Genel Vergi Hukuku Ünite 8 Soru Cevap

Genel Vergi Hukuku Ünite 8 Soru Cevap

SINAVDA ÇIKACAK OLAN SORULARIN CEVAPLARI KALIN PUNTO VE ALTI ÇİZİLİ OLARAK VERİLMİŞTİR

1- Re’sen tarh edilen bir vergi, kanunda öngörülen taksit süresi geçtikten sonra tahakkuk ederse ödemenin hangi süre içinde yapılması gerekir?

a. Tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde
b. Vergi ihbarnamesinin tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde
c. Tahakkuk tarihinden itibaren 15 gün içinde
d. Tahakkuk tarihinden sonra gelen ilk taksit döneminde
e. Vergi ihbarnamesinin tebliğini izleyen yılın taksit dönemlerinde

2- 5.000 Kurumlar vergisi (KV) borcu ve 3.000 gecikme zammı borcu olan bir yükümlü, bu borçları için vergi dairesine T800 ödeme yaparsa ödemeden sonra geriye kalan borçları ne kadardır?

a. KV = T4.200; gecikme zammı = T2.200
b. KV = T4.500; gecikme zammı = T2.700
c. KV = T4.200; gecikme zammı = T2.200
d. KV = T4.200; gecikme zammı = T3.000
e. KV = T5.000; gecikme zammı = T2.200

3- Vergi borçlarının takas yoluyla sona erdirilmesini sağlayan kurala aşağıdaki kanunlardan hangisinde yer verilmiştir?

a. Borçlar Kanunu
b. Ticaret Kanunu
c. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
d. Vergi Usul Kanunu
e. Gelir Vergisi Kanunu

4- Takas vergilendirmenin aşağıdaki aşamalarından hangisi ile ilgilidir?

a. Tahsil
b. Tarh
c. Tahakkuk
d. Tebliğ
e. Ödeme

5- Karşılıklı muaccel hâle gelmiş bir vergi borcu ile idareden olan alacağın bir beyanla sona erdirilmesine ne ad verilir?

a. Mahsup
b. Takas
c. Trampa
d. Uzlaşma
e. Terkin

6- 25.11.2014 tarihinde elde edilen bir gelire ilişkin tahakkuk zamanaşımı süresi hangi tarihte dolar?

a. 31.12 2018
b. 25.11.2019
c. 31.12.2019
d. 25.11.2020
e. 31.12.2020

7- Aşağıdakilerden hangisi tahsil zamanaşımı süresini durduran nedenlerden biridir?

a. Ödeme
b. Haciz uygulaması
c. Vergi yükümlüsünün hileli iflas etmesi
d. Ödeme emri tebliği
e. Mal bildirimi

8- Aşağıdakilerden hangisi bir vergi affının başarılı olması için mutlaka yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?

a. Vergi affının bir kereye özgü olması
b. Affın, vergi sistemini güçlendirici önlemlerle eşzamanlı uygulanması
c. Af döneminin yeterli uzunlukta olması
d. Affın tanıtılmasına ve hâlkla ilişkilere önem verilmesi
e. Vergi cezaları ile birlikte vergi asıllarının da affedilmesi

9- Doğal afetler nedeniyle vergi borcunun terkin edilmesini isteyen bir yükümlünün, terkin başvurusunu aşağıdaki sürelerden hangisi içinde yapması gerekir?

a. Tahsil zamanaşımı süresi içinde
b. 1 yıl
c. 6 ay
d. 3 ay
e. 1 ay

10- Aşağıdakilerden hangisi sadece vergi cezalarını sona erdirmektedir?

a. Ödeme
b. Zamanaşımı
c. Terkin
d. Tahakkuktan vazgeçme
e. Pişmanlık ve ıslah

Bir Cevap Yazın