Temel Veteriner Genetik Ünite 10 Soru Cevap Etkinliği

Temel Veteriner Genetik Ünite 10 Soru Cevap Etkinliği

Blonde d’Aquitaine bull, El Diego, five years old. In the French Salon International de l’Agriculture (SIA 1994), Paris, France

Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir

1- PCR ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. PCRda çok az miktardaki DNA molekülü kullanılamaz.

b. DNA dizilerinin in-vitro olarak çoğaltılmasıdır.

c. PCR sadece tüm genomu yükseltgeyebilir.

d. DNA dizilerinin in-vivo olarak çoğaltılmasıdır.

e. PCR genetik mühendisliğinde sık kullanılırken, adli olaylarda kullanılamamaktadır.

2- PCR aşamaları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

a. Uzama- bağlanma – denatürasyon

b. Denatürasyon- bağlanma- uzama

c. Yükseltgenme- bağlanma- denatürasyon- uzama

d. Bağlanma- denatürasyon- Uzama

e. Yükseltgenme- denatürasyon- bağlanma- uzama

3- Aşağıdakilerden hangisi PCR’ın aşamalarından biri olan denatürasyonu tanımlar?

a. Karşılıklı zincirler arasındaki hidrojen bağlarının kurulmasıdır.

b. Primerlerin kalıp DNA üzerindeki komplementer dizilerine bağlanmasıdır.

c. Kalıp DNA’nın birkaç dakika süresince 90 °C’de tutularak zincirlerin birbirinden ayrılmasıdır.

d. Isıya dirençli polimeraz enziminin primerlerin 3’ ucundan başlayarak yeni bir DNA sentezlenmesidir.

e. Yeni DNA’nın sadece sadece 5’-3’ yönünde uzamasıdır.

4- Jel elektroforezi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. PCR ürünleri genellikle jel elektroforezi yoluyla görüntülenmektedir.

b. Jel elektroforezi, protein gibi biyolojik makromoleküller için kullanılamamaktadır.

c. Jel elektroforezi elektriksel bir alanda, sıvı bir ortamda molekül ağırlıklarına göre göç etmeleri prensibine dayanmaktadır.

d. Moleküllerin yük ve ağırlıklarına göre katettikleri mesafe değişmemektedir.

e. Düşük ağırlıklı moleküller ya da az baz çifti içerenler küçük oldukları için yavaş hareket etmektedirler.

5- Jel elektroforez işleminde polimerizasyon aşamasında oluşan gözle görülemeyen gözeneklere ne ad verilir?

a. Tampon

b. Agaroz

c. Poliakrilamid

d. Por

e. Anot

6- Aşağıdakilerden hangisi belirteç olarak kullanılan tekniklerden biri değildir?

a. AFLP

b. RFLP

c. SNP

d. STR

e. QTL

7- PCR ile yükseltgenen bölgenin restriksiyon enzimiyle kesilerek fragment boylarının incelendiği polimorfizm tarama tekniğine ne ad verilir?

a. AFLP

b. RFLP

c. SNP

d. STR

e. QTL

8- Sanger ve arkadaşları tarafından geliştirilen dideoksi dizi sonlandırma metodunun temel prensibi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Normal dNTP’lere ek olarak 3’-hidroksil (OH-) grubu olmayan dideoksinükleotidlerin de kullanılması

b. Polimeraz enziminin yardımıyla DNA moleküllerinin 3’→5’ yönünde uzatılması

c. Bazı nükleotit bölgelerinde şeker- fosfat iskeletinde kırılmalar oluşturulması

d. Nükleotit dizisi saptanacak olan DNA’nın her iki ucunun radyoaktif bir madde ile işaretlenmesi

e. Elektroforezde en hızlı giden bandın en büyük DNA fragmenti olması

9- Aşağıdakilerden hangisi belirteç yardımcılı seleksiyonun kullanım amaçlarındanbiridir?

a. Kalıtım derecesi düşük olan karakterlerde seleksiyonun sağlanması

b. Verim düzeyinin belirlenmesi pahalı olan karakterlerde seleksiyonun sağlanması

c. Sadece ileri yaşlarda ölçümü yapılabilen karakterlerde seleksiyonun sağlanması

d. Ölçümü güç olan karakterlerde karakterlerde seleksiyonun sağlanması

e. Çevre etkisinin genotipik varyasyon üzerinde küçük payı olduğu karakterlerde seleksiyonun sağlanması

10- Transgenik hayvanlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Hayvanlardan rekombinant ürünler elde etmek için, farklı bir genetik materyalin, aktarılması sonucu transgenik hayvan oluşturulmaktadır.

b. Transgenik fareler, çeşitli insan hastalıklarında biyomedikal araştırmalar için kullanılabilirken ilaç denemeleri için kullanılamamaktadırlar.

c. Süt üretimi sırasında rekombinant protein de üreten hayvanlar biyoreaktör hayvanlardır.

d. Rekombinant protein eldesine yönelik transgenik hayvan üretiminde en sık kullanılan yöntem mikroenjeksiyondur.

e. Mikroenjeksiyon yoluyla üretilen ve bilinen en meşhur transgenik hayvan Dolly’dir.

Bir Cevap Yazın