Temel Veteriner Genetik Farmakoloji ve Toksikoloji

Temel Veteriner Genetik Farmakoloji ve Toksikoloji: Farmakokinetik ve Farmakodinamik Ünite 2 Sınavda Çıkan Sorular ve Cevapları

SINAVDA ÇIKACAK OLAN SORULARIN CEVAPLARI KALIN PUNTO VE ALTI ÇİZİLİ OLARAK VERİLMİŞTİR

1- Bir ilacın yapısında bulunan aşağıdaki özelliklerden hangisi o maddenin biyolojik zarlardan basit geçişle emilmesini zorlaştırır?

a. Alkolik grup
b. Benzen halkası
c. Hidrokarbon zinciri
d. Steroid çekirdek
e. Alkil grubu

2- Etkin taşıma sistemi aşağıdaki özelliklerden hangisini paylaşmaz?

a. Metabolik enerjiye gerek gösterir
b. Özel bir taşıt proteine gerek duyar
c. Geçiş metabolik zehirlerle engellenir
d. Yapıları benzer olan maddeler birbirinin emilmesini engeller
e. Suda kolay çözünen maddeler daha kolay emilirler

3- Bir madde ağızdan verildiğinde emilip karaciğerden geçerken değişikliğe uğrar ve sistemik dolaşıma daha az miktarda ulaşırsa bu terim ne ile ifade edilir?

a. Karaciğerden geçiş
b. Biyoyararlanım
c. İlk-geçiş etkisi
d. Biyoeşdeğerlik
e. Dağılım hacmi

4- Kalp glikozidleri aşağıdaki doku ve organlardan hangisinde diğerlerine göre çok daha fazla miktarda birikir?

a. Yağ doku
b. Kemik doku
c. Çizgili kaslar
d. Tiroid bezi
e. Keratinli yapılar

5- Aşağıdaki tepkimelerden hangisi Faz II tepkime örneğidir?

a. Yan zincir hidroksilasyonu
b. Dealkilasyon
c. Halojen kopması
d. Hidroliz
e. Glukuronik asitle birleşme

6- Tuzlu sürgütler sindirim kanalında suyun emilmesini azaltarak etkilerini oluştururlar; buna göre, bu etki şekli aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

a. Fiziksel-kimyasal etki
b. Reseptör işgali
c. Enzim etkinliğinin engellenmesi
d. Kelasyon
e. İyon-kanallarının engellenmesi

7- Penisilin ve benzeri maddelerin bakterilerde etki şekli aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

a. Monoamin oksidaz
b. Prostaglandin sentetaz
c. Anjiyotensin dönüştürücü enzim
d. Asetilkolin esteraz
e. Transpeptidaz

8- İlaç dozunun iki kat artırılması etki şiddetine kaç kat yansır?

a. 1,0 kat
b. 1,5 kat
c. 1,64 kat
d. 2,0 kat
e. 2,3 kat

9- Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin (+)-izomeri daha güçlü etkilidir?

a. Levamizol
b. Hiyosiyamin
c. Amfetamin
d. Adrenalin
e. Efedrin

10- İlaca direnç ve bağımlılık çok önemli bir sorundur; morfin ve benzeri maddelere fiziksel bağımlılık şekillendiğinde bir kimse normal dozun kaç katına dayanabilir?

a. 5 kat
b. 10 kat
c. 20 kat
d. 50 kat
e. 100 kat ve daha fazla

Bir Cevap Yazın