmanın önemini vurgulayan bir cevap değildir?

a. Bilgiye kolay erişimi sağlar.
b. Gelişmiş araştırmaların planlanarak uygulanmasını sağlar.
c. Zaman kaybını önler.
d. Okur, hızlı ve kolay bilgi akışı sağlar.
e. Araştırma sonuçlarının güvenirliğini sağlar.

6- Dünyada kabul gören genel yazım standartlarına göre ekonomi, işletme, eğitim, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, siyaset bilimi ve biyoloji alanlarında tercih edilen stil ile edebiyat, tarih, felsefe, modern ve klasik diller gibi beşeri bilimler dallarında kullanılan yazım stilleri aşağıdaki hangi seçenekte doğru sırayla verilmiştir?

a. APA-MLA
b. CONSORT-APA
c. MLA-APA
d. AMA-MLA
e. CHICAGO-MLA

7- Bilimsel bir yazının kaynakça listesini oluştururken aşağıdaki seçeneklerden hangisine dikkat etmek gerekir?

a. Hangi kaynaktan daha çok yararlanıldıysa ona göre bir sıralama yapmak
b. Kaynakları yazarlarının konuyla ilgili önemine göre sıralamak
c. Kaynakların yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanması
d. Kaynakların yazar adına göre alfabetik olarak sıralanması
e. Kaynakların eser adına göre alfabetik olarak sıralaması

8- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilimsel bir çalışmada kaynak göstermenin gerekliliğine dair bir gerekçe sunmaz?

a. Okuyucuya alıntıların asıl kaynağa uygunluğunu denetleme imkânı vermek
b. Araştırmada ileri sürülen görüş ve olguları, varsa
destekleyen ve desteklemeyen görüş ve olguların varlığını belirterek, araştırmacının, bunları göz önüne aldığını kanıtlamak
c. Yazının sayfa sayısını artırmaya yardımcı olmak
d. Okuyucuya aynı konuda, yararlanabileceği başka önemli kaynakları tanıtmak
e. Yararlanılan kaynakların yazarlarına kredi vererek, ahlaki ve yasal kurallara uymak

9- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi resmî yazışma türlerinden biri değildir?

a. Dilekçe
b. Edebi mektup
c. Karar
d. Tutanak
e. Rapor

10- Aşağıdaki tanımlanan yazı türleri sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

I. Bazı resmî kuruluşların veya tüzel kişilerin bir konu üzerine yaptıkları toplantı veya oturumlardan sonra oluşan görüşlerin sonuçlarının onanmış deftere yazılması ile ortaya çıkan yazı türü

II. Resmî ya da özel kuruluşlara, gerçek ya da tüzel kişilere yazılan, bir dileği, isteği, ihbar ve şikayeti bildirmek üzere veya herhangi bir konuda bilgi sormak amacıyla yazılan resmî mektup

III. Meclis, kurul, toplantı, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, tespit edildiği anda aynen yazıya geçirilmesiyle oluşturulan yazı türü

a. Dilekçe-öz geçmiş-tutanak
b. Karar-tutanak-dilekçe
c. Öz geçmiş-iş mektubu-karar
d. Karar-dilekçe-tutanak
e. Rapor-tutanak-dilekçe

Bilimsel bir araştırma, yazarın konu ile ilgili başka kaynaklara göndermede bulunması sebebiyle araştırma süreci gerektiren ve anlatım tarzı ile de özenle oluşturulması gereken bir yazı türüdür. Yani bilimsel bir araştırma yazarı, konusuyla ilgili önce bir kaynak araştırması yapmak durumundadır. Daha sonra bu kaynakların hangilerini yazısında kullanacağını belirlemek, kullanacağı alıntıları yazıda hangi yazım standartına uygun olarak vereceğini düşünmek, düşüncelerini hangi kelimelerle ifade edeceğine karar vermek gibi konularda belirleyici olmak durumundadır. Böyle bir yazı ortaya koyabilmek bir araştırma ve yazma safhasını içeren, ortaya konacak yazının uzunluğuna göre değişen, zaman alacak bir süreç gerektirmektedir. Böyle bir süreç de bilimsel araştırma olarak adlandırılmaktadır. Hikaye, deneme, köşe yazısı gibi yazı türlerinde böyle bir sürece gerek yoktur. Bu türden yazılar, kişinin kendisiyle baş başa kalarak yazabileceği ilhama dayalı türlerdir.

Bilimsel araştırmalarda tercih edilmesi gereken üslup akademik üsluptur. Yazar, bu üslup çerçevesinde, kişisel ifadelerden ve günlük konuşma dilinde tercih edilen polemik üslubundan kaçınmalıdır. Aynı zamanda genelleyici ve muğlak ifadeler ve kanıtlanamayacak düşüncelerin de akademik üslupta yeri yoktur. Akademik üslubun en başta gelen özelliği, “kelime ekonomisi” olarak tanımlanan, anlatılmak istenen şeyi en açık ve en az kelime ile ifade etme anlamındaki yöntemdir. Düşüncelerin kuralsız, devrik cümle yapısıyla ve fiilsiz cümlelerle ifadesinden kaçınılmalıdır.

Resmî yazı, devlet kurumlarının kendi aralarında veya kişi ve özel kuruluşlarla iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazılardır. Dilekçe, tutanak, karar gibi yazı türleri bu gruba girer. Özel yazışmalar ise daha çok kişisel konularla ilgili yazılan mektup formundaki yazılardır. Resmî yazılarda, uzun anlatıma dayalı edebiyat türlerinden farklı olarak konuyu doğrudan ifade etmek amaçlanır. Bu tür yazılarda estetik kaygı, üslup özelliği, kurgusallık ve düşünce aktarımı aranmaz. Özellikle edebî ve özel mektuplarda ise duygu ve düşüncelerin herhangi bir forma bağlı kalmaksızın aktarımı söz konusudur.

Bir Cevap Yazın