Genel Vergi Hukuku Sözlüğü

Genel Vergi Hukuku Sözlüğü Atıf: Yöneltme; ilişkili bulma; gönderme. Bağlı Yetki: İdarenin belli bir kurala göre hareket etmek zorunda olması, hukukun belli bir davranışı onun iradesine bırakmaksızın emretmesi Cebir: Bir kimseyi zorlama; isteği ve iradesi dışında bir işi yapmaya zorlama; zor kullanma. Cebri İcra: Borcunu ödemeyen kimsenin bu borcu ödemesi için zorlanması, el konulan malının icra yoluyla satılması ve elde edilen parayla borcun ödenmesi. Def’i: Taraflardan birinin, özellikle davalının kendisine karşı açılan davada edadan kurtulmak için başvurduğu her türlü vasıta. Fiil Ehliyeti: Bir kişinin bizzat kendi fiil ve işlemleriyle kendi lehine haklar, aleyhine borçlar yaratabilme iktidarı. GG aybubet: Bulunmayış, yokluk. … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Sözlüğü

Genel Vergi Hukuku Ünite 8 Soru Cevap

Genel Vergi Hukuku Ünite 8 Soru Cevap SINAVDA ÇIKACAK OLAN SORULARIN CEVAPLARI KALIN PUNTO VE ALTI ÇİZİLİ OLARAK VERİLMİŞTİR 1- Re’sen tarh edilen bir vergi, kanunda öngörülen taksit süresi geçtikten sonra tahakkuk ederse ödemenin hangi süre içinde yapılması gerekir? a. Tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içindeb. Vergi ihbarnamesinin tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içindec. Tahakkuk tarihinden itibaren 15 gün içinded. Tahakkuk tarihinden sonra gelen ilk taksit dönemindee. Vergi ihbarnamesinin tebliğini izleyen yılın taksit dönemlerinde 2- 5.000 Kurumlar vergisi (KV) borcu ve 3.000 gecikme zammı borcu olan bir yükümlü, bu borçları için vergi dairesine T800 ödeme yaparsa ödemeden sonra geriye … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Ünite 8 Soru Cevap

Genel Vergi Hukuku Ünite 8 Özet

Genel Vergi Hukuku Ünite 8 Özet Ödeme ve takas yolu ile vergi borcunun nasıl sona erdiğini açıklamak Vergi borcunu sona erdiren olağan yol ödemedir. Ödeme, vergi ve buna bağlı borçların kanuna uygun olarak yerine getirilmesidir. Vergi borcu yükümlünün bağlı bulunduğu vergi dairesine ödenir. Bir verginin tahsil edilebilmesi için öncelikle tahakkuk etmiş olması gerekmektedir. Tahakkuk, verginin ödenmesi gereken bir aşamaya gelmesini ifade eder. Tahakkuk etmeyen vergi borçları, kural olarak muaccel hâle gelmemektedir. Bir borcun muaccel olması, ödeme zamanının gelmiş olduğu anlamını taşır. Vergilerin ödeme zamanları kendi özel kanunlarında düzenlenmiştir. Bazı özel hâllerde tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödemenin yapılması gerekir. … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Ünite 8 Özet

Genel Vergi Hukuku: Yanılma

Genel Vergi Hukuku: Yanılma Vergi Usul Kanunu’nun 369’uncu maddesine göre yetkili makamların yükümlünün kendisine yazı ile yanlış izahat vermiş olmaları veya bir hükmün uygulanma tarzına ilişkin bir içtihadın değişmiş olması hâlinde, yükümlüye vergi cezası uygulanmayacak ve gecikme faizi de hesaplanmayacaktır. Diğer taraftan bir hükmün uygulanma tarzı hususunda yetkili makamların genel tebliğ veya sirkülerle belirli bir değişiklik yapmak suretiyle görüş ve kanaatini değiştirmesi hâlinde de oluşan yeni görüş ve kanaate ilişkin genel tebliğ ve sirküler yayımlandığı tarihten geçerli olacak, bu bağlamda da yapılan değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmayacaktır. Düzenlemeye göre yetkili makamlar, kendisine verdikleri izahat doğrultusunda işlem yapan yükümlüye daha sonra … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku: Yanılma

Genel Vergi Hukuku Uzlaşma Nedir?

