Şair Sultanların Eserlerinden Örnekler

Osmanlı Devleti’ni yöneten sultanlar edebî çalışmalar yapmışlar, şiirler yazmışlardır. Yazdıkları şiirlerinde mahlas kullanmışlardır. Osmanlı sultanları daha şehzadeliklerinden itibaren şiir ve musikiye ilgi göstermişlerdir. Osmanlı sultanları devirlerinin ünlü şairleriyle dostluklar kurmuş ve şiir sohbetlerinde bulunmuşlardır. Güçlü bir dil ve edebiyat eğitimi alan Osmanlı sultanlarının bir çoğu şiir yazmış, bir kısmı da divan tertip edecek kadar şairlik vasfına sahip olmuşlardır. Osmanlı sultanlarının şiirlerinde dinî ve tasavvufi konulara yer verilmiştir. Osmanlı sultanlarının tekke adabı içerisinde yetişmiş olması şiirlerini dinî ve tasavvufi konularda yazmalarına neden olmuştur. Osman Bey’in Şeyh Edebalı, Orhan Bey’in Geyikli Baba ve II. Murad’ın Bayramîlerle ilgisi şiirlerine dinî bir kimlik kazandırmıştır.

Osmanlı sultanı Çelebi Mehmed, ilim adamlarını ve sanatçıları korumuştur. Zamanında Osmanlı ülkesinde ilk şiir ve edebiyat sohbetleri gerçekleşmiştir.

II. Bayezid âlim ve sanatkar bir sultandır. Adnî mahlasıyla şiirler yazmış, bir de divan tertip etmiştir. Adnî Divânı, Osmanlı sultanları tarafından tertip edilmiş ilk mürettep divandır. Sultan Bayezid’in oğlu Şehzade Korkut, “Harîmî” mahlasıyla şiirler yazmıştır. Cem Sultan, şiirlerine şahsi duygularını katan başarılı bir şairdir. Küçük yaşlardan itibaren şiirle meşgul olduğu için Cem Sultan’ın çevresinde Cem şâirleri adı verilen şairler grubu yer almıştır. Cem Sultan, şiirlerinde yaşadığı sıkıntılı olaylara yer vermiştir. Vatan hasretini, aşk, tabiat, dinî ve tasavvufi konuları işlemiştir. Yavuz Sultan Selim, Farsçayı çok iyi bildiği için şiirlerinde Farsçayı kullanmıştır. Farsça divan tertip etmiştir. Bunun yanı sıra Yavuz Sultan Selim, Arapça şiirler de yazmıştır. Osmanlı sultanları arasında en çok şiir yazan Kanuni Sultan Süleyman’dır. Muhibbî, Meftûnî ve Âcizi mahlaslarını kullanmıştır. Biri Farsça olmak üzere iki divan sahibidir. Şiirlerinin toplamı 15935 beyite ulaşmaktadır. Döneminde birçok şair yetişmiş ve bu şairlerin çoğu Kanuni’nin yakın ilgisine ve himayesine mazhar olmuştur. Osmanlı tahtına geçen sultanların pek çoğu şiirler yazmaya devam etmişlerdir.

Bir Cevap Yazın