Hayvancılık Ekonomisi: Pazarlama ve Verimlilik

Hayvancılık Ekonomisi: Pazarlama ve Verimlilik Hayvan ve hayvansal ürünlerin çağın değişen ve gelişen koşullarına uygun bir biçimde verim ve kalitesinin artırılması, Türkiye ekonomisi açısından büyük öneme sahiptir. Bunun başarılabilmesi ise; pazarlama organizasyon ve fonksiyonlarının etkin bir biçimde yerine getirilmesine bağlıdır. Hayvansal ürünler açısından pazarlama; hayvan ve hayvansal ürünlerin üreticiden son tüketiciye kadar geçirdiği bütün ekonomik ve ticari işlemleri ve kuruluşlarını, bu işlemlerin üretici, aracı ve tüketici üzerindeki etkilerini inceleyen bir uzmanlık alanı olarak tanımlanabilmektedir. Bu hizmetlerin serbest piyasa ekonomisi koşullarında yerine getirilmesiyle, işletme ekonomisi kurallarına göre hareket etmek gerekmektedir. Başka bir ifadeyle daha az masrafla tüketiciye en yüksek tatmin ve … Okumaya devam et Hayvancılık Ekonomisi: Pazarlama ve Verimlilik

Hayvancılık Ekonomisi: Reklam Araştırması

Hayvancılık Ekonomisi: Reklam Araştırması Pazarlama faaliyetinin önemli bir aracı olan reklam, etkin olduğu ölçüde akılcıdır. Yapılan reklam faaliyetinin tüketici üzerindeki etkisinin araştırılması, reklam araştırmasının konusunu oluşturmaktadır. Reklam araştırmasında kullanılan başlıca metotlar aşağıda sunulmuştur. • Tüketici değerlendirme testi• Tanıma testleri• Hatırlatma testleri• Soruşturmaların analizi Okumaya devam et Hayvancılık Ekonomisi: Reklam Araştırması

Hayvancılık İşletmelerinde Personel Temini

Hayvancılık Ekonomisi Hayvancılık İşletmelerinde Gıda Tedarik, Üretimi ve Personel Temini Belirli bir mekânda kurulan ve ihtiyacı giderici iktisadi mal ve hizmetlerin üretiminin yapıldığı teknik, ekonomik ve hukuki bünyeye sahip kuruluşlara işletme adı verilmektedir. Bu iktisadi ünitelerde mal ve hizmetler meydana getirilmektedir. Bu mal ve hizmetleri meydana getirme faaliyetlerinin tümüne üretim (istihsal) denilmektedir. Daha bilimsel bir ifadeyle işletme; üretim faktörlerini (emek, sermaye, tabiat) bilinçli ve sistemli şekilde bir araya getiren, azami kâr sağlamak amacıyla üretimde bulunan, bu üretim sonucu katma değer yaratan iktisadi ünitelerdir. Hayvancılık sektöründe bu tanıma uygun olarak faaliyette bulunan hayvancılık işletmeleride bulunmaktadır. Eskiden işletme denildiğinde akla daha çok … Okumaya devam et Hayvancılık İşletmelerinde Personel Temini

İşletmeler Ve Hayvancılık Üzerine Notlar

Hayvancılık Ekonomisi: İşletmeler Ve Hayvancılık Üzerine Notlar İşletmelerin tedarik fonksiyonuna ilişkin başlıca kuruluş yeri faktörlerini; üretim faktörleri (girdi çeşitleri) arasında yer alan malzeme, hammadde, sabit yatırım malları, işgücü olarak belirtmek mümkündür. Burada teşebbüs amacına göre belirlenen üretim faktörlerinin bulunduğu ve arz edildiği coğrafi alanlar, taşıma maliyeti, tedarik süresi ve menzili önem taşımaktadır. Üretim fonksiyonuna ilişkin başlıca kuruluş yeri faktörleri arasında ise üretim süreci ve şekli, kuruluş yerinin çevresel, jeolojik ve iklimsel özellikleri, işletme ölçeği ve kapasitesi yer almaktadır. Diğer taraftan, satış alanı, ürünün talep merkezlerine taşıma süresi ve maliyeti, talep hacmi ve satış potansiyeli, nüfus, gelir düzeyi, talebin fiyat ve … Okumaya devam et İşletmeler Ve Hayvancılık Üzerine Notlar

