Hijyen Ve Sanitasyon Ünite 1 Özet

Hijyenin tarihçesini anlatabilmek

Yunanca’da Hygieia, batı da Hygene, Türkçe’de Hijyen olarak bilinen bu kelime ruh, beden, vücut ve zihin sağlığını koruyan ve şifa veren sağlık tanrıçası olarak inanılan Hygieia’dan gelmektedir. Yapılan araştırmalarda MÖ 3000 yılında Çinlilerin hastalıklardan korunmak için diyet ve su tedavisinden yararlandıkları, MÖ 1700-1750 yıllarında Eski Mısır uygarlıklarına ait bazı papiruslarda hastalıklardan korunmak amacıyla bazı karışımların hazırlandığı bilinmektedir. Yaşanılan her dönemde görülen sorunlar ve hastalıklara çare bulunması için döneme uygun olarak alınabilecek önlemler alınmaya, hijyenik ortamlar oluşturulmaya çalışılmıştır. Fakat hijyen bilimi tam anlamıyla, Yunanlı hekim Hipokrat tarafından MÖ 5. yüzyılda Havalar, Sular ve Yerler isimli eseri ile tanımlanmıştır. Hijyenik kavramlar tam olarak 17. yüzyılda mikroskobun keşfi ve mikropların tanımlanmasıyla anlaşılmıştır. Daha sonrasında 18. ve 19. yüzyılda Sanayi Devrimi’nin oluşması ile olumsuz şartların çevreyi ve canlılığı risk altına alması ile 19. yüzyılda hijyenik yaşam koşullarının önemi bir kez daha anlaşılarak gerekli önlemler alınmaya başlanmıştır.

Hijyen ve Sanitasyonu tanımlayabilmek

Hijyen ve sanitasyon birbirlerinden farklı işlemleri anlatan fakat birbirlerini tamamlayan terimlerdir. Hijyen sağlıklı olabilmek için gereken kurallar bütünüdür. Hijyen kişisel olarak başlayan, bireylerin yaşamlarına etki eden, iş yerlerine ve sonrasında da halk sağlığını belirleyen en önemli faktördür. Bu kurallarla insanların alışkanlıklarında bireyin kendisini koruyan, topluma ve çevreye zarar vermeyen yaşam tarzı oluşturulmaya çalışılır. Kişisel hijyen ile bireysel temizlik, ev veya konut hijyeni ile evlerimizde ve evlerimizin bulunduğu alanlarda yaşamaya uygun mekanlar, besin hijyeni ile sağlıklı gıda, iş yeri hijyeni ile güvenli ve sağlıklı iş hayatı oluşturulmaya çalışılır. İnsan yaşamına zararlı olan durumlar, olmaması gerekenler ve olması gerekenler hijyenik kurallarla belirlenir. Sanitasyon hijyenik ortamların sağlanması için alınması gereken önlemler ve uygulamalardır. Mekanlarda mikrobiyal, fiziksel ve kimyasal risklerin olmaması veya azaltılması için alınan önlemler, binaların sağlığa uygun olarak tasarlanması, yaşanılan mekanlarda sağlığı koruyacak, konforu sağlayacak ısı, nem, aydınlatma, gürültü gibi olguların engellenmesi ve insan sağlığı için uygun düzeylerde tutulması, yine bu mekanlardaki pest kontrollerinin yapılması, kişisel koruyucu donanımların kullanılması sanitasyon uygulamalarındandır. Doğanın korunması ve yaşanılabilir yaşam alanlarının sürekliliği amacıyla atık maddelerin uygun bir şekilde toplanması, uzaklaştırılması, geri dönüşümü veya yok edilmesi gibi konuları da içine alan programlar bütünüdür.

Katı ve sıvı atıkları ifade edebilmek

Katı atıklar; üreticisi ve tüketicisi tarafından atılan çevrenin ve toplumun sağlığı için bertaraf edilmesi gereken katı maddelere ve arıtma çamuruna katı atıklar denilmektedir. Evlerde, endüstriyel sektörlerde tarımsal amaçla kullanılmış ve kirlenmiş kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik özellikleri tamamen veya kısmen değişmiş sular, yağışlar sonrasında toplanan sular sıvı atıklar olarak tanımlanmaktadır

Katı ve sıvı atıkların bertaraf yöntemlerini özetleyebilmek

Sanayileşmenin hızlanması, üretimin ve tüketimin kontrolsüz, hızlı bir şekilde artışıyla hızla oluşan bir atık sorunu ile de karşı karşıya kalmaktayız. Atıkların oluşmasının önlenmesi veya miktarlarının azaltılmaya çalışılması, yeniden kullanılması, özellik, tür ve bileşimlerine göre ayrıştırılması, biriktirilmesi, toplanması, geçici olarak depolanması, taşınması, geri dönüşümü, enerjiye dönüştürülmesi, ortadan kaldırılması, sıvı atıkların arıtılması ve yeniden kullanılması ile ilgili faaliyetlerin güvenli bir şekilde tamamlanmasını amaçlayan uygulamalara “atık yönetimi” denilmektedir.

Bir Cevap Yazın