Asitlik ve Bazlık Özelliklerin Değişimi | TYT – AYT Kimya

Asitlik ve Bazlık Özelliklerinin Değişimi

Elementlerin asitlik ve bazlık özellikleri genellikle oksitleri ve hidroksitleri üzerinden incelenebilir.

XOH yapısındaki bileşik suda çözündüğünde X+ ve OH– iyonlarını veriyorsa bazik karakterli olduğu anlaşılır.

X2O(k) + H2O(s) →2XOH(suda)

XOH(suda) → X+(suda) + OH– (suda)

OH yapısındaki bileşik suda çözündüğünde XO– ve H+ iyonlarını veriyorsa asidik karakterli olduğu anlaşılır.

X2O(g) + H2O(s)→ 2XOH(suda)

XOH(suda)→XO–(suda) + H+(suda)

  • Oksitlerin asidik ve bazik özelliği bileşik oluşturduğu elementin elektronegatifliğine bağlıdır.
  • Elektronegatifliği düşük olan elementlerin oksitleri ve hidroksitleri bazik, elektronegatifliği yüksek olan elementlerin oksitleri ve hidroksitleri asidik özellik gösterir.
  • Genel olarak metallerin elektronegatiflikleri küçük olduğu için metal oksitleri, sulu çözeltisinde bazik özellik gösterir.
  • Genel olarak ametallerin elektronegatiflikleri büyük olduğu için oksijence zengin olan ametal oksitleri, suda çözündüğünde asit özellik gösterir (CO2, SO2, SO3…).
  • Bir periyotta sağa doğru gidildikçe elementlerin oksijenli bileşiklerinin asitlik özelliği artarken, sola doğru gidildikçe bazlık özelliği artar.
  • Bir grupta aşağıya doğru bazlık özelliği artar.

Bir Cevap Yazın