Hayvancılık Ekonomisi: Pazarlama Kavramı

Hayvancılık Ekonomisi: Pazarlama Kavramı

Pazarlama dilimizde İngilizce “marketing” sözcüğünün karşılığı olarak yerleşmiştir. Ancak marketing; Türkçemizdeki pazarlama sözcüğünden çok daha geniş bir anlam ifade etmektedir. Pazarlama dar anlamda alış-veriş yapmak demektir. Oysa marketing çok çeşitli teknik ve ekonomik aşamaları kapsamakta ve fonksiyonları ifade etmektedir. Pazarlamanın esasları ve tanımı, iktisatçılar, yöneticiler, teknisyenler ve araştırmacılar tarafından birbirlerinden farklı biçimlerde yapılmaktadır. İktisatçılara göre bazı pazarlama tanımları şu şekilde verilebilir. Pazarlama; yiyecek maddelerinin, hammaddelerin ve onlardan elde edilen ürünlerin üreticiden son tüketiciye kadar geçirdiği tüm işlemleri ve bu işlemlerin üretici, aracı ve tüketici üzerindeki etkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Diğer tanımlamalar pazarlamayı; “zaman, mekân ve mülkiyet faydalarının yaratılması ile ilgili faaliyet”, “iktisadi mal ve hizmetin üreticiden tüketiciye kadar geçen bütün işlemlerini ve kuruluşlarını kapsayan bir ihtisas alanı” olarak ifade ederken, başka bir iktisatçının yaptığı tanımlamada ise “kişilerin ve örgütlerin amaçlarına uygun şekilde değişimi sağlamak üzere, malların, hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılmasını, fiyatlandırılmasını, dağıtımı ve satış çabalarını planlama ve uygulama süreci” olarak ifade etmektedir. Bu farklı tanım ve yorumlamaların ışığı altında genel bir tanımlama yapılacak olursa pazarlama; iktisadi mal ve hizmetlerin üretiminden tüketimine kadar olan aşamalarla ilgili her türlü işletme faaliyetlerini inceleyen özel bir işletme iktisadi alanıdır.

İktisadi mal ve hizmetlerin pazarlanmasının ise üç temel amacı vardır. Bunlar;

• Mevcut piyasanın ve piyasadaki efektif talep hacminin muhafazası,

• Mevcut piyasanın korunması ile potansiyel talebin efektif hale getirilmesi suretiyle talep hacminin artırılması,

• Yeni piyasalar elde ederek pazarlama hacminin yükseltilmesidir. Pazarlama; ürün satışını gerçekleştirebilmek, markayı güçlü kılabilmek, her anlamda tüketicilere-müşterilere ulaşabilmek, pazarda tutunabilmek için olmazsa olmazdır. Pazarlamanın temelinde pazarlama karması olarak da ifade edilen, dört temel kavram yer almaktadır. Bu ilkeler İngilizce karşılıklarından dolayı “4P” olarak bilinmektedir.

• Ürün (Product): Pazarlama kavramından bahsedebilmek için öncelikle, somut varlıklara ihtiyaç bulunmaktadır. Bunlardan bazıları doğada serbest olarak bulunurken, bazıları ise bir bedel karşılığı elde edilebilecek nitelikte varlıklardır. Bu varlıklara en geniş anlamıyla ürün ismi verilir. Pazarlama öncelikle bir ürün planlaması yapmakla başlamaktadır.

• Fiyat (Pricing): Ürün elde edildikten sonra ürünün bedelinin belirlenmesi gerekmektedir. Fiyat; kısaca ürünün dolaşımını sağlayan sahip olduğu parasal değer olarak tanımlanabilir. Ürün fiyatlandırılırken üretim maliyetleri önemli bir karar belirleyicidir. Ancak tek başına yeterli değildir. Eğer üretim maliyeti ürünü fiyatlandırmak için yeterli olmuş olsaydı, fiyatlandırma sürecinde pazarlamacılara gereksinim kalmış olmazdı. Buna göre fiyatlandırmada; tüketicilerin ödemeye razı oldukları fiyat aralığı, hedef kitlenin özelliklerine göre farklı fiyatlandırma, izlenecek pazarlama stratejisinde fiyatın rolü önem kazanmaktadır. Fiyatlandırmada dikkat edilecek husus, arz edenin satmak istediği nokta ile talep edenin ödemek için razı olduğu noktayı belirleyebilmektir.

• Dağıtım (Place): Pazarlanmak üzere bir ürün var ve bu ürünün fiyatı tespit edilmişse, bu noktada dağıtıma ihtiyaç bulunmaktadır. Dağıtım ürünü doğru yere, doğru zamanda ulaştırmaktır. Dağıtımın pazarlama içerisindeki önemini şu şekilde açıklayabiliriz. Örneğin mükemmel bir ürüne sahip olun ve tanıtımını istediğiniz kadar iyi yapın, eğer tüketici onu istediği zaman ve yerde bulmakta zorlanıyorsa, o ürüne olan isteği kırılacak ve alternatif ürünlere yönelecektir.

• Tutundurma (Promotion): Gelinen noktada, üretici tarafından üretilen ve fiyatlandırılan ürün, doğru zamanda ve doğru yerde bulunmaktadır. Burada karşılaşılan sorun tüketicilerin birçok alternatif içerisinde o ürünün farkında olup olmadığıdır. Bu noktada tüketici ihtiyacı olan ürüne bir şekilde ulaşmış ve kullanmış olmalıdır. Ancak ürünü ilk aşamada tanıtmak sonrasında beklemek yeterli değildir. Ürünü sürekli zihinlerde canlı tutabilmek için tutundurma çalışmalarına devam etmek gerekmektedir. Tutundurma faaliyetinde kullanılan araçlardan bazıları reklam, kişisel satış, halkla ilişkiler, duyurum ve indirim, çekiliş, yarışma vb. unsurlardır.

Pazarlama fonksiyonlarının yerine getirilmesinde yararlanılan başlıca araçlar aşağıdadır

• Piyasa araştırması
• Marka
• Ambalaj
• Reklam
• Satış Personeli

Bir Cevap Yazın