Gelir İdaresi Başkanlığı

Genel Vergi Hukuku: Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir politikasını adalet ve tarafsızlık içinde uygulamak; vergi ve diğer gelirleri en az maliyetle toplamak; mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak; mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede hizmet sunmak suretiyle yükümlülüklerini kolayca yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri almak; saydamlık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik, etkililik ve mükellef odaklılık temel ilkelerine göre görev yapmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığının kurulmuştur (Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi No:4, RG, T 15.07.2018 Sayısı: 30479).

Başkanlığın görevleri şunlardır:

a. Devlet gelirleri politikasını uygulamak.

b. Mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırmak ve hizmetlerini yerine getirmek.

c. Mükellef haklarının korunması ve mükellef ile Başkanlık ilişkilerinin karşılıklı güven esasına dayanması konusunda gerekli tedbirleri almak.

ç. Mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek.

d. Devlet gelirleri politikasıyla ilgili mevzuat çalışmalarına katılmak.

e. Devlet alacaklarının tahsilini sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak.

f. İşlem ve eylemlerinden dolayı İdarî yargı mercilerinde yaratılan ihtilaflarla ilgili olarak bu merciler nezdinde talep ve savunmalarda bulunmak, gerektiğinde itiraz, temyiz ve tashihi karar yoluna gitmek; temyiz yoluna gidilip gidilmeyeceği hususunda taşra teşkilâtına muvafakat vermek; şikâyet başvurularını karara bağlamak; uygulamada ortaya çıkan ihtilafların en aza indirilmesine ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik tedbirleri almak.

g. Vergilendirmeyle ilgili bilgileri toplamak ve bilgi işlem faaliyetlerini yürütmek.

ğ. Vergi kanunlarında veya diğer mali kanunlarda yer alan her türlü istisna, muaflık ve indirimlerin maliyetlerini ölçmek, ekonomik ve sosyal etkilerini analiz etmek.

h. Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi konusunda gerekli tedbirleri almak.

ı. Mahallî idare gelirleri politikası ile Devlet gelirleri politikasının uygulanmasında uyumu sağlayıcı tedbirler almak.

i. Gelirleri etkileyen her türlü mevzuat tekliflerini, vergi tekniği ve uygulamaları açısından inceleyerek görüş bildirmek.

j. Gelir mevzuatının uygulanmasına ilişkin olarak diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu amaçla veri alışverişini gerçekleştirmek.

k. Görev alanına giren konularda, uluslararası gelişmeleri izlemek ve Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve diğer devletlerle işbirliği yapmak.

l. Terkini gereken vergiler ile tahsili zamanaşımına uğrayan Hazine alacaklarının kanunlar gereğince terkin edilmesiyle ilgili işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak.

m. Nitelikli insan kaynağının kazandırılması, yetkinliklerin geliştirilmesi, kariyer planlarının yapılması ve performanslarının ölçülmesini sağlamak.

n. Kurumsal etik kurallar düzenleyerek personele ve mükelleflere duyurmak.

o. Faaliyet sonuçlarını, düzenli aralıklarla kamuoyuna duyurmak ve yıllık faaliyet raporunu izleyen yıl kamuoyuna açıklamak.

ö. Kanunlarla, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ve ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Gelir İdaresi Başkanı, Başkanlığın en üst amiridir. Başkanlığı mevzuat hükümlerine, politika ve stratejilere uygun olarak yönetir. Başkanlığın görev alanına giren hususlarda politika ve strateji geliştirilmesi çalışmaları yapar ve Başkanlığın faaliyet ve işlemlerini denetler. Görevlerin yürütülmesinde Başkana yardımcı olmak üzere altı başkan yardımcısı görevlendirilir.

Başkanlığın hizmet birimleri şunlardır:

a. Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı.
b. Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı.
c. Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı,
ç. Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı.
d. Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı.
e. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı.
f. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.
g. Personel Daire Başkanlığı.
ğ. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı.
h. Hukuk Müşavirliği.
ı. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.

Bunlar içerisinde vergi yönetimi açısından etkin ve görevli olan başkanlıklar ve görevleri incelenebilir.

Bir Cevap Yazın