Sınavda Çıkan Sorular ve Cevapları Hijyen ve Sanitasyon Ünite 6 Özet

Hijyen ve Sanitasyon Sınavda Çıkan Sorular ve Cevapları 6. Ünite. Soruların cevapları kalın punto ve altı çizili olarak belirtilmiştir.

1- Aşağıdakilerden hangisi sağlık açısından bir konutun taşıması gereken özelliklerden biri değildir?

a. Temel fizyolojik gereksinimleri sağlaması
b. Temel psikolojik gereksinimleri sağlaması
c. Bulaşıcı hastalıklara karşı korumalı olması
d. Kazaları önlemesi
e. İlkyardıma olanak sağlaması

2- Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir konutta olması gereken özelliklerden biridir?

a. Tuvaletin bina dışında olması
b. Yatak odasında ısınma tesisatının olması
c. Penceresi olmayan oda bulunması
d. Konutta elektriğin olmaması
e. Binanın bakımsız olması

3- Biyoharmolojik açıdan bir konutta kişi başına olması gereken en az hava miktarı ne kadardır?

a. 1m3
b. 3m3
c. 5m3
d. 8m3
e. 10m3

4- Okullardaki içme suyu şebekesinde klor düzeyi ppm cinsinden ne kadar olmalıdır?

a. 0.5
b. 2
c. 5
d. 10
e. 50

5- Aşağıdakilerden hangisi okul hijyeninin sağlanmasında belirleyici olan etmenlerden biri değildir?

a. Fiziksel
b. Kimyasal
c. Biyolojik
d. Fizyolojik
e. Ergonomik

6- Aşağıdakilerden hangisinde hasta bina sendromu görülmez?

a. Okullar
b. Hastaneler
c. Kapalı yüzme havuzları
d. Açık yüzme havuzları
e. Alışveriş merkezleri

7- Aşağıdakilerden hangisi gıdalardan insanlara geçebilen mikrobiyal etkenlerden biridir?

a. Arsenik
b. Pestisit
c. Salmonella
d. Kurşun
e. Dioksin

8- Aşağıdakilerden hangisi farelerin özelliklerinden biri değildir?

a. Herhangi bir hastalığa yakalanmadan çok kirli suları içebilmeleri
b. Gece nadiren görülmeleri
c. Bir başka farenin yakalandığı kapana bir kez daha başka farenin yakalanmaması
d. Herhangi bir zarar görmeden çok yükseklerden düşebilmeleri
e. Fare ölüsü bulunan yere yaklaşmamaları

9- Vektör ve kemirgen gibi canlılara zarar vermek üzere geliştirilmiş kimyasal zehirli ve toksik ürünlere ne ad verilir?

a. Pestisit
b. İnsektisit
c. Herbisit
d. Fungusit
e. Rodentisit

10- Aşağıdaki sağlık kurumlarının hangisinde sağlık ve hijyen önlemleri daha geniş bir şekilde alınmalıdır?

a. Aile Hekimliği Birimi
b. Toplum Sağlığı Merkezi
c. Hasta nakil ambulansı
d. İlçe devlet hastanesi
e. Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Konut; ev, apartman gibi sürekli ve özel amaçla yapılmış olup; insanların barındıkları yerlerdir. Bina; kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri, insanların oturma, çalışma, eğlenme, dinlenme veya ibadet etmelerine, hayvanların ve eşyaların korunmasına, toplu ve toplumsal faaliyetlerini yapmaya yarayan yapılardır.

İçme kullanma sularının insani tüketim sağlıklı ve güvenli olması için uygun hâle getirilmesi gerekir. Bu işlemlerin son basamağı ise dezenfeksiyon işlemidir. Suyun dezenfeksiyonunda ozon, ultraviyole (UV), kaynatma gibi yöntemler kullanılabilse de en etkili, en ucuz, her aşamada düzeyi ölçülebilir dezenfeksiyon yöntemi klorlamadır. Suyu klorlamanın en önemli avantajlarından birisi de etkisi sadece uygulandığı yerde kalmaz. Örneğin; su deposunda yapılan klorlama kilometrelerce ötede şebekenin son çeşmesinde bile saptanabilir. Buna kalıcı etki, residüel etki denir. Böylece dezenfeksiyon yapıldıktan sonra şebekede ortaya çıkabilecek bulaşlara karşı da etkili bir önlem alınmış olur.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ-WHO) çocuk istismarını, çocuğun yaşamına, bedensel, mental (zihinsel) ve sosyal sağlığına, gelişimine, güven, sorumluluk ve becerilerle ilgili genel değerlerine zarar vermek şeklinde tanımlamaktadır. Çocuk istismarı biraz daha ayrıntılandırılacak olursa; çocukların onlara bakıp gözetmek ve eğitmekle görevli sorumluluk, güç ve güven ilişkisi içinde oldukları kişiler ya da yabancılar tarafından bedensel ve/veya psikolojik sağlıklarına zarar verecek, sosyal gelişimlerini engelleyecek şekilde uygulanan zararlardır. Çocuk istimarı tüm fiziksel, duygusal, cinsel istismarı ile ihmali kapsar

Okulda alınacak sağlık ve hijyen ile ilgili önlemler ve yapılacak uygulamaların etkinliği okuldaki tüm bireylerin bunlara tam, sürekli ve kesintisiz uymasıyla mümkündür. Örneğin; okulda 500 kişi olsun, 499’u alınacak önlemlere uyup 1 kişi uymazsa bundan kaynaklanan olumsuzlukla tüm bireyleri etkileyebilir. Bu nedenle okuldaki tüm öğrenci, öğretmen, yönetici, çalışan ve ailelerine, hatta taşıma işi yapan, kontrol ve denetimlerde bulunan, mal ve malzeme getiren vb. hizmetler nedeniyle okulla dolaylı bağlantılı çalışanlar da dâhil olmak üzere etkin ve sürekli sağlık eğitimi yapılmalıdır. Sağlık eğitiminin amacı sayılan bu tüm bireylere doğru sağlık bilgilerinin aktarılması ve sağlık konusunda istendik olumlu davranışların kazandırılmasıdır. Yani, sağlık eğitimi bireylere ömür boyu sağlıklı yaşam için davranış değişikliği kazandırarak sağlıklı bir toplum yaratmayı hedeflemelidir. Sağlık eğitimi, öğrencilerin duygusal ve sosyal gereksinimlerini de içermeli, öğrencilerin problem çözme ve karar verme becerilerini desteklemelidir.

Fareler çok eski çağlardan beri insanlarda birçok hastalığın oluşmasında rol almaktadır. Hatta bu hastalıklar salgınlara ve kitlesel ölümlere bile neden olabilmektedir. Fareler insanda hastalık yapan 20 enfeksiyon etkeninin konakçısı, yani o etkenlerin yaşam döngüsünde rol alan canlılardır. Fareler insanlara hastalıkları dışkı ve idrarları ile kirlenmiş su ve gıdalar ile doğrudan ısırması yoluyla bulaştırırlar. Ayrıca üzerinde taşıdığı böceklerin ve haşerelerin insanı ısırmasıyla hastalıkların bulaşmasına neden olurlar. Bulaştırdığı hastalıklar arasında veba, tifüs, Riketsiyal çiçek, Weil hastalığı, Hanta virüs hastalığı, Leptospira, Salmonella, Trişinozis sayılabilir.

Bir Cevap Yazın