İşletmelerde Kuruluş Öncesi Çalışmalar ve Fizibilite

İşletmelerde Kuruluş Öncesi Çalışmalar ve Fizibilite Başarılı bir işletme kurmak için bir dizi ana ilkeye uygun olarak kuruluş çalışmalarının başlatılıp yürütülmesi gerekmektedir. Bu ilkeler kuruluşun her basamağında en ince noktalara kadar planlamayı, sürekli izlemeyi ve araştırmayı zorunlu kılmaktadır. İşletmelerin başarıyla kurulması, beklentiler dahilinde işletilmesi ve üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için kuruluş öncesi iktisadi, teknik, finansal ve hukuki yönden bir takım çalışmaların etkin şekilde yapılması büyük önem taşımaktadır. Bir yatırım kararı alabilmek için girişimci, kendisine en yatkın konulara eğilmeli ve yatırımı yapmak istediği yere ilişkin ön bilgilere sahip olmalıdır. Bu amaçla yatırımcı daha önce sözü edilen kuruluş sorunlarını da dikkate alarak; • … Okumaya devam et İşletmelerde Kuruluş Öncesi Çalışmalar ve Fizibilite

Hayvancılık Ekonomisi: Eksik Rekabet Piyasaları

Hayvancılık Ekonomisi: Eksik Rekabet Piyasaları Eksik rekabet piyasalarından monopol yukarıda açıklanan tam rekabet piyasasına en uzak olan piyasa çeşididir. Bu piyasada bir malın tek bir satıcısı vardır. Aynı zamanda bu malın piyasada ikame malları da bulunmamaktadır. Bu tanıma uygun bir piyasaya gerçek hayatta rastlamak oldukça güçtür. Monopolcu firma belli bir malı satan tek firma olduğu için karşı karşıya olduğu talep eğrisi piyasa talep eğrisidir. Talep eğrisinin negatif eğimli olması, malın fiyatı düştükçe talep miktarının büyümesi demektir. Bu da monopol piyasasında firmanın, malın üretim miktarını değiştirerek malın fiyatını etkileyebilmesine olanak sağlar. Oysa tam rekabet piyasasında bir firma, satış miktarını ne yönde … Okumaya devam et Hayvancılık Ekonomisi: Eksik Rekabet Piyasaları

Hayvancılık Ekonomisi Üzerine Notlar Ünite 3

İlgili konuda da açıklandığı üzere istihdam düzeyi ile reel milli gelirin birbiriyle koşut olarak devamlı artırılamamasının nedeni Azalan Verimler Kanunu’dur. Bu kanunun işlemeye başlaması ise ekonominin büyüme sürecinde, başlangıçtaki kadar kalifiye üretim faktörlerinin kullanılmaz olmasıyla mümkündür. O nedenle sadece mevcut istihdam alanlarında çalışanların sayılarını artırarak ya da istihdam açığını kapatmak üzere yeterli eğitimi ve deneyimi olmayan vasıfsız iş güçlerini istihdam ederek istihdam düzeyi artırılsa dahi reel milli geliri artırmak mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla istikrarlı bir gelişme için ekonominin ihtiyacı olan kalifiye işgücünün geliştirilmesi, teknolojinin yenilenmesi, sermaye birikiminin artırılması gereklidir. Ancak böylelikle yeni yatırımlar yapılarak yeni istihdam alanları yaratılabilir ve gerekli eğitim … Okumaya devam et Hayvancılık Ekonomisi Üzerine Notlar Ünite 3

Hayvancılık Ekonomisi, Kasaplık ve Tarım

Hayvancılık Ekonomisi, Kasaplık ve Tarım Esas itibariyle burada sözü edilen Kasaplık Güç kavramıdır. Kasaplık güç damızlık bir hayvan sürüsünün üretebileceği kasaplık hayvan oranını ifade etmektedir. Örneğin “500 başlık bir koyun sürüsünde kasaplık güç yüzde 40’tır.” dendiğinde bu ifadeden bir yıllık bir dönemde o sürüden sürü mevcudunun yüzde 40’ı kadar (bu örnekte 200 baş) kasaplık hayvan elde edilebileceği anlaşılır. Genelde koyun sürüleri için ortalama kasaplık güç oranı yüzde 40-45; sığırlarda yüzde 20-25 olarak kabul edilir. Hayvancılık sektörünün ayrı yapısal özelliklere sahip bir sektör olarak değil de tarım sektörünün bir alt kolu gibi görülmesi yanlışı kendisini en çok bu sektörlere yönelik olarak … Okumaya devam et Hayvancılık Ekonomisi, Kasaplık ve Tarım

