Filistin’den Yahudi Sürgünleri

Tevrat’ta İbranilerin kökenleri MÖ 2 bin yıllarının başına kadar uzanmaktadır. MÖ 1.150 tarihlerinde Ürdün Irmağının kuzey kesimlerinde iken kendilerine bağışlandığını söyledikleri “Bal ve süt akan ülkeye “ girebilmek için Kenanîlere saldırırlar. Ancak Kenanîler ile birlikte yaşayan (Ege göçleri sürecinde Girit’ten bölgeye gelip bugünkü Filistin’e adını veren) Filistinliler, İbranileri nüfuzları altına alırlar. Mücadeleler neticesinde Hz Davut (MÖ 1000-955) Yahudileri, krallığı altında birleştirmiştir.

Asur sürgünü

Hz. Davut ölünce ülkesi kuzeyde İsrail(merkezi Samariye) ve güneyde Yahuda (merkezi Kudüs) krallıkları şeklinde ikiye ayrılmıştır. İsrail krallığı, Tevrat’a göre Asurlular tarafından işgal edilip yıkılmış; İsrail kabileleri sürgüne gönderilmiştir (MÖ 722-721). Bu sürgünle Yahudi inancında, Kayıp On Kabile efsanesi doğmuştur.

Babil Sürgünü

Güneydeki Yahuda Krallığı’ndaysa, Süleyman Mabedi putlardan temizlenip ibadetin merkezileştirilmesini ve bulunan Tevrat kitabı ile Tevrat öğretisinin yeniden kurulmasını esas alan, iki dini reform gerçekleştirilir. Bu ahde dönüş çabalarına rağmen halk arasında, tek tanrılı inancı terk edip sapmalar başlar. Öte yandan Babillerin denetiminde olan Yahuda halkının isyanı sonucunda, Yahuda Krallığı Babil ordusu tarafından yıkılır. Halk Babil’e sürgün edilir. (MÖ: 597-538)

Roma Sürgünü

Pers Krallığı, Bâbillileri yenilgiye uğrattıktan sonra, sürgündeki İsrâiloğulları’nın Yahuda ’ya dönmelerine izin vermiştir (MÖ 538). Bu süreçte Kudüs’teki eski mâbedin yerine yeni bir mâbed inşa edilmiştir(MÖ 515). Din âlimi Ezra’nın yürüttüğü faaliyetler doğrultusunda (MÖ 444-398) Kudüs şehri ve Yahuda halkı tekrar yapılandırılmıştır. Ezra, Tevrat’ın İsrâiloğulları’na (Yahudilere) yeniden kazandırılmasını sağlayan kişi, bir nevi ikinci Mûsâ olarak yüceltilmiştir. Romalıların, Helen İmparatorluğu’nun bölgedeki varlığına MÖ 63 yılında son vermesi ile Yahuda Krallığı da sona ermiştir. Romada, Romalı yöneticilerin zaman zaman Yahudilerin dinî hayatına ve bilhassa mabede müdahalesi yüzünden devrimci-fanatikler tarafından Roma’ya karşı kanlı bir isyanlar başlatılmıştır. MS 70’te çıkan isyanda, Romalılar tarafından mâbed yıkılmış, en son Bar Kohba’nın liderliğindeki ayaklanma (132-135) bastırılmış, Yahudiler Kudüs’ten çıkarılmış ve geriye dönmeleri yasaklanmıştır. Yahuda bölgesinin ismi Filistin (Palaestina) şeklinde değiştirilmiştir. Bu göçlerle yurtsuz hâle gelen Yahudiler dağıldıkları dünyanın çeşitli yerlerinde, uğradıkları takip ve tacizlere bağlı olarak gündelik uğraşılarında taşınmaz mal sahibi olmayı hiç planlamamışlar, tarımdan ziyade ticaret ile uğraşarak paraca varlıklı olmayı hedeflem şlerdir. Bu tercihleri onlara, millî bir özellik olarak ticaret ile meşgul olmayı kazandırmıştır.

One comment

  1. Merhaba tekrardan yönetici. Orhun alfâbesinin Pehlevi alfabesinden türediğini söyleyen birini gördüm YouTube’da. Göktürkçe Türk alfabesi değil Aryan alfabesi yani bizim alfabemiz diyor. Bu mesela hakkında malumatınız var mı? Teşekkürler.

Bir Cevap Yazın