Malkoçoğlu Bali Bey

Malkoçoğlu Bali Bey, Balkan ülkelerine yapılan akınlarda görev yapmış, Amasya kökenli bir akıncı beyinin soyundan olup özellikle Rumeli’de yaptığı başarılı akınlarla tanınmıştır. Malkoçoğlu soyunun Fatih Sultan Mehmet Han’ın döneminden sonra gelen en başarılı akıncı kumandanıdır. Malkoçoğlu Yahya Paşa’nın oğludur. Koca Bali Paşa olarak anılır.

Lehistan’ın 1498 yılının başlarında Osmanlı himayesinde bulunan Boğdan Prensliği’ne saldırısı üzerine Osmanlı-Lehistan Savaşı başlamış, öncelikle Rumeli Beylerbeyi Yakup Paşa ve Vezir Mesih Paşa bu savaşa tayin edilmişti. Lakin Lehistan Kralının Türk-Boğdan birliklerine karşı yürüttüğü savaşta büyük bir yenilgi alıp, ancak 1.000 atlı ile hayatını kurtarabilmesi ve 20.000 araba dolusu ganimetin Osmanlı İmparatorluğunun eline geçmesi üzerine, Vezir Mesih Paşa’nın orada olmasına gerek kalmadığından geri çağrılmış ve harbin yönetimi Silistre Sancak Beyi Akıncı Kumandanı Malkoçoğlu Bali Bey’e verilmiştir.

Böylece Bali Bey komutasına aldığı 40.000 akıncı birliği ile Osmanlı tarihinin en büyük akıncı seferini Lehistan üzerine yapacaktı. Malkoçoğlu Bali Bey kısa sürede ordunun hazırlıklarını ve nizamını sağlayıp savaşa başladı. Türk atlıları önce Prut Nehri’ni, ardından Dniester Nehri’ni geçti. Önce Galiçya’ya sonra kuzeybatı istikametinde ilerledi ve Jaroslaw şehrini zapt etti. Hızla ilerleyen Bali Bey komutasında ki akıncı kuvvetleri sonraysa Lviv şehrini aldı. Birlikler dahada ilerleyerek bütün Galiçya’yı çiğnedi ve Varşova şehrine de girdi. Böylece ilk defa Türk akıncıları bu kadar kuzeye ulaşmış oluyorlardı. Bu seferden sonra Bali Bey 10.000 seçkin esir ve çok büyük bir ganimet ile Akkerman’a döndü. Seferden yaklaşık 3 ay sonra Türk ordusu tekrar Lehistan’a girdi. Bu sefer Podolya ve tekrar Galiçya üzerine gidildi. Şiddetli soğuk yüzünden sefer uzun sürmedi fakat Osmanlı üstünlüğü sağlanmış oldu. Bu büyük başarılardan sonrada Bali Bey Sancak Beyliğinden Beyler Beyliğine yükseltildi.

Malkoçoğlu Bali Bey, Semendire Sancakbeyi olmuş, 1521 yılında Belgrad’ın fethinde görev yapmıştır ve üstün başarı sağlamıştır. Daha sonra Belgrad Sancakbeyi ve Bosna Beylerbeyi olmuştur. 1526 yılında Mohaç Savaşı’nda çok üstün başarılar göstermiş, bir hafta gibi kısa bir sürede ordunun nehirden geçip Mohaç Ovasına ulaşmasını sağlayacak şekilde bir köprü inşa ettirmiştir. Macaristan ordusunun etrafını hilal taktiği ile çok hızlı bir şekilde sarıp ezici zaferin mimarlarından olmuştur. Budin’in ikinci beylerbeyi ve Veziri oldu. Bugün ki Budapeşte’nin en büyük meydanının adı Osmanlıların Budapeşte’yi kaybettiği zamana kadar da Gazi Bali Paşa Meydanı olarak anılmıştır.

1495′de doğmuş olan Bali Bey, Kanuni Sultan Süleyman ile yaşıttı. II. Bayezit’in kızı Aynişah sultanın kızıyla evlenmiştir. 1548 yılında vefat etmiştir. Kabri ise ise Bursa-Yenişehir’de Balibey Cami avlusundadır.

Mekanı Uçmağ olsun.

Bir Cevap Yazın