Temel Veteriner Farmakoloji Toksikoloji Sınav Soruları Ünite 5

Temel Veteriner Farmakoloji Toksikoloji Sınav Soruları Ünite 5 Kemoterapötikler Sınavda Çıkan Sorular ve Cevapları

Doğru Cevaplar Altı Çizili ve Kalın Puntolu Olarak Gösterilmiştir

1- Aşağıdakilerden hangisi bakterilere karşı etkilidir?

a. Antiseptikler
b. Antelmentikler
c. Antibiyotikler
d. Pestisidler
e. Dezenfektanlar

2- Bakterilerin gelişmesini ve üremelerini engelleyici etki hangisidir?

a. Bakteriyostatik
b. Bakterisid
c. Antibiyoz
d. Kemoterapi
e. Antelmintik

3- Aşağıdaki ilaçlardan hangisi hücre duvarı sentezini engelleyerek etki eder?

a. Florokinolonlar
b. Sülfonamidler
c. Sefalosporinler
d. Polimiksinler
e. Fenikoller

4- Aşağıdakilerden gruplardan hangisinin işitme ve denge üzerine istenmeyen etkileri daha fazladır?

a. Sefalosporinler
b. Aminoglikozidler
c. Penisilinler
d. Tetrasiklinler
e. Florokinolonlar

5- Asetilkolin esteraz enzimi üzerine bloke edici etkisi olan pestisit grubu hangisidir?

a. Organik fosforlular
b. DDT grubu
c. Avermektinler
d. Piretroitler
e. Repellentler

6- Aşağıdakilerden hangisi karbamat grubu insektisidlerdendir?

a. Karbufuran
b. Endosülfan
c. Primikarb
d. Deltametrin
e. Fenvalerat

7- Aşağıdaki antelmintiklerden hangisi benzimidazol grubundadır?

a. Levamizol
b. Albendazol
c. Triklorfon
d. Rafoksanid
e. Hekzaklorofen

8- Aşağıdaki antelmintiklerden hangisi Collie ırkı köpeklerde doza bağlı olarak zehirlenme yapar, tür duyarlılığı vardır?

a. Oksiklozanid
b. Oksfendazol
c. Netobimin
d. Piperazin
e. Avermektin

9- Aşağıdaki antelmintiklerden hangisi öncelikle şeritlere karşı etkilidir?

a. Praziquantel
b. Levamizol
c. Morantel
d. Kambendazol
e. Mebendazol

10- Bakteri, mantar, virüslere karşı aynı zamanda spor formlarına karşı da etkinlik gösteren ve alkilleyici ilaçlar grubunda değerlendirilen madde hangisidir?

a. Klorhekzidin
b. Formaldehid
c. İyot
d. İhtiyol
e. Kreozol

Bir Cevap Yazın