Vergilendirme Sırasındaki Haklar

Genel Vergi Hukuku: Vergilendirme Sırasındaki Haklar

Vergilendirme sırasında mükelleflerin kendi özel durumlarına uygun olarak kullanabilecekleri bazı haklar vardır. Bu haklar ülkelerin mevzuatındaki farklılıklara göre değişiklik gösterebilmektedir. Ancak mükelleflerin bu haklardan yararlanabilmeleri için kanunlarda belirlenen şartların oluşması gerekir. Türk vergi hukukunda vergilendirme sırasında mükelleflerin yararlanabilecekleri haklar şu şekilde ele alınabilir:

Beyannamelerini ihtirazı kayıtla verme hakkı: Mükellefler kural olarak kendi beyanları üzerine tarh ve tahakkuk ettirilen vergilere karşı dava açamazlar. Ancak mükellefler vermiş oldukları beyannamelerde, bazı unsurları beyannameye dâhil edip etmeme konusunda tereddüt yaşarlarsa, bunlarla ilgili beyannamelerine ihtirazı kayıt düşerek dava açma haklarını saklı tutabilmektedirler.

Pişmanlık ve ıslahtan yararlanma hakkı: Vergi kanunlarına aykırı davranarak beyana tabi vergilerini eksik bildiren veya kaçıran mükelleflerin, bu davranışlarını kendiliğinden haber vermeleri ve belirli bir sürede eksikliklerini tamamlayıp ödeme yapmaları halinde, onlara vergi kaybına ve kaçakçılığa ilişkin cezadan kurtulma imkânı sağlanmıştır (VUK, md. 371).

Zamanaşımından yararlanma hakkı: Tarh ve tebliğ işlemleri için belirli bir sürenin belirlenmesi ve bu süre sonunda borcun zamanaşımına uğraması mükellefler tarafından ileri sürülebilecek bir koruma alanı yaratır. Belirlenen süre sonunda borcun ortadan kalktığı mükellef tarafından iddia edilebilecektir (VUK md. 114). Mükellefe ceza kesilmesi açısından da zamanaşımı süresi engelleyici bir düzenlemedir (VUK md. 374).

Mücbir sebep ve zor durum imkânlarından yararlanma hakkı: Genel olarak kişilerin iradesi dışında meydana gelen, öngörülemeyen veya öngörülse bile her türlü imkâna rağmen önlenemeyen olaylar mücbir sebep olarak nitelendirilir. Bu gibi mücbir sebep hallerinin varlığında mükellefe ceza kesilmesi engellenmiştir (VUK md. 373). Diğer taraftan mücbir sebep derecesinde olmamakla birlikte mükelleflerin süresi içinde vergi ödevlerini yerine getirmesini engelleyen zor durumlar olabilir. Zor durum hallerinde mükelleflere ödevlerini yerine getirebilmeleri için belirli sürelerin tanınacağı düzenlenmiştir (VUK md. 17).

Bir Cevap Yazın