Genel Vergi Hukuku: Uzlaşma Nedir? Uzlaşma, idare ile yükümlü arasında ortaya çıkan vergi uyuşmazlıklarını yargı yoluna gidilmeksizin çözen bir yoldur. Uzlaşma ile uyuşmazlığın çözüldüğü ölçüde vergi borç ve cezaları da sona ermektedir. İkmalen, re’sen ve idarece tarh edilen ya da vergi incelemesi sonucu tarh edilmesi düşünülen vergiler ile bunlara bağlı vergi cezalarının tarh edilecek veya tahakkuk edilecek miktarları konusunda idare ile yükümlüler bir araya gelerek anlaşmaktadırlar. Uzlaşma gerçekleştiği takdirde, idarenin vazgeçtiği miktardaki vergi borcu ve vergi cezası sona ermektedir. Uzlaşma sonucunda tarh edilmekle birlikte ödeme aşamasına gelmemiş yani henüz tahakkuk etmemiş vergi borcu ve ceza son bulmaktadır. Üzerinde uzlaşılan ve … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Uzlaşma Nedir?

Tahakkuktan Vazgeçme

Tahakkuktan Vazgeçme Tahakkuktan vazgeçme, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 115. maddesinde düzenlenen bir kurumdur. Tahakkuktan vazgeçme, ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi ve bunlara ilişkin cezaların toplam miktarı 2015 yılı için T23’ yi aşmaması ve tahakkukları için yapılacak giderlerin bu miktardan fazla olacağının tespiti hâlinde, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde tahakkuklarından vazgeçilmesidir. Tahakkuktan vazgeçmenin terkinden farkı şudur; tahakkuktan vazgeçmede, henüz ne tahakkuk eden, ne de tahsil edilen bir vergi söz konusudur. Terkinde ise tahakkuk etmiş veya tahsil edilmiş bir vergi vardır. Okumaya devam et Tahakkuktan Vazgeçme

Genel Vergi Hukuku Takas Nedir?

Genel Vergi Hukuku Takas Nedir? Takas, iki kişi arasındaki karşılıklı, birbirine benzer ve istenebilir borçların, ayrı ayrı ödenmeksizin, taraflardan birinin beyanıyla sona erdirilmesi olarak tanımlanabilir. Borçlar, borçların eşit olması durumunda tamamen, eşit olmamaları durumunda küçük olanı oranında sona ermektedir. Borçlar Kanununda yer alan takas ile ilgili düzenlemeye göre iki şahıs karşılıklı bir miktar meblağı veya benzer malları birbirine borçlu oldukları takdirde, her iki borç da muaccel ise iki taraftan her biri borcunu alacağı ile takas edebilmektedir. Düzenlemeden de anlaşılacağı üzere takas beyanında bulunabilmenin ilk koşulu iki kişinin karşılıklı olarak birbirine borçlu olmasıdır. İkinci koşul karşılıklı borçların özdeş olması, aynı nitelikte … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Takas Nedir?

Genel Vergi Hukuku Ödeme Nedir?

Genel Vergi Hukuku Ödeme Nedir? Vergi borcunu sona erdiren olağan yol ödemedir. Ödeme, vergi ve buna bağlı borçların kanuna uygun olarak yerine getirilmesidir. Ödeme eyleminin alacaklı vergi idaresi bakımından görünümü “tahsil” kavramı ile ifade edilmektedir. Tahsil vergilendirmenin son aşamasıdır. Vergi Usul Kanunu’na göre tahsil, verginin kanuna uygun olarak ödenmesidir. Vergi borcu yükümlünün bağlı bulunduğu vergi dairesine ödenir. Yükümlülerin vergi uygulaması bakımından hangi vergi dairesine bağlı bulundukları vergi kanunlarıyla belirlenmektedir. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı gerekli gördüğü hâllerde yükümlülerin bağlı olacakları vergi dairesini belirlemeye yetkilidir. Yükümlülerin bağlı bulundukları vergi dairesini belirlemede ikametgâh ve iş yeri adresleri, vergi türleri, meslek ve iş … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Ödeme Nedir?

