Hayvancılık Ekonomisi Soru Cevap Ünite 5

Hayvancılık Ekonomisi Sınavda Çıkan Sorular Ve Cevapları

Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir

1- Çağdaş kuruluş yeri seçimini ortaya koyan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ricardo
b. Thunen
c. Weber
d. Isard
e. Hoover

2- I. Kaynak israfının önüne geçmek II. Kaynak kullanımında etkinliği sağlamak III. Düşük maliyetle çalışıp daha fazla kâr elde etmek

Yukarıdakilerden hangileri işletmelerde kuruluş yeri seçiminin optimum koşullarda yapılması gerekliliğinin nedenlerindendir?

a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. Yalnız III
d. I ve III
e. I, II ve III

3- Optimum bir kuruluş yeri seçiminin yapılmaması halinde aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

a. İşletmenin üretim maliyeti yükselir, ürün kalite ve verimliliği düşer.
b. İşletmenin üretim maliyetleri azalır.
c. İşletmenin kârlılığında önemli artışlar meydana gelir.
d. Kaynak israfının önüne geçilir.
e. Hiçbiri

4- I. Yatırım için gerekli hammadde durumu II. İmal edilecek malların maliyeti III. Malların fiyat esnekliği IV. Projenin büyüklüğü ve yeri V. Yatırım finansmanı

Yukarıdakilerden hangileri bir yatırım kararı alabilmek için girişimcinin sahip olması gereken ön bilgilerdir?

a. Yalnız IV
b. Yalnız II
c. II, III ve V
d. I, II ve IV
e. I, II, III, IV ve V

5- Aşağıdakilerden hangisi ön proje etüdlerinin sağlayacağı başlıca faydalardan biridir?

a. İşletmenin kesin olarak kurulmasına karar vermek
b. İşletmenin hangi büyüklükte, nerede kurulacağını belirlemek
c. İşletme yatırım indirimlerinden, kredi ve döviz tahsislerinden yararlanacaksa ilgili kuruma projeyi tanıtmak
d. Projenin uygulanması döneminde karşılaşılacak güçlükleri önceden görmek ve gerekli tedbirleri almak
e. Hepsi

6- I. Değerlendirme ve yatırım kararı II. Kesin proje III. Projenin uygulanması IV. Ön proje V. İşletme-üretim dönemi

Bazı teknik, iktisadi ve mali ön bilgileri kullanarak düşünülen faaliyetin maliyet-fayda kararlaştırması yapıldıktan sonra verilen işlemlerin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a. I-II-III-IV-V
b. II-III-I-IV-V
c. III-I-IV-V-II
d. IV-I-II-III-V
e. V-III-I-II-IV

7- Aşağıdakilerden hangisi teknik etüd kapsamında araştırılır?

a. Malların hangi fiyattan satılacağı
b. Gerekli makine ve teçhizatın neler olabileceği
c. Ürün için pazar araştırması
d. İç ve dış kaynak fonları
e. İşletmenin üretim maliyeti

8- Aşağıdakilerden hangisi kuruluş yeri seçimini etkileyen ekonomi dışı faktörler arasında yer alır?

a. Ulaştırma maliyetleri
b. İşletmenin kuruluş yerinin söz konusu olduğu yerde üretim faktörlerinin yeterli miktarda bulunması
c. Bölgeler arası ekonomik gelişme farklılıklarının giderilmesi amacına yönelik sosyal politikalar sonucu işletme kuruluş yerinin belirlenmesi
d. Enerji, su, elektrik gibi alt yapı, iklim gibi doğal koşulların durumu
e. Desteklemeler, vergilendirme sistemi ve buna ilişkin mevzuat hükümleri

9- İşletme açısından kuruluş yeri seçiminde optimum denge sağlanması için aşağıdaki koşullardan hangisi gerçekleşmelidir?

a. Minimum satış maliyeti, maksimum satış fiyatı, maksimum kâr
b. Maksimum satış maliyeti, maksimum satış fiyatı, maksimum kâr
c. Minimum satış maliyeti, minimum satış fiyatı, minimum kâr
d. Maksimum satış maliyeti, minimum satış fiyatı, minimum kâr
e. Maksimum satış maliyeti, maksimum satış fiyatı, minimum kâr

10- Aşağıdakilerden hangisi veteriner kliniklerinin kuruluş yeri seçiminde etkili faktörlerden biri değildir?

a. Bölge veya semt hane halkı gelir düzeyi
b. Malzeme ve cihaz tercihi
c. Bölgedeki hayvan populasyonu
d. Rakip klinik işletmelerinin varlığı
e. Klinisyenin sermaye durumu

Bir Cevap Yazın