Nüfus ve İstihdam Yönünden Hayvancılığın Önemi

Haycancılık Ekonomisi Nüfus ve İstihdam Yönünden Hayvancılığın Önemi Nüfus, bir ülkenin ekonomik, politik ve sosyal hayatında nitelik ve nicelik bakımından çok önemli bir rol oynamaktadır. Nüfusun genel durumunu anlayabilmek için, o ülkedeki nüfus yoğunluğunun, hareketlerinin, cinsiyet, yaş ve meslek bakımından gelişim tarzının yanında sosyal, kültürel, ahlaki ve sağlık durumlarının da tespit edilmesi gerekmektedir. Ekonomik hayatın temel unsuru insan olduğu için, nüfusla ekonomiyi birbirinden ayırmak güçtür. Çünkü insan ihtiyaçlarını karşılayan mallara olan talebi ve bu malların üretimi için gerekli olan emek arzını nüfus belirlemektedir. Bir ülkede nüfus artış oranının yüksek ya da düşük olması, o ülkenin üretim potansiyeliyle yakından ilgilidir. Türkiye … Okumaya devam et Nüfus ve İstihdam Yönünden Hayvancılığın Önemi

Hayvancılık Ekonomisi Tanımı Ve Önemi

Hayvancılık Ekonomisi ekonomiye özgü bazı kanun ve prensipleri hayvancılık sektörüne uygulayan ve bu süreçte ortaya çıkabilecek sorunları inceleyen, analiz eden uygulamalı ekonominin bir dalıdır. Hayvancılık ekonomisinin hedefi sadece kırsal nüfusun ekonomik düzeyini iyileştirmek değil, ülkenin bütününü ele almak suretiyle, kaynak kullanımında verimliliği artırmak ve bu şekilde ulusal düzeyde kalıcı bir refah temin etmektir. Çünkü hayvancılıkta sağlanacak verimlilik artışı, hayvansal üretim dışında diğer üretim dallarını da olumlu yönde etkilemektedir. Hayvancılık ekonomisinin önemini anlayabilmek açısından, ilgi alanına giren konuları aşağıdaki şekilde özetlemekte yarar vardır. Buna göre hayvancılık ekonomisinin çalışma konuları; • Hayvan ve hayvansal ürün üretmek amacıyla kullanılan emek (işçilik), sermaye, tabiat … Okumaya devam et Hayvancılık Ekonomisi Tanımı Ve Önemi

Hayvancılık Ekonomisi Üzerine Notlar Ünite 1

İnsan ihtiyaçlarının sonsuzluğu konusu genellikle nüfusun sürekli artması ve özellikle beslenme ihtiyacının tatmin edilse de bir süre sonra yeniden ortaya çıkması ile ilişkilendirilir. Oysa insan ihtiyaçları miktar olarak sonsuz olduğu gibi çeşit olarak da sonsuzdur. Günümüzden iki yüzyıl öncesinde yaşayan bir insanın mobil telefon, internet, solaryum, bilgisayar vs teknoloji eseri “şey”lere ihtiyacı olduğundan haberi var mıdır? Elbette yoktur. Dolayısıyla teknolojik gelişmeler mevcut ihtiyaçların niteliğini değiştirdiği gibi yeni ihtiyaçların ortaya çıkmasına da sebep olmaktadır. Çünkü emek faktörü tanımında da belirtildiği gibi sadece insanın çabası değil zamanıyla da ilgilidir. Zaman faktörü emek faktöründeki kayıpların geri döndürülemez olmasının tek etkenidir. Nasıl ki geçmişte … Okumaya devam et Hayvancılık Ekonomisi Üzerine Notlar Ünite 1