İktisada Giriş: Arz ve Talep

İktisada Giriş: Arz ve Talep

Herhangi bir mal veya hizmete ait piyasanın nasıl işlediğini en yalın bir biçimde tanımlayıp açıklamada kullanılan en temel model arz-talep modelidir. Arz-talep modelini şekillendiren üç bileşeni vardır. Bunlardan birincisi farklı piyasa fiyatları karşısında tüketici davranışlarını ortaya koyan talep, ikincisi farklı piyasa fiyatları karşısında üretici davranışlarını ortaya koyan arz ve üçüncüsü ise üreticilerle tüketicilerin ilgili mala ait piyasada karşılıklı etkileşimleri sonucu oluşan piyasa dengesidir. Arz-talep modeli gerek günlük hayatta gerçekleşen iktisadi olguların kavranmasına ve açıklanmasına ışık tuttuğundan dolayı gerekse de ileri düzeydeki iktisat kuramlarının algılanmasına yardımcı olduğundan dolayı bu modelin doğru bir biçimde anlaşılıp özümsenmesi önem arz etmektedir. Bu ünitede arz ve talep analizlerinin temel taşları açıklanacaktır. İlk olarak tek bir mala ait piyasada tek bir tüketici için talep edilen miktarla fiyatı ilişkilendiren bireysel talep eğrisi incelendikten sonra ilgili mal piyasasında yer alan tüm bireysel talep eğrilerinden hareketle piyasa talep eğrisinin nasıl elde edileceği açıklanacaktır. İkinci olarak tek bir mala ait piyasada tek bir üretici firma için arz edilen miktarla fiyatı ilişkilendiren firma arz eğrisi incelendikten sonra ilgili mal piyasasında yer alan tüm firma arz eğrilerinden hareketle piyasa arz eğrisinin nasıl elde edileceği açıklanacaktır. Daha sonra, piyasa arz eğrisi ve piyasa talep eğrisi birlikte ele alınacak ve serbest piyasada bir mal veya hizmete ait piyasa dengesinin ve dolayısıyla piyasa denge fiyat ve miktarının nasıl belirlendiği açıklanacaktır. Son olarak, piyasa dengesi açıklandıktan sonra, piyasa arz ve talep eğrilerindeki kaymalara bağlı olarak piyasa dengesinin nasıl değişeceği incelenecektir. Serbest piyasa ekonomisi kurallarının işlediği herhangi bir mal veya hizmete ait piyasada iki temel ekonomik aktör olarak; ilgili malı üretip satan firmalar (satıcılar) ve ilgili malı satın almak isteyen tüketiciler (alıcılar) vardır. Açıklamalarımıza ilk olarak tüketiciler kısmından başlayacağız.

Bir Cevap Yazın