Genel Vergi Hukuku Ünite 7 Soru Cevap

Genel Vergi Hukuku Ünite 7 Sınavda Çıkan Sorular ve Cevapları Test Soruları

SINAVDA ÇIKACAK OLAN SORULARIN CEVAPLARI KALIN PUNTO VE ALTI ÇİZİLİ OLARAK VERİLMİŞTİR

1- Aşağıdaki idari işlemlerden hangisi vergilendirme işlemi kapsamı dışındadır?

a. Vergi dairesi müdürünün atanması
b. Verginin tarh edilmesi
c. Verginin tebliğ edilmesi
d. Verginin tahakkuk ettirilmesi
e. Verginin tahsil edilmesi

2- Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanabilmek için hangi şartların gerçekleşmesi gerekir?

a. Üniversite mezunu olması gerekir.
b. Lisansını Maliye bilim dalında yapması gerekir.
c. Okur yazar olması yeterlidir.
d. Milletvekili olma şartlarını taşıması gerekir.
e. Milletvekili olması gerekir.

3- Aşağıdakilerden hangisi Hazine ve Maliye Bakanlığının görevleri arasında yer almaz?

a. Maliye ve ekonomi politikalarının hazırlanmasına yardımcı olmak ve bu politikaları uygulamak.
b. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini talepleri halinde yerine getirmek.
c. Devlet hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yapmak.
d. Vergi incelemesi ve denetimine ilişkin temel politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak.
e. Vergi kaçakçılık suçu işlemiş olan vergi mükelleflerini yargılamak.

4- Aşağıdakilerden hangisi Hazine ve Maliye Bakanlığının hizmet birimleri arasında yer almaz?

a. Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü,
b. Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürlüğü,
c. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı,
d. Gelir İdaresi Başkanlığı
e. Hazine Kontrolörleri Kurulu,

5- Devlet gelirlerine ilişkin mevzuatı hazırlamak ve gerekli koordinasyonu sağlamak görevi hangi idari birim tarafından yerine getirilir?

a. Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürlüğü
b. Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü
c. Personel Genel Müdürlüğü
d. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı
e. Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

6- Aşağıdakilerden hangisi Gelir İdaresi Başkanlığının görevleri arasında yer almaz?

a. Devlet gelirleri politikasını uygulamak.
b. Mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırmak ve hizmetlerini yerine getirmek.
c. Vergilendirmeyle ilgili bilgileri toplamak ve bilgi işlem faaliyetlerini yürütmek.
d. Vergi oranlarını günün ekonomik şartlarına uyarlı hale getirmek.
e. Mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek.

7- Aşağıdakilerden hangisi Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri arasında yer almaz?

a. Vergi bilincinin artırılması için gerekli çalışmaları yapmak.
b. Mükellefleri vergi mevzuatından doğan haklan ve ödevleri konusunda bilgilendirmek.
c. Vergi mükelleflerinin vergi yükleri karşısındaki tepkileri toplamak ve değerlendirmek.
d. Mükellef haklarının korunmasını sağlamak ve buna ilişkin gerekli alt yapıyı hazırlamak.
e. Vergi mevzuatının adil uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak.

8- Aşağıdakilerden hangisi Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının görevleri arasında yer almaz?

a. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir kanunları kapsamında vergi incelemeleri yapmak,
b. Aramalı incelemelerde işyeri aranmasına karar vermek.
c. Vergi yükümlülüklerine ilişkin ihbar ve şikayetleri değerlendirmek,
d. Vergi incelemelerinde Gelir İdaresi Başkanlığı ile gerekli eşgüdümü ve işbirliğini sağlamak,
e. İnceleme ve denetim sonuçlarını izlemek, değerlendirmek ve istatistikler oluşturmak,

9- Hazine ve Maliye Bakanlığının vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere kurulan danışma organı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Vergi konseyi
b. Vergi Denetim Kurulu
c. Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı
d. Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı
e. Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı

10- Mali Hizmetler Daire Başkanlığı hangi idari birimin bünyesinde yer alır?

a. Hazine ve Maliye Bakanlığı
b. Vergi konseyi
c. Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı
d. İl özel idareleri
e. Büyükşehir belediyeleri

Bir Cevap Yazın