Genel Vergi Hukuku Ünite 5 Soru Cevap

Genel Vergi Hukuku Ünite 5 Soru Cevap Sınavda Çıkan Sorular ve Cevapları Test Soruları

Sınavda çıkacak olan soruların cevapları Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir

1- Aşağıdakilerden hangisi maddi vergi ödevi kapsamındadır?

a. Defter tutmak
b. Belge düzenlemek
c. Beyanname vermek
d. Vergiyi ödemek
e. Bilgi vermek

2-Hangisi yükümlüyü sorumludan ayıran temel özelliktir?

a. Sorumlunun yasal temsilci sıfatını taşıması
b. Vergiyi doğuran olayın yükümlünün şahsında meydana gelmesi
c. Sorumlunun ceza muhatabı olmaması
d. Maddi edimin yükünü sorumlunun taşıması
e. Sadece gerçek kişilerin sorumlu olabilmesi

3- Vergi sorumluluğunun bağımlılığıyla kast edilen hangisidir?

a. Vergi sorumlusu borcu ifa ederse yükümlünün haklarına sahip olur.
b. Yükümlüye gidilmeden sorumluya gidilemez.
c. Sorumlu cezayı üstlenmek zorundadır.
d. Vergi sorumluluğu vergi aslıyla birlikte doğar ve asıl verginin sona ermesiyle sona erer.
e. Vergi sorumluluğu ancak kanundan doğar.

4- Aşağıdakilerden hangisi gerçek kişilerin vergi sorumlusudur?

a. Limited şirket müdürü
b. Veli
c. Anonim şirket yönetim kurulu üyesi
d. Kolektif şirket ortağı
e. Limited şirket ortağı

5- Vergi kesenlerin sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Vergi kesenler ödedikleri cezaları rücu edemezler.
b. Vergi kesenler gecikme faizini rücu edebilirler.
c. Vergi kesenler vergi aslını rücu edebilirler.
d. Vergi kesenler vergi sorumlusudurlar.
e. Vergi kesenlerin sorumluluğunun kanuna dayanması şart değildir.

6- Aşağıdakilerden sorumluluk türlerinden hangisi sorumluluğunun fer’iliği ilkesinin istisnasını oluşturmaktadır?

a. Gerçek kişilerde kanuni temsil
b. Tüzel kişilerde kanuni temsil
c. Vergi kesenlerin sorumluluğu
d. Tasfiye memurunun sorumluluğu
e. Mirasçıların sorumluluğu

7- Aşağıdaki sorumluluk türlerinden hangisinde yükümlü ile sorumlu arasında müteselsil sorumluluk bulunacağı öngörülmüştür?

a. Vergi kesenlerin sorumluluğu
b. Gerçek kişilerde kanuni temsilcinin sorumluluğu
c. Mirasçıların sorumluluğu
d. Tüzel kişilerde kanuni temsilcinin sorumluluğu
e. Tapu memurunun sorumluluğu

8- Aşağıdakilerden hangisi vergi yükümlüsüdür?

a. Vergi kesenler
b. Vasi
c. Limited şirket müdürü
d. Elbirliğiyle mülkiyette gayrimenkul maliki
e. Mirasçı

9- Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunda sorumluluk kapsamındadır?

a. Elbirliğiyle mülkiyette gayrimenkul malikinin emlak vergisinden sorumluluğu
b. Yükümlünün kendi borcundan sorumluluğu
c. Katma değer vergisinde malı teslim edenin fiyat içinde yer alan vergiyi yatırma ödevi
d. Kanuni temsilcinin sorumluluğu
e. Hepsi sorumluluk kapsamındadır.

10- Vergi sorumluluğuna ilişkin önermelerden hangisi yanlıştır?

a. Vergi kesenlerin sorumluluğunda vergi idaresi ilk olarak vergi yükümlüsünü takip etmelidir.
b. Gerçek kişilerde yasal temsilcinin sorumluluğu vergi aslı için ikinci dereceden sorumluluktur.
c. Tüzel kişilerde yasal temsilcinin sorumluluğu vergi aslı için ikinci dereceden sorumluluktur.
d. Vergi kesenlerin sorumluluğunda vergi idaresi ilk olarak vergi keseni takip etmelidir.
e. Vergi sorumluluğunda sınırsız sorumluluk ilkesi geçerlidir.

Bir Cevap Yazın