Genel Vergi Hukuku Önemli Notlar Ünite 7

Genel Vergi Hukuku Önemli Notlar Ünite 7 Vergi daireleri tarafından yapılan verginin tarhı, vergi zıyaıcezasının kesilmesi ve verginin tahsil işlemleridir. Hazine ve Maliye Bakanı Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek görevi Hazine ve Maliye Bakanlığının görev alanına girer. Devlet gelirlerine ilişkin mevzuatı hazırlamak ve gerekli koordinasyonu sağlamak Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürlüğünün görev alanına girer. Mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırmak ve hizmetlerini yerine getirmekle görevli idari birim Gelir İdaresi Başkanlığıdır. Mevzuat değişikliği önerilerinde bulunmak görevi Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilir. Amme alacaklarının süresinde ve kanunlara uygun bir şekilde tahsili için … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Önemli Notlar Ünite 7

Genel Vergi Hukuku Ünite 7 Soru Cevap

Genel Vergi Hukuku Ünite 7 Sınavda Çıkan Sorular ve Cevapları Test Soruları SINAVDA ÇIKACAK OLAN SORULARIN CEVAPLARI KALIN PUNTO VE ALTI ÇİZİLİ OLARAK VERİLMİŞTİR 1- Aşağıdaki idari işlemlerden hangisi vergilendirme işlemi kapsamı dışındadır? a. Vergi dairesi müdürünün atanmasıb. Verginin tarh edilmesic. Verginin tebliğ edilmesid. Verginin tahakkuk ettirilmesie. Verginin tahsil edilmesi 2- Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanabilmek için hangi şartların gerçekleşmesi gerekir? a. Üniversite mezunu olması gerekir.b. Lisansını Maliye bilim dalında yapması gerekir.c. Okur yazar olması yeterlidir.d. Milletvekili olma şartlarını taşıması gerekir.e. Milletvekili olması gerekir. 3- Aşağıdakilerden hangisi Hazine ve Maliye Bakanlığının görevleri arasında yer almaz? a. Maliye ve ekonomi … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Ünite 7 Soru Cevap

Yerel İdarelerin Vergilendirme Konusundaki Görevleri

Genel Vergi Hukuku: Yerel İdarelerin Vergilendirme Konusundaki Görevleri Mahalli idareler, il özel idareleri, belediye ve köylerden oluşur. Vergilendirme yetkisinin kullanılmasında mahalli idarelerin yetkileri bağlı yetkidir. Asıl vergilendirme yetkisi yasama organına aittir. Yerel idareler sadece vergi ve benzeri mali yükümlülüklerinin tarh, tahakkuk ve tahsilat gibi idari işlemlerini yapabilir. Yerel idarelerin mali yükümlülük kapsamında tahsil ettiği öz kaynakları olduğu gibi mali tevzin gereği kamu gelirlerinin çoğunluğu genel bütçeden ayrılan paylardan oluşur. İl özel idarelerinin vergilendirme yetkisi, tutar olarak önemsiz ve düzenli olmayan vergi, resim ve harçlardan oluşmaktadır. İl özel idarelerine özgü bazı resim ve harçlar il özel idare kanunundan kaldırılmıştır. İl özel … Okumaya devam et Yerel İdarelerin Vergilendirme Konusundaki Görevleri

Bağlı Vergi Daireleri (Malmüdürlüğü)

Genel Vergi Hukuku: Bağlı Vergi Daireleri (Malmüdürlüğü) Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat ve Hazine avukatlığı servislerinden oluşur. İş hacminin gerektirdiği malmüdürlüklerinde yeterli sayıda saymanlık müdür yardımcısı, defterdarlık uzmanı ile şef ve diğer personel çalıştırılabilir. Malmüdürü, Bakanlığın ilçe teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında bulunan memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar (Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Kararname Numarası: 1, RG, T 10.07.2018 S 30474). Okumaya devam et Bağlı Vergi Daireleri (Malmüdürlüğü)

Genel Vergi Hukuku: Vergi Konseyi

Genel Vergi Hukuku: Vergi Konseyi Bakanlığın vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere kurulan bir danışma organıdır. Konsey, tarafsız bir yaklaşımla ve objektif esaslara göre görüş ve önerilerini oluşturan bir danışma organıdır. Uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözetir. Katılımcılığa ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas alır. Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek, sonuç odaklı çalışma kültürünü benimser. Sistemin tüm paydaşlarının güvendiği saygın bir kurum olmayı hedefler (Vergi Konseyi Yönetmeliği, RG, T 22.03.2005, S 25763) . Vergi konseyi, Hazine ve Maliye Bakanlığından görevlendirilen doğal üyeler yanında kamu kurum ve kuruluşları … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku: Vergi Konseyi

Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı

Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: a. Amme alacaklarının süresinde ve kanunlara uygun bir şekilde tahsili için gerekli tedbirleri almak ve uygulanmasını sağlamak. b. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanması ve sorunların çözümü konusunda mükelleflere ve ilgili birimlere görüş bildirmek. c. İhtilaflı konuları analiz ederek mükelleflerle anlaşmazlıkları en aza indirecek tedbirler almak, ç. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre kamu alacaklarının taksitlendirme, tecil ve terkin işlemlerini yürütmek. d. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasında kamu kurum ve kuruluşları arasında uygulama birliğini sağlamak. e. Terkini gereken vergiler … Okumaya devam et Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı

Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı

Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığının görevleri şunlardır: a. İşlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli bilgi işlem sistemlerini kurmak, teknolojik gelişmelere uygun bir şekilde geliştirmek ve bilişim faaliyetlerini yürütmek. b. Başkanlığın taşra teşkilatının görev ve çalışma esasları ile ilgili yönetmelik ve yönergeleri, diğer birimlerle işbirliği yapmak suretiyle hazırlamak ve uygulanmasını izlemek. c. Taşra birimlerinin kuruluşuna ilişkin işlemleri yürütmek. ç. Merkez ve taşra teşkilatının iş ve işlem akışlarını düzenlemek ve verimliliğini artırmaya yönelik tedbirler almak. d. Taşra birimlerinin iş ve işlemlerinde koordinasyon ve uygulama birliğini sağlamak. e. İdare ve mükelleflerce kullanılacak belge … Okumaya devam et Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı

Genel Vergi Hukuku Ünite 6 Önemli Notlar

Genel Vergi Hukuku Ünite 6 Önemli Notlar Mükellef hakları kavramının önem kazanmasının nedenlerinin başında vergi idarelerinin mükellef odaklı anlayışla yeniden yapılandırılması ve vergileme işleminin “mükellefe rağmen” değil, “mükellefle birlikte” yürütülmesinin ön plana çıkmasıdır. Ayrıca uluslararası alanda mükellef hakları ile ilgili gelişmeler ülkeleri bu konuda düzenleme yapmaya yöneltmektedir. Günümüzde vergi sisteminin giderek karmaşık hâle gelmesi ve vergileme işlemlerinde teknolojik gelişmelerden etkin bir şekilde yararlanılması mükellef haklarının önem kazanmasında önemli rol oynamaktadır. Mükellef haklarını düzenleyen temel kaynaklar; anayasa, uluslararası anlaşmalar ve kanunlardan oluşurken, yardımcı kaynaklar; mükellef hakları bildirgeleri veya idari düzenlemelerden oluşmaktadır. Mükellef hakları ile ilgili anayasa, uluslararası anlaşmalar veya kanunlarla yapılan … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Ünite 6 Önemli Notlar

Ombudsman (Kamu Denetçiliği) Kurumu

Ombudsman (Kamu Denetçiliği) Kurumu Ombudsman kurumu diğer denetim mekanizmalarına ilave olarak bireyin haklarının korunması ve iyi işleyen bir idarenin gerçekleşmesi amacıyla kurulmaktadır. Diğer denetim mekanizmaları yanında bu kuruma başvurunun basit, hızlı ve masrafsız olması ayrıca kurumun bağımsızlığının varlığı ve olaylara insan hakları bağlamında bakması tercih edilen bir denetim mekanizması olmasını sağlamaktadır. Bu bakımdan genel ombudsmanlık kurumu ya da bazı ülkelerde vergi ile ilgili konularda özel olarak oluşturulan vergi ombudsmanlığı kurumu, mükellef hakları için olumlu sonuçlar doğuran bir koruma mekanizması yaratmaktadır. Ombudsman kamu idaresinin kararları, eylemleri veya ihmallerine dair vatandaşlardan gelen istek ve şikâyetleriyle uğraşır. Bu yüzden, ombudsmanın temel rolü vatandaşları, … Okumaya devam et Ombudsman (Kamu Denetçiliği) Kurumu

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararları

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararları İnsan haklarıyla ilgili temel belgelerde insan haklarının korunmasının yanı sıra vergilendirmeye yönelik düzenlemelerin de olduğu görülmektedir. Bu nedenle mükellef haklarının gelişimi incelendiğinde Magna Carta’dan İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine kadar birçok belgede devletlerin vergilendirme yetkisine saygı duyulmakla beraber, bu yetkinin keyfi olarak kullanılamayacağı belirtilmiştir. Bir devletin vergilendirme yetkisinin olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Fakat bu yetki sınırsız değil, anayasal gereksinim ve yükümlülükler altında ve özellikle bireysel hak ve özgürlükleri korumak için oluşturulan uluslararası anlaşmalarla bağlıdır. Bu doğrultuda 1953 yılında yürürlüğe girmiş olan İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi insan haklarını koruyan en önemli belgedir. Bu sözleşmeyi önemli kılan ise … Okumaya devam et İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararları

Yargı Organı Kararları

Genel Vergi Hukuku: Yargı Organı Kararları Anayasa ve kanunlardaki düzenlemelerle güvence altına alınan mükellef haklarının ihlal edilmesi hâlinde mükellefler yargı yoluna giderek gelir idaresinin yapmış olduğu işlemlerin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini isteyebilmektedir. Yargı organlarının da bu yönde karar vermeleri hâlinde, mükellef haklarına yargısal bir koruma sağlanmaktadır. Dolayısıyla gelir idaresi tarafından vergileme ile ilgili işlemlere karşı etkin bir yargısal koruma sağlanabilmesi için mükellef hakları ile ilgili yasal düzenlemelerin eksiksiz bir şekilde hayata geçirilmiş olması gerekmektedir. Mükellef haklarının yargı organı kararları ile daha etkin bir şekilde korunabilmesi için, diğer kanun yollarının tüketilmesinden sonra Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru imkânı da sağlanmıştır. Anayasa … Okumaya devam et Yargı Organı Kararları

Genel Vergi Hukuku: Mükellef Haklarının Korunması

Genel Vergi Hukuku: Mükellef Haklarının Korunması Ülkeler yasama ve yürütme gelenekleri, kültürleri ve idare anlayışlarına bağlı olarak farklı kurum, kuruluş ve mekanizmalarla mükellef haklarının korunmasını sağlamaktadırlar. Buna rağmen birçok ülkede mükellef haklarının korunmasına yönelik ortak mekanizmaların başında; yargı organı kararları, mükellef haklarının ulusüstü düzeyde korunmasını sağlayan İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları, ombudsman (kamu denetçiliği) kurumu ve sivil toplum kuruluşu niteliğindeki mükellef birlikleri gelmektedir. Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku: Mükellef Haklarının